Luontolähtöisillä palveluilla tarkoitetaan yleensä luontoympäristössä tarjottavia palveluita ja tuotteita, jotka parantavat ihmisten hyvinvointia. Luontolähtöisten palvelujen kehittämiseksi tulisi tuntea luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutukset ja lisäksi erilaisten asiakasryhmien tarpeita. Myös matkailu on tapa kokea luontoelämyksiä. LAB:n Luontolähtöisten palvelujen kehittämishanke toteutti osaamis-ja tarvekartoituksen jonka tuloksia esitetään ohessa.

Kirjoittaja: Reko Juntto

Luonnosta hyvinvointia ja liiketoimintaa

Luonto tarjoaa uusia taloudellisen kasvun mahdollisuuksia ja kestävää hyvinvointia suomalaisille ja suomalaiselle yhteiskunnalle. Suomella on poikkeuksellisen hyvät mahdollisuudet löytää ja ottaa käyttöön luonnosta kestäviä kilpailu- ja kasvutekijöitä. Kehittämällä luonnonlukutaitoa on mahdollista luoda uutta luontolähtöistä liiketoimintaa (Sitra 2013).

Suomella on harvaan asuttuna maana, jossa on puhdas luonto, erinomaiset mahdollisuudet tarjota kansainvälisille matkailijoille heidän haluamiaan hyvinvointipalveluja (Visit Finland 2024). Lisäksi samanlaisia tarpeita on varmasti myös kotimaanmatkailijoilla, sillä ihmisillä on nykyään tarve elää terveemmin ja päästä irtautumaan arkielämän stressistä. Tähän tarpeeseen monimuotoinen luonto ja maaseutu Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa tarjoaa erittäin hyvät lähtökohdat.

Luontolähtöisten palvelujen kehittämishanke

Luontolähtöisten palveluiden kehittämishanke tähtää maaseudun elinvoiman kasvattamiseen tarjoamalla yrityksille tai yrittäjyyden alussa oleville mahdollisuuksia saada lisää tietoa ja osaamista liiketoiminnan kehittämisessä ja laajentamisessa verkostoitumista hyödyntäen. Hankkeen kohderyhmänä ovat luontolähtöisiä palveluita tarjoavat mikro- ja pienyritykset maaseudulla Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa. Hankkeen toteuttavat yhteistyössä LAB-ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajana on Luontoterveyden osaamiskeskus. (LAB 2024)

Hankkeen toimenpiteiden tarkempaa suunnittelua varten tehtiin hankkeessa verkkokysely hankkeeseen osallistuvien yritysten osaamisesta ja tarpeista. Kyselyssä olivat mukana kaikki hankkeessa mukana olevat yritykset sekä Etelä-Karjalasta että Kymenlaaksosta, joita oli kyselyä tehtäessä yhteensä 42 kpl. Vastauksia kyselyyn tuli kaikkiaan 20 kpl eli noin puolet kaikista hankkeen yrityksistä. Kyselyssä pyrittiin kartoittamaan tärkeimpiä kehittämisalueita ja yritysten tarpeita hankkeen kannalta. Ohessa on esitelty kyselyn keskeisimmät tulokset ja löydökset.

Yrityksiä kiinnostivat markkinointi ja verkostot

Kysyttäessä yrityksiltä, mitkä liiketoiminnan osa-alueet Etelä-karjalassa ja Kymenlaaksossa toimivien mikro- ja pienyrityksiä kiinnostavat eniten liiketoiminnan kehittämisen kannalta nousivat esiin kyselyssä seuraavat aiheet tärkeimmästä vähiten tärkeään.

 • Markkinointi ja myynti
 • Verkostot
 • Palvelujen/tuotteiden kehittely ja tuotteistaminen
 • Liiketoimintasuunnitelman kehittäminen ja tekeminen
 • Talousosaaminen
 • Rahoitus

Suurimpana kehittämisen tarpeina yritykset kokivat olevan markkinointi, myynti ja erityisesti digitaalinen markkinointi. Sen lisäksi yritykset kokevat, että verkostoitumista ja verkostojen hyödyntämistä tulisi olla enemmän. Lisäksi kyselyssä nousi esille palvelujen tuotteistaminen ja tuotteiden kehittelyn tarve, päätyen kolmanneksi tärkeimmäksi aiheeksi. Yritykset kokivat tarpeita olevan myös liiketoimintasuunnitelman, talouden, tuotteiden hinnoittelun ja rahoituksen osa-alueilla. Kuvassa yksi on esitetty vastausten jakautuminen eri aihealueisiin.

