Luonto-, liikunta- ja sportti -teemat näkyvät LAB-ammattikorkeakoulun TKI-toiminnassa useissa alueellisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä hankkeissa, joissa keskeisiä teemoja ovat luontomatkailun kehittäminen, fyysisen aktiivisuuden edistäminen ja sport-liiketoiminnan innovaatiot. Tämä artikkeli on katsaus siihen, millaisia palveluja hankkeissa kehitetään tällä hetkellä ja millaisten teemojen TKI-toimijat visioivat nousevan tulevaisuudessa.

Kirjoittajat: Päivi Tommola, Markus Halonen, Johanna Irjala, Kirsi Kiiskinen & Tarja Vahtokari

Luonto on monipuolinen terveyden ja hyvinvoinnin lähde, jonka vaikutuksia voidaan havainnoida eri aistien avulla. Vaikka luonnossa oleilu edistää hyvinvointia jo yksinäänkin, tehostuu sen vaikutus entisestään, jos luonnossa oleiluun yhdistyy fyysisen aktiivisuuden synnyttämiä hyvinvointivaikutuksia, kuten lihasvoiman ja koordinaation kehittyminen, hengitys- ja verenkiertoelimistön vahvistuminen tai painonhallinnan helpottuminen (UKK-instituutti 2024a, 2024b). Sen lisäksi, että luonto ja liikunta ovat suomalaisen hyvinvoinnin tukipilareita yksilötasolla, näkyvät ne vahvasti myös suomalaisessa elinkeinoelämässä esimerkiksi matkailun, hyvinvointipalvelujen tai sporttiliiketoiminnan kautta sekä työhyvinvoinnin ja työkyvyn tukena.

LAB-ammattikorkeakoulun alueellisen TKI-toiminnan keskeiset kohdealueet Päijät-Häme ja Etelä-Karjala tunnetaan vesistömaisemistaan, jotka ovat paitsi vapaa-ajanvieton ympäristöjä, myös merkittävä osa näille alueille kohdistuvan matkailun vetovoimaa. Sekä Päijät-Hämeeseen että Etelä-Karjalaan on äskettäin saatu uudet UNESCO Global Geopark-alueet, jotka edistävät hyvinvointia kestävän matkailun, paikallisen yhteistyön ja osallisuuden kehittämisen kautta (Saimaa Geopark 2024, Salpausselkä Geopark 2024). Alueilla tehtävä ympäristönsuojelutyö ja siihen yhdistyvä ympäristökasvatus puolestaan parantavat mahdollisuuksia säilyttää yrittämiselle, matkailulle ja asumiselle hyvinvointia luova ympäristö myös tuleville sukupolville.

Kotimaisia ja kansainvälisiä yhteistyöverkostoja

LAB-ammattikorkeakoulun Hyvinvoinnin alalla toimiva Luonto-, liikunta- ja sportti -teematiimi edistää hyvinvointia hankemuotoisesti mm. kehittämällä luonto- ja liikuntapalveluja yhteistyössä alueen yritysten kanssa. Tällä hetkellä käynnissä olevissa luontoteemaisissa hankkeissamme tehdään työtä mm. Suomen geopark-alueiden yhteisen näkyvyyden ja yhteisten toimintamallien kehittämiseksi, luontokohteiden kulttuuriperinnön näkyväksi tekemiseksi matkailussa sekä luontolähtöisten hyvinvointipalvelujen kehittämiseksi. Kaikissa näissä hankkeissa keskeisen kohderyhmän muodostavat maaseudun pk-yritykset, jotka haluavat verkostoitua. Hankkeista kahdessa ensin mainitussa pääpaino on sisältöjen, toimintamallien ja näkyvyyden tarjoamisessa yrityksille, kolmannessa fokus on tiedon ja osaamisen tarjoamisessa luontopalvelujen kehittämisestä kiinnostuneille maaseudun yrityksille (LAB 2024a, 2024b, 2024c). Sport-teeman puolella LABissa on juuri käynnistynyt kansainvälinen ACTIVE ID -hanke, jonka tavoitteena on edistää sport ja vapaa-ajan pk-yritysten innovatiivista kasvua ja kilpailukykyä jakamalla eri maiden hyviä käytänteitä alueellisten sidosryhmien yhteistyön tiivistämiseksi (Interreg Europe 2024).

