Suomen ja Venäjän välisen rajan ylittävän matkustajan saatavilla oleva turvallisuustieto on melko vaihtelevaa ja se on joskus saatavilla melko monenkin mutkan kautta.

Kirjoittaja: Tia Windahl

COVID-pandemia on sulkenut rajat eikä matkailu eri maihin ole ollut liki kahteen vuoteen mahdollista. Cross-Border Safety -hanke on kuitenkin käynnissä Suomen ja Venäjän yhteistyökumppaneiden välillä pandemiasta johtuvista rajoituksista huolimatta, jotta Suomen ja Venäjän välisen rajan ylittäminen olisi turvallisempaa myös tulevaisuudessa. CB Safe -hankkeen päätavoitteena on parantaa raja-alueen ja rajanylittäjien turvallisuutta (Cross-border safety 2021). Matkustajien turvallisuustietoudella tarkoitetaan tietoja kohdemaan laeista, käytänteistä ja yleisestä turvallisuudesta sekä tietoa muun muassa liikenteeseen, terveyteen, ja luonnonoloihin liittyvistä tekijöistä.

Hankkeen ensimmäisen työpaketin tavoitteena on lisätä ja kehittää rajan ylitykseen liittyvää turvallisuustietoutta ja turvallisuuskulttuuria sekä tiedon viestimistä rajan ylittäjille. Kehityskohteena ovat juna- laiva- ja tieliikenteessä matkustaville tarjottava turvallisuustieto. Nyt otettiin selvää, millaista turvallisuustietoa suomalaiset matkustuspalveluja tarjoavat matkailu- tai kuljetusyritykset tarjoavat Suomesta Venäjälle lähteville matkustajilleen. Myöhemmin on vielä tarkoituksena jatkaa selvitystä matkustajille kohdennetun kyselyn avulla, mikä on oleellista turvallisuustietoa, millainen turvallisuustiedon tarve matkustajilla on ja millaisia väyliä pitkin tietoa olisi hyvä välittää myös saavutettavuuskriteerit huomioon ottaen.

Tiedonkeruuta googlettamalla, sähköpostitse ja puhelinsoitoilla

Taustatyö aloitettiin etsimällä mitkä yritykset tarjoavat matkustuspalveluja Venäjälle. Tietoa etsittiin varsin yksinkertaisella menetelmällä yhdistämällä Googlen hakukoneeseen hakusanat matkailu, matkustus, tai matkustaminen Venäjä -sanaan. Haku tehtiin elokuussa 2021. Tulokseksi saatiin 9 eri matkailualan yritystä, joista kuusi oli ns. lomapaketteja (esim. lennot + hotelli) ja yksi kanavaristeilyjä tarjoavaa yritystä. Kolme yritystä tarjosi juna- tai bussikuljetuksia.

Seuravaksi haluttiin selvittää millaista turvallisuustietoutta matkailuyritykset tarjoavat nettisivuillaan matkaa suunnitteleville tai jo matkan varanneille. Matkaa suunnitteleville kohdennettua tietoa haettiin ensin jokaisen yrityksen nettisivuilta etsimällä turvallisuuteen liittyviä uutisia, ohjeita, videoita tai linkkejä. Tämän jälkeen yrityksiä lähestyttiin sähköpostitse, jossa tiedusteltiin tarjoavatko he asiakkailleen turvallisuudesta jotakin sellaista lisätietoa, jota ei heidän nettisivuillaan ollut ennestään tarjolla. Ja jos lisätietoa tarjottiin, minkä sisältöistä se oli.

Turvallisuustieto osin hajallaan ja hankalasti saatavilla

Viiden yrityksen sivuilta löytyi COVID-tilanteeseen liittyvää turvallisuustietoutta. Yhden yrityksen sivustolla keskityttiin COVID-infon lisäksi matkustajien turvallisuuteen kokonaisvaltaisemmin. Kaksi yritystä oli viitannut turvallisuusohjeistuksessaan ulkoministeriön matkustustiedotteisiin. Ulkoministeriön (2021) matkustustiedote sisältää pitkän aikavälin tietoa kohdemaan yleisestä turvallisuustilanteesta, mikä on tarkoitettu matkustajan oman päätöksenteon tueksi. Molempien yritysten ohjeisiin oli lisätty linkki, joka johti ulkoministeriön matkustustiedotteet-aloitussivulle. Aloitussivulla aukeaa aakkosellinen hakemisto kohdemaista. Matkustajan täytyy hakemistosta valita oma kohdemaansa, jotta pääsee tutustumaan kohdemaataan koskevaan turvallisuustietoon. Toisen näistä yrityksen nettisivuilta löytyi linkki myös rajavartiolaitoksen nettisivuille sekä linkki Venäjän COVID-aiheisiin uutisiin. Yksi yritys tarjosi lukijoilleen terveysoppaan sekä tietopaketin erilaisista matkavakuutuksista.