Kuva 1. Liiketoiminnan osa-alueiden kiinnostus vastaajien osalta.

Luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutukset kiinnostavat

Kysyttäessä, mistä luontoon liittyvistä aiheista mikro- ja pienyritykset tarvitsevat eniten lisää tietoa kyselyssä nousivat esiin seuraavat aiheet tärkeimmästä vähiten tärkeään.

 • Luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutukset
 • Luontolähtöisten palveluiden kestävyys ja vastuullisuus
 • Luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutusten edistäminen
 • Luonnon monimuotoisuus
 • Luonnon monimuotoisuuden huomioiminen ja vaaliminen
 • Luontolähtöisten ja kestävien palvelujen laatumerkit

Suurimpana mielenkiinnon kohteena yritykset kokivat olevan luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutukset ja niiden edistäminen sekä luontolähtöisten palveluiden kestävyys ja vastuullisuus.  Toiseksi eniten kiinnosti luonnon monimuotoisuus ja sen vaaliminen, kolmantena taas luontolähtöisten palveluiden kestävyys- ja vastuullisuus. Kiinnostusta kohdistui myös luontolähtöisiin ja kestäviin palvelujen laatumerkkeihin.  Kuvassa kaksi on esitetty vastausten jakautuminen eri aihealueisiin.

Kuva 2. Luontoon liittyvien osa-alueiden tarve.

Sen lisäksi kyselyssä tuli esiin tarve, että hankkeen kautta voitaisiin mahdollistaa yrityksille ammattimaisia valokuvia. Näitä kuvia voitaisiin käyttää hankkeessa ja myös yritysten omiin julkaisuihin ja markkinointiin. Lisäksi muutama yritys toivoi tietoa tuotteiden hinnoittelusta ja luonnon ja eläinten yhdistämisestä palveluiksi.

Yhteenveto ja pohdinta

Hankkeen kannalta tästä kyselystä ja sen tuloksista saatiin hankkeen toteutukseen mikro- ja pienyritysten tarpeista palautetta ja arvokasta tietoa, jota voidaan hankkeessa jatkossa hyödyntää. Ratkaisuina näihin ongelmiin voidaan ainakin lisätä esimerkiksi markkinoinnin, verkostoitumisen ja luonnon terveysvaikutusten aiheista koulutusta. Lisäksi voidaan lisätä työelämän ja yritysten yhteistyötä oppilaitosten ja tutkimuslaitosten välillä näiden aiheiden osalta. Lisänä hankkeen myöhemmin pidettävissä kehittämistyöpajoissa ja muissa toimenpiteissä voidaan näihin tunnistettuihin aiheisiin hakea ratkaisuja. Toisaalta on toki huomattava, että noin puolet hankkeessa mukana olevista yrityksistä vastasi tähän kyselyyn. Tämä tarkoittaa, että muitakin tarpeita pienyrityksillä voi olla ja siksi näitä tarpeita tulee selvittää vielä lisää.

Lähteet

LAB. 2024. Luontolähtöisten palvelujen kehittämishanke. Viitattu 22.4.2024. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/luopake

Sitra. 2013. Luonnon lukutaito: Luo liiketoimintaa vihreästä hyvinvoinnista. Viitattu 22.4.2024, Saatavissa https://media.sitra.fi/app/uploads/2017/02/Luonnonlukutaito-3.pdf

Visit Finland. 2024. Hyvinvointimatkailu. Viitattu 22.4.2024. Saatavissa https://www.visitfinland.fi/liiketoiminnan-kehittaminen/tuotekehitysteemat/hyvinvointimatkailu

Kirjoittaja

Reko Juntto toimii LAB-ammattikorkeakoulun liiketoimintayksikössä lehtorina ja asiantuntijana Luontolähtöisten palvelujen kehittämishankkeessa.

Artikkelikuva: https://pixabay.com/fi/photos/j%C3%A4rvimaisema-suomi-kev%C3%A4t-illalla-1365278/ (Pixabay Licence)

Julkaistu 21.5.2024

Viittausohje

Juntto. R. 2024. Luontolähtöisten pienyritysten osaamis- ja tarvekartoituksen tuloksia Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa. LAB Pro. Viitattu pvm. Saatavilla https://www.labopen.fi/lab-pro/luontolahtoisten-pienyritysten-osaamis-ja-tarvekartoituksen-tuloksia-etela-karjalassa-ja-kymenlaaksossa/