Palveluja matkailuun ja paikalliselle väestölle

Luonnon ja liikunnan hyvinvointivaikutuksia on usein vaikea erotella toisistaan. Samalla tavoin haasteellista, ja osin myös tarpeetonta, on erotella toisistaan luonto- tai liikunta teemaisen TKI-toiminnan hyötyjä matkailulle ja paikalliselle toiminnalle. Luontoliikunnassa ja matkailussa hyödynnetään tavallisesti samaa infrastruktuuria ja matkailupalvelujen kehittäminen hyödyttää usein myös paikallista väestöä. Tämä näkyy myös luonto-, liikunta- ja sportti -teematiimin yhteistyöverkostossa, johon kuuluu kansainvälisiä, valtakunnallisia ja alueellisia luonto- ja liikunta-alan organisaatioita, koulutuksen ja kasvatuksen toimijoita sekä suuri joukko eri kokoisia yrityksiä ja yhdistyksiä. Verkostojen rooli toiminnassa on suuri ja monitahoinen, sillä ne toimivat apuna toiminnan toteutuksessa ja tiedon välityksessä sekä innovaattoreina uusien ideoiden kehittämisessä. Vahvat verkostot ovat olleet tukenamme myös siinä, että TKI-toimintaamme on muodostunut pitkällä aikavälillä tarkasteltuna selkeitä jatkumoja, kuten geopark-teemainen hanketoiminta sekä LABin mukanaolo kansainvälisessä urheiluun liittyvän innovaatiotoiminnan EPSI- verkostossa ja eurooppalaisessa liikunnan ja urheilun ClusSport -klusterissa.

Tulevia kehittämisen teemoja

Luonto-, liikunta- ja sportti -teematiimin ajankohtaisia työteemoja ovat mm. luontomatkailu, fyysisen aktiivisuuden edistäminen, hyvinvointivaikutusten mittaus, sport-liiketoiminta sekä maaseudun elinvoiman kehittäminen. Toiminnassamme näkyvät jo nyt myös vallitsevat megatrendit kestävä kehitys ja digitaalisuus, joiden vaikutus todennäköisesti tulee vahvistumaan entisestään tulevaisuudessa. Uusina teemoina uskomme työssämme nousevan entistä vahvemmin esiin. mm. virtuaalisten hyvinvointipalvelujen kehittämisen, entistä yksilöllisempien palvelujen kehittämisen sekä monipaikkaisuuteen liittyvät asiat. Lisää innovatiivisuutta ja uusia näkökulmia TKI-toimintaamme uskomme saavamme myös monialaisuudesta ja kansainvälisyydestä sekä uuden teknologian hyödyntämisestä.

Luonto-, liikunta- ja sportti -teematiimin ajankohtaiset työteemat huhtikuussa 2024: innovaatiot, luonnon hyvinvointivaikutukset, palvelujen saavutettavuus, liikunta terveyden edistäjänä, sport-innovaatiot, pyörämatkailun edistäminen, maaseudun elinvoima, voimavaroja luonnosta

Kuva 1. Luonto-, liikunta- ja sportti -teematiimin ajankohtaiset työteemat huhtikuussa 2024 kuvattuna avainsanoilla. (Kuva: Luonto-, liikunta- ja sportti -teematiimi)

Lähteet

Interreg Europe. 2024. Active-ID. Viitattu 26.4.2024. Saatavissa https://www.interregeurope.eu/active-id

LAB. 2024a. Geopuistot kestävän matkailun vetovoimatekijöiksi-hanke. Viitattu 25.4.2024. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/geopuistot-kestavan-matkailun-vetovoimatekijoiksi

LAB. 2024b. Luontokohteiden kulttuuriperinnöstä vetovoimaa rajaseudun matkailuun -hanke. Viitattu 25.4.2024. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/luontokohteiden-kulttuuriperinnosta-vetovoimaa-rajaseudun-matkailuun

LAB. 2024c. Luontolähtöisten palvelujen kehittämishanke. Viitattu 25.4.2024. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/luopake

Saimaa Geopark. 2024. Saimaa Geopark. Löydä Saimaan kätketyt aarteet. Viitattu 25.4.2024. Saatavissa https://saimaageopark.fi/

Salpausselkä Geopark. 2024. Salpausselkä Geopark -veden muovaama maisema. Viitattu 25.4.2024. Saatavissa https://visitlahti.fi/etusivu/salpausselkageopark/

UKK-instituutti. 2024a. Luontoliikunta metsässä ja poluilla. Viitattu 25.4.2024. Saatavissa https://ukkinstituutti.fi/liikkuminen/liikkumisen-ymparistot/luontoliikunta-liiku-metsassa-ja-poluilla/

UKK-instituutti. 2024b. Liikkumisen vaikutukset. Viitattu 25.4.2024. Saatavissa https://ukkinstituutti.fi/liikkuminen/liikkumisen-vaikutukset/

Kirjoittajat

Päivi Tommola, Markus Halonen, Johanna Irjala, Kirsi Kiiskinen ja Tarja Vahtokari toimivat LAB-ammattikorkeakoulun Hyvinvoinnin alalla Luonto, liikunta- ja sportti -teematiimin TKI-asiantuntijoina.

Artikkelikuva: LAB. Geopuistot kestävän matkailun vetovoimatekijöiksi-hanke.  Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/geopuistot-kestavan-matkailun-vetovoimatekijoiksi

Julkaistu 16.5.2024

Viittausohje

Tommola, P., Halonen, M., Irjala, J., Kiiskinen, K. & Vahtokari, T. 2024. LABin liikunta-, luonto- ja sporttihankkeissa edistetään monialaisesti hyvinvointia. LAB Pro. Viitattu pvm. Saatavissa https://www.labopen.fi/lab-pro/labin-liikunta-luonto-ja-sporttihankkeissa-edistetaan-monialaisesti-hyvinvointia/