Seuraavassa vaiheessa, syyskuussa 2021, kahdeksaa yritystä lähestyttiin sähköpostitse. Ensimmäinen kerralla ei saatu yhtään vastausta. Kahden viikon kuluttua yrityksille lähetettiin muistutusviesti, jonka seurauksena vastauksia saatiin kuusi; neljä sähköpostitse ja kaksi puhelimitse. Yhden sähköpostivastauksen mukaan matkustajille lähetetään matkan vahvistuksen yhteydessä linkit sekä ulkoministeriön matkustustiedotesivustolle että matkailijoiden lääkäripalveluihin. Kolmessa sähköpostissa kerrottiin, että matkustajille ei tarjota turvallisuuteen liittyvää lisätietoa.

Molemmat puhelinsoitot tulivat kuljetuspalveluita tarjoavalta yritykseltä. Molemmista saadut vastaukset olivat hyvin samansisältöisiä. Kuljettaja tarjoaa turvallisuustietoa siltä osin, kuin tämä itse kokee tärkeäksi. Turvallisuustietous ei vaikuta olevan avoimesti saatavilla olevaa tietoa. Syyksi arveltiin, että turvallisuustietoutta saatetaan pitää jonkinlaisena kilpailuvalttina. Saatavilla oleva turvallisuustieto voi perustua esimerkiksi pelkästään kuljettajan omakohtaisiin kokemuksiin tai paikallistuntemukseen.

Kahdesta yrityksestä ei saatu lainkaan vastauksia kolmanteenkaan sähköpostiin eikä puhelinsoittoihin, joten heidän matkustajilleen tarjoamaansa muuta tietoa ei voitu arvioida. Matkailuyrityksistä sähköpostitse ja puhelimitse saadut tulokset turvallisuustiedon sisällöistä on esitetty taulukossa 1.

YritysNettisivuilla oleva tietoMuu matkustajalle annettava tietoYhteydenottotapa
1Yleinen turvallisuusinfo, covid-info + videoEi
2EiLinkit UM-sivustolle ja lääkäripalveluunSähköposti
3Ei-Ei vastauksia
4EiKuljettajakohtainenPuhelinsoitto
5Linkit UM:n ja rajavartioston sivustoille sekä linkki Venäjän Covid-uutisiinEiSähköposti
6Covid-infoEiSähköposti
7Matkailijan terveysopas, matkavakuutusinfoEiSähköposti
8Ei-Ei vastauksia
9Linkki UM-sivustolleKuljettajakohtainenPuhelinsoitto

Taulukko 1. Matkailuyrityksistä sähköpostitse ja puhelimitse saadut tulokset turvallisuustiedon sisällöistä.

Turvallisuustieto helpommin saataville

Hieman yli puolet tämän selvityksen otoksena olleista yrityksistä tarjoaa internetsivuillaan jonkinlaista turvallisuustietoutta. Kolme yhdeksästä tarjosi suoraan lukijalleen COVID-aiheista turvallisuustietoa. Kolme yhdeksästä tarjosi tietoa linkin muodossa kolmannen osapuolen palveluihin. Yksi yritys tarjosi terveyteen ja vakuutuksiin liittyvää tietoa. Venäjälle pääsee kuitenkin monella eri matkustustavalla, jolloin turvallisuustietoutta on mahdollisesti saatavilla myös valittuun kulkuneuvoon kohdennetusti, kuten junissa ja laivoissa. Mielenkiintoista oli, että neljä yritystä ei tarjonnut turvallisuustietoa internetsivuillaan lainkaan. Jokseenkin huolestuttavaksi piirteeksi nousi kuljetusyrityksien keskuudesta esiin nostettu kilpailuasetelma turvallisuustietoudesta, mutta tämä ilmiö vaatisi lisätutkimuksia, jotta sitä voisi ymmärtää laajemmin.

Ulkoministeriö tarjoaa tällä hetkellä erittäin kattavan ja ajantasaisen tietopaketin lukuisten eri maiden turvallisuustilanteista ja -olosuhteista. Onkin järkevää linkittää lukija alkuperäisen ja luotettavan tiedon lähteelle. Silti herää kysymys, kuinka moni matkustaja tai matkaa suunnitteleva käy etukäteen tutustumassa ulkoministeriön kohdemaastaan tarjoamaan tietoon, jos reitti tiedon äärelle pitää itse etsiä. Kuinka muutaman ”klikkailun” takana olevan tai taakse jäävän tärkeän tiedon voisi siirtää entistä helpommin saataville?

Lähteet

Cross-Border Safety, accident prevention and management. 2021. CB-Safe -hankkeen nettisivut. [Viitattu 1.11.2021]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/cb-safe

Ulkoministeriö. 2021. Matkustustiedotteet. [Viitattu 1.11.2021]. Saatavissa: https://um.fi/matkustustiedotteet-a-o

Kirjoittaja

Tia Windahl työskentelee ensihoidon lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa ja on pohjattoman utelias turvallisuusilmapiiriin ja -kulttuuriin liittyviä asioita kohtaan.

Artikkelikuva: https://pxhere.com/fi/photo/725806 (CC0)

Julkaistu 10.11.2021

Viittausohje

Windahl, T. 2021. Matkustajille suunnattu turvallisuustieto suurennuslasin alla. LAB Pro. [Viitattu ja pvm]. Saatavissa: https://www.labopen.fi/lab-pro/matkustajille-suunnattu-turvallisuustieto-suurennuslasin-alla/