Mikro-oppimisessa tieto palastellaan pieniin, helposti omaksuttaviin informaatioannoksiin. Mikro-oppimisen tapa sopii työssä ja työn ohessa opiskeluun, sillä tietoa etsitään usein sillä hetkellä ratkaistavaan ongelmaan eikä oppiminen saa viedä liikaa aikaa. Digitaalisesti kehittyneissä organisaatioissa mikro-oppimista hyödynnetään monipuolisesti etenkin henkilöstön kouluttamisessa. Millaisia mikro-oppimisen tapoja eri organisaatiot hyödyntävät ja mihin tarpeeseen sisältöjä tehdään?

Kirjoittajat: Taina Orpana & Joanna Vihtonen

Tähän etsittiin vastausta Mobiili mikro-oppimisympäristö oppilaitos-työelämärajapintaan -hankkeessa, jossa tarkasteltiin suurten organisaatioiden mikro-oppimisen käytäntöjä. Hankkeessa kehitetään mikro-oppimisen mallia, jonka avulla voidaan kehittää oppilaitosten ja yritysten yhteistyötä jatkuvassa oppimisessa. Hanke on William ja Ester Otsakorven säätiön rahoittama ja LAB-ammattikorkeakoulun hallinnoima. (LAB-ammattikorkeakoulu 2022.)

Mikro-oppimista erityisesti sisäisissä koulutuksissa

Suurten organisaatioiden käytäntöjen tarkasteluun käytettiin benchmarking-menetelmää. Sen tarkoituksena on vertailla eri toimijoiden parhaita käytänteitä ja toimintatapoja ja soveltaa niitä edelleen omaan toimintaan (Meltwater).

Benchmarking toteutettiin maalis-huhtikuun 2022 välisenä aikana. Organisaatioita valittiin tietoisesti eri toimialoilta, jotta yleiskuva mikro-oppimisesta ja sen hyödyntämisestä saataisiin mahdollisimman kattavaksi. Benchmarkkaukseen valittiin 12 eri aloilla toimivaa organisaatiota, joista tarkasteluun suostui 5 yritystä. Neljäsosalla organisaatioista ei ollut nykyisessä toiminnassaan mikro-oppimiskäytänteitä. Vertailun tulokset käsiteltiin anonyymisti.

Pääsääntöisesti mikro-oppiminen suuntautui organisaation sisäiseen koulutuskäyttöön verkossa. Kahdella benchmarkattavista organisaatioista mikro-oppiminen kuului tiiviinä osana uusien työntekijöiden perehdyttämistä, ja sitä tuettiin lähivalmentamisella. Kyseisillä organisaatioilla verkkopohjaiset oppimisalustat olivat olleet käytössä yli kymmenen vuotta. Mikro-oppiminen ja sen hyödyntäminen nähtiin tukevan myös organisaatioiden strategisia toimenpiteitä.

Yhdellä organisaatiolla oli käytössään loppuasiakkaille suunnattuja, verkossa olevia mikro-oppimiskokonaisuuksia, jotka palvelivat myös jälleenmyynti- ja aliurakoitsijaverkostoja. Lisäksi eräällä organisaatiolla mahdollistettiin hallitustyöskentelyyn osallistuvien tahojen pääsy mikro-oppimisympäristöön.

Sisällöt vaihtelivat toimialoittain

Organisaatioiden tarpeet ja koulutuksien sisällöt vaihtelivat suuresti toimialan mukaan. Vaikka variaatioita esiintyi, voidaan todeta, että pääsääntöisesti koulutukset oli jaettu pakollisiin, työtehtävien mukaisiin ja vapaaehtoisiin sisältöihin. Mikro-oppimiskoulutuksien pakollisuus toistui lakisääteisissä koulutuksissa, ja niissä osaamista testattiin järjestelmällisesti koulutuksen lopuksi. Asiakkaille suunnatuissa koulutuksissa hyödynnettiin myös testausta, mutta väärä vastaus ei kuitenkaan estänyt etenemistä.

Sisältö mikro-oppimisalustoilla on jäsennelty pääsääntöisesti sisällysluettelomaiseen tapaan. Yhdellä benchmarkattavista kohteista sisällöt jäsentyivät kuvilla, joihin liittyi kiinteä suodatinhakupalkki. Mikro-oppimiskokonaisuudet olivat aluksi nähtävillä kokonaiskuvana, joka käyttäjän edetessä jäsentyi pienemmiksi kokonaisuuksiksi osio kerrallaan.  Yhdellä organisaatiolla koulutusmateriaali pysähtyi, jos työskentelyikkuna ei ollut aktiivinen. Tällä pyrittiin varmistamaan, että koulutettava katsoo materiaalin alusta loppuun. Osalla ei ollut mahdollisuutta palata kurssiaineistoon kurssin suorittamisen jälkeen.

Tiivistä tietoa eri mediamuodoissa

Mikro-oppimiskoulutukset muodostuivat lyhyistä informaatiosykäyksistä, missä oli tai ei ollut tallentamisen mahdollisuutta. Sisältöjen pituus vaihteli suuresti 6 minuutista aina 20 minuuttiin. Toisinaan oppiminen kytkeytyi osaksi suurempaa kokonaisuutta, joiden kokonaiskesto useimmiten tiivistyi puolesta tunnista tuntiin.

