Erilaisia osaajia – myös kansainvälisiä – löytyy Kaakkois-Suomesta. Siltä heistä on samaan aikaan pulaa. Vuoden 2022 ensimmäisen puoliskon ammattibarometri vahvistaa tämän: muun muassa lähihoitajista ja sairaanhoitajista on suuri pula. Kaakon Kokka -hanke on omalta osaltaan viitoittanut tietä, jotta rekrytoinnit olisi mahdollisimman helppo toteuttaa.

Kirjoittaja: Tarja Vahtokari

Kokka-hankkeella lusikkansa sopassa

Työvoiman kohtaanto-ongelmaa lieventämään ja kansainvälisten opiskelijoiden osaamisesta tietoa välittämään käynnistettiin LABilla Kansainväliset työyhteisöt ja osaajat -hanke, mikä alkoi keväällä 2020 juuri koronapandemian alkaessa (LAB 2020.) Kuten liike-elämässä on tärkeää, myös tässä hankkeessa on pyritty asettamaan asiakas keskiöön. Asiakkaita ovat sekä opintonsa päättävät töitä etsivät opiskelijat että omalle alalleen sopivaa työntekijää etsivät yritykset. Näiden kahden osapuolen yhteen saattaminen ja heidän alkavan yhteiselämänsä tukeminen on yksi hankkeen haasteista, mihin on pyritty monipuolisilla koulutustapahtumilla ja tiedon lisäämisellä vaikuttamaan.

Hankkeen koulutustapahtumat ovat sisältäneet mm. webinaareja, joissa on puhunut kansainvälisiä opintonsa päättäneitä henkilöitä sekä näitä henkilöitä rekrytoineiden yritysten edustajia kertomassa omista kokemuksistaan. Puheenvuoroja on annettu myös koulutusorganisaatioiden edustajille, jotka ovat puhuneet monikulttuurisuuden puolesta työyhteisöissä. Lisäksi yritysten esimiehet ovat saaneet monipuolista koulutusta siitä, mitä on hyvä huomioida, jotta rekrytointi onnistuu ja työt sujuvat.

Hankkeen ohjausryhmä on sisältänyt laajasti eri organisaatioiden sekä ulkomaalaistaustaisten opiskelijoiden edustajia. Näin on haluttu varmistaa, että tieto kulkee eri organisaatioihin sen lisäksi, että tietoa on haluttu levittää näiden organisaatioiden välityksellä. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen koordinoima Kokka kohti Suomea -hanke on tuottanut oppaan kansainvälisestä rekrytoinnista yritysten tueksi. Tästä oppaasta löytyy kattavasti ohjeita kansainvälisen osaajan rekrytointiin, työn aloitukseen ja viranomaisasioihin. Opas valmistui huhtikuussa 2021. Oppaan loppuun on koottu kattavasti linkkejä rekrytointia harkitsevan yrityksen sekä ulkomaalaistaustaisen henkilön tueksi työn hakuun ja Suomeen asettautumiseen. (ELY-Keskus, Varsinais-Suomi 2021, Business Finland 2021).

Kaakkois-Suomen yrittäjien näkymiä vuonna 2022

Keväällä 2022 Etelä-Karjalassa tehdyn Yrittäjäbarometrin mukaan 24 % yrittäjistä koki työvoiman saatavuuden toiseksi suurimmaksi esteeksi yrityksen toiminnalle. Valtakunnan tasolla luku oli vain yhden prosenttiyksikön korkeampi. Vastaavasti kun yrittäjiltä kysyttiin millä tavoin he aikovat turvata osaavan työvoiman saannin 13 % näistä yrityksistä vastasi, että he hyödyntävät ulkomaalaistaustaista työvoimaa. (Etelä-Karjalan Yrittäjät 2022). Kun sama barometri toteutettiin puoli vuotta myöhemmin syksyllä, olivat valtakunnan tason luvut pienentyneet enemmän kuin Etelä-Karjalassa, missä laskua työvoiman saatavuudessa oli vain yksi prosenttiyksikkö. (Kuismanen ym. 2022).

Yrittäjäbarometrin mukaan merkittävä joukko pk-yrityksiä tekee yhteistyötä oppilaitosten kanssa. Yleisimpiä yhteistyötahoja ovat ammatilliset oppilaitokset (28 %), yksityiset koulutuspalvelujen tarjoajat (13 %) ja ammattikorkeakoulut (12 %). Pk-yritysten yhteistyö ammattioppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen kanssa on hieman yleistynyt keväästä 2021. Sen sijaan yhteistyö yliopistojen kanssa on pienentynyt viiteen prosenttiin yrityksistä. (Kuismanen ym. 2022).