Tiedon esittämisen muoto oli yhteneväinen teksti- ja video-osuuksien osalta, ja ne vuorottelivat tai tukivat toisiaan materiaaleissa. Osassa ympäristöjä oli mahdollista valita sisällön esittämisen muoto oman mieltymyksen mukaisesti. Joissain ympäristöissä teksti ja ääni tukivat toisiaan, mutta esitysmuotoja ei käyttäjä voinut itse valita.

Toiminnallisuutta ympäristöissä oli selkeästi hyödynnetty vähemmän. Kahdella benchmarkattavista organisaatioista materiaali oli yhden mikro-oppimiskokonaisuuden osalta toteutettu pelillisenä. Muutamissa koulutuskokonaisuuksissa hyödynnettiin kuviteltuja case-pohjaisia materiaaleja.

Oppimisympäristöt yhteydessä HR-järjestelmään

Kaikki oppimisympäristöt olivat skaalautuvia eri päätelaitteille, ja niitä pystyttiin siten käyttämään myös mobiilisti älypuhelimessa. Oppimisalustat olivat joko alihankkijalta ostettuja tai oman talon sisällä rakennettuja. Kaikissa benchmarkatuissa organisaatioissa mikro-oppimisalusta oli kytketty HR-järjestelmään. HR-järjestelmiin linkitetyt oppimisalustat eivät vaatineet erillistä kirjautumista työntekijöiltä, vaan oppimisalustalle pääsi joko suoraan intranetistä tai HR-alustalta.

Työntekijöille pakolliset kurssit aktivoituivat säännöllisin väliajoin. HR-osasto seurasi niiden toteutumista työntekijätasolla seurattiin kuukausitasolla. Kurssit tallentuivat suoraan HR-järjestelmiin. Yksi benchmarkatuista organisaatioista seurasi vapaaehtoisien sisältöjen kiinnostavuutta ja pyrki nostamaan henkilöstöä kiinnostavia aiheita oppimisympäristöön.

Mikro-oppiminen on käsitteenä vielä vieras

Organisaatioiden kanssa käyty keskustelu vahvisti näkemystä siitä, että mikro-oppiminen on käsitteenä vielä vieras, vaikka organisaatioilla onkin mikro-oppimista hyödyntäviä koulutuksia ja koulutuskokonaisuuksia. Huomion arvoista oli myös se, että isolla osalla organisaatioista ei ollut mikro-oppimisalustaa tai siihen liittyviä käytänteitä.

Mikro-oppimisen hyödyntäminen oli vahvaa varsinkin niissä organisaatioissa, jossa verkko-oppimisalustat olivat olleet käytössä useita vuosia. Esimerkiksi verkossa olevaa, mikro-oppimista hyödyntävää materiaalia käytettiin tehostamaan lähiperehdytystä, mikä on pedagogisesti kiinnostava ja resursseja säästävä käytäntö.

Myös ulkoisia kohderyhmiä, kuten asiakkaita, voidaan opastaa mikro-oppimisen avulla. Varsinkin pitkään verkkokoulutusympäristöjä hyödyntäneet organisaatiot jäivät pohtimaan sen tuomia mahdollisuuksia. Muuten haasteita koettiin riittävän vielä sisäisten koulutusten kehittämisessä.

Koska organisaatioiden käyttämät HR-järjestelmät ovat kiinteästi kytkettynä verkko-oppimisalustoihin, se mahdollistaa koulutuksien säännönmukaisuuden ja seuraamisen. Mikro-oppiminen voidaan nähdä keinona myös vahvistaa tai tehostaa organisaation strategian jalkautumista.

Vaikka organisaatiot olisivatkin digitaalisesti kehittyneitä ja mikro-oppimista hyödynnetään paljon, toiminnallisuuksia ja käyttökohteita voidaan vielä monipuolistaa. Erityisesti uudet pedagogiset näkökulmat ovat tarpeellisia koulutuskokonaisuuksien kehittämisessä.

Lähteet

LAB-ammattikorkeakoulu. 2022. Mobiili mikro-oppimisympäristö oppilaitos-työelämärajapintaan. Viitattu 9.5.2022. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/mobiili-mikro-oppimisymparisto-oppilaitos-tyoelamarajapintaan

Meltwater. 2021. Competitor benchmarking – vertailuanalyysi kyseenalaistaa omaa toimintaa ja opettaa toisilta. Saatavissa https://www.meltwater.com/fi/blog/competitor-benchmarking-eli-vertailuanalyysi

Kirjoittajat

Taina Orpana työskentelee Liiketalouden lehtorina ja toimii asiantuntijana Mikro-oppimisympäristö oppilaitos-työelämärajapintaan -hankkeessa.

Joanna Vihtonen on viestinnän lehtori Kielikeskuksessa ja toimii projektipäällikkönä Mikro-oppimisympäristö oppilaitos-työelämärajapintaan -hankkeessa.

Artikkelikuva: Tumisu. 2021. Pixabay-license. Viitattu 9.5.2022. Saatavissa:https://pixabay.com/fi/photos/verkossa-luokka-kurssi-opettaja-6204349/

Julkaistu 20.5.2022

Viittausohje

Orpana, T. & Vihtonen, J. 2022. Mikro-oppimista hyödynnetään laajasti isoissa organisaatioissa. LAB Pro. Viitattu pvm. Saatavissa https://www.labopen.fi/lab-pro/mikro-oppimista-hyodynnetaan-laajasti-isoissa-organisaatioissa/