Yhteistyön muodot ovat moninaiset, mutta koulutusyhteistyö, opinnäytetyöt ja innovaatioihin liittyvä kehittäminen korostuivat. Korkeakoulujen ja yliopistojen kanssa tehtävässä yhteistyössä korostui myös rekrytointiin liittyvä yhteistyö. Suomen Yrittäjien tekemässä kyselyssä juuri työvoiman saatavuus nousi toiseksi suurimmaksi haasteeksi yleisen taloustilanteen ja suhdanteiden jälkeen. (Suomen Yrittäjät ym. 2022).

Kaikki yrityksetTeollisuusRakentaminenKauppaPalvelut
Yritystoiminnan sääntely75567
Kustannustaso1823241616
Kilpailutilanne987119
Rahoitus69566
Työvoiman saatavuus1919191620
Resurssitekijät58635
Yleinen suhdanne-/taloustilanne2421223322
Ei osaa sanoa13612915

Taulukko 1: Pk-yritysten pahimmat kehittämisen esteet % (Suomen Yrittäjät ym. 2022, 31)

Vuoden 2022 alussa tehdyssä valtakunnallisessa kuntabarometrissä yrittäjiltä kysyttiin kunnan elinkeinopolitiikan eri osa-alueilla onnistumisesta. Yksi kuudesta osa-alueesta oli koulutus ja osaaminen, mikä tuli jaetulle kolmannelle sijalle arvosanalla 3,04 asteikolla 1-5. Tätä edellä olivat infrastruktuuri ja elinkeinopalvelut. (Yrittäjät 2022).

Osaajista on pidettävä kiinni

Kansainvälisiä osaajia on maakunnissamme saatavilla runsaasti. Nyt on yritysten aika näyttää uskalluksensa ja kykynsä katsoa tulevaisuuteen. Yrityksestään huolehtiva yrittäjä tekee kaiken sen eteen, että yritys on tuottava ja elinkelpoinen. Uskomalla alueellamme opiskelleisiin henkilöihin ja heidän osaamiseensa yritys voi kasvattaa monipuolisesti tietopääomaansa.

Ukrainan sota on saanut yritykset varovaisiksi myös rekrytointien suhteen. Syyskuussa julkaistun barometrin mukaan sodan huomattavat negatiiviset vaikutukset ja hyvin epävarmat tulevaisuuden näkymät ovat lievästi heikentäneet odotuksia henkilöstön määrän kehityksestä. Vain 17 prosenttia pk-yrityksistä aikoo lisätä henkilökunnan määrää. (Suomen Yrittäjät ym. 2022).

Ylemmän perusasteen tai toisen asteen koulutuksen suorittaneiden henkilöiden monet työn piirteet muistuttivat toisiaan henkilön kansallisuudesta riippumatta. Sen sijaan korkea-asteen koulutuksen suorittaneilla tilanne oli jossain määrin erilainen. Joka viides korkea-asteen suorittanut ulkomaalaistaustainen työllinen toimi työntekijäammateissa, kun suomalaistaustaisilla vastaava osuus on vain muutama prosentti. Korkeasti koulutetut ulkomaalaistaustaiset kokivat huomattavasti useammin alityöllisyyttä, työskentelivät selvästi useammin määräaikaisina ja osa-aikaisesti, ja heidän työaikansa olivat useammin epätyypillisiä. Ulkomaalaistaustaisista työllisistä noin 25 % työskenteli erityisasiantuntijoina kuten suomalaistaustaisista työllisistäkin, mutta myös tässä ryhmässä oli samoja heikentäviä tekijöitä kuin ei-korkea-asteen koulutuksen omaavilla. (Sutela 2015).

Kaakon kokka rekrytoinnin tukena

Työntekijäpulaa kärsiviin ammatteihin, kuten lähihoitajan ja sairaanhoitajan työhön koulutetaan monissa Kaakkois-Suomen oppilaitoksissa, jotka ovat kaikki Kaakon Kokka hankkeen partnereita. Kymenlaaksossa XAMKista valmistuu sairaanhoitajia ja Kotkassa Ekamista lähihoitajia (XAMK 2022, Ekami 2022.) LAB ammattikorkeakoulu kouluttaa sairaanhoitajia Etelä-Karjalassa ja ammattioppilaitos Sampo lähihoitajia. (LAB 2022, Saimaan Ammattiopisto Sampo 2022). LABilla on koulutustarjonnan lisäksi monipuolista tki-toimintaa, minkä puitteissa on pyritty vaikuttamaan myös alueen työvoimapulaan.

Kaakon Kokka -hanke on omalta osaltaan pyrkinyt helpottamaan rekrytointiprosessia. Hankkeessa luotiin sekä opintonsa päättäville että yrittäjille omat tiekartat, joita seuraamalla työllistyminen ja työllistäminen helpottuvat. Tämän hetken maailmantilanne janoaa onnistumisia ja positiivisia kasvutarinoita. Nyt on yrittäjien aika karistaa viimeisetkin ennakkoluulot ja epäilyt kansainvälisiä osaajia kohtaan ja painaa enter-nappulaa exit-nappulan sijasta.

Lähteet

Business Finland. 2021. Recruitment guide. Print version. Viitattu 14.10.2022. Saatavissa https://mediabank.businessfinland.fi/l/JQWn2SGF98rB/f/QwR-

Ekami. 2022. Sote – ihmisten kanssa, heitä varten. Koulutusvaihtoehtoja. Viitattu 14.10.2022. Saatavissa https://ekami.fi/hakijalle/koulutusalat/sosiaali-ja-terveysala

ELY-Keskus, Varsinais-Suomi. 2021. Kansainvälisen rekrytoinnin opas julkaistu työnantajien tueksi. Viitattu 14.10.2022. Saatavissa https://www.ely-keskus.fi/-/kansainv-c3-a4lisen-rekrytoinnin-opas-julkaistu-ty-c3-b6nantajien-tueksi

Etelä-Karjalan Yrittäjät. 2022. Pk-yritysbarometri, kevät 2022
Seuturaportti. Viitattu 14.10.2022. Saatavissa https://www.yrittajat.fi/wp-content/uploads/2022/02/PK-baro_kevat_2022_SEUTU_etela-karjalan_yrittajat.pdf

Huttunen, O. 2022. Näissä ammateissa on nyt pahin pula tekijöistä – katso lista. Taloussanomat 5.4.2022. Viitattu 14.10.2022. Saatavissa https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000008729567.html

Kuismanen, M., Malinen, P., Ohlsbom, R. & Vehmanen, E-S. 2022. Pk-yritysbarometri, syksy 2022. Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj, työ- ja elinkeinoministeriö. Viitattu 20.10.2022. Saatavissa https://www.yrittajat.fi/wp-content/uploads/2022/09/sy_pk_barometri_syksy2022.pdf

LAB. 2022. Kaakon KOKKA. Kansainväliset työyhteisöt ja osaajat Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa. Viitattu 14.10.2022. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/KOKKA

Lemmetty, S. 2022. Eksote kärsii pahenevasta hoitajapulasta, ja silti palkat ovat matalammat kuin Kymsotessa – Pitäisikö hoitajien palkkatasoa nostaa? Etelä-Saimaa 8.8.2022. Viitattu 20.10.2022. Saatavissa https://www.esaimaa.fi/paikalliset/4769681

Saimaan ammattiopisto Sampo. 2022. Sosiaali- ja terveysala. Viitattu 14.10.2022. Saatavissa https://www.edusampo.fi/opiskelemaan/koulutustarjonta/palveluala_sosiaali-_ja_terveysala/sosiaali-_ja_terveysala

Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj & Työ- ja elinkeinoministeriö. 2022. Pk–yritysbarometri. Syksy 2022. Viitattu 20.10.2022. Saatavissa https://www.yrittajat.fi/wp-content/uploads/2022/09/sy_pk_barometri_syksy2022.pdf

Sutela, H. 2015. Ulkomaalaistaustaiset työelämässä. Ulkomaista syntyperää olevien työ ja hyvinvointi -tutkimus 2014. Tilastokeskus 2015. Viitattu 14.10.2022. Saatavissa https://www.stat.fi/tup/maahanmuutto/art_2015-12-17_003.html

Työ- ja elinkeinoministeriö, TEM. 2022. Työllistymisen näkymät eri ammateissa. Kaakkois-Suomen ammattibarometri 1/2022. Viitattu 20.10.2022. Saatavissa https://www.ammattibarometri.fi/posteri.asp?maakunta=kaakkoissuomi&vuosi=22i&kieli=

XAMK. 2022. Tutkinnot amk. Viitattu 14.10.2022. Saatavissa https://www.xamk.fi/koulutus/tutkinto-amk/?fwp_field_of_study=terveys-kuntoutus-ja-liikunta

Yrittäjät. 2022. Missä on Suomen paras kunta yrittäjälle? Yrittäjien kuntabarometri. Valtakunnallinen raportti. 18.5.2022. Viitattu 20.10.2022. Saatavissa https://www.yrittajat.fi/wp-content/uploads/2022/05/13924_Kuntabarometri2022_VK-1.pdf

Kirjoittaja

Tarja Vahtokari toimii TKI-asiantuntijana LAB-ammattikorkeakoulun Hyvinvointi-yksikössä ja työskentelee Kansainväliset työyhteisöt ja osaajat Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa -hankkeessa.

Artikkelikuva: https://www.pexels.com/fi-fi/kuva/mies-ihmiset-toissa-naiset-1647919/ (Pexels Licence)

Julkaistu 10.11.2022

Viittausohje

Vahtokari, T. 2022. Mistä ja miten löytyy se oikea kansainvälinen osaaja? LAB Pro. Viitattu pvm. Saatavissa https://www.labopen.fi/lab-pro/mista-ja-miten-loytyy-se-oikea-kansainvalinen-osaaja/