Sosionomin työnkuva on laaja ja monipuolinen lasten, nuorten, aikuisten, perheiden, vammaisten, vanhusten tai esimerkiksi maahanmuuttajien parissa eri palveluyksiköissä ja toimipisteissä. Monimuotoisen työnkuvan vuoksi sosionomin lääkehoidon osaamiseen kohdistuu kasvavia vaatimuksia. LAB-ammattikorkeakoulu on tiedostanut sosionomeille suunnatun lääkehoidon koulutuksen laajentuneen tarpeen. Maaliskuussa 2024 alkoi ensimmäinen laajennettu sosionomeille suunnattu turvallisen lääkehoidon verkkokurssi, joka vastaa laajuudeltaan lähihoitajan tutkinnon lääkehoidon opintoja.

Kirjoittajat: Katja Puhakainen & Outi Niskanen

Laki määrittelee lähtökohdat lääkehoidolle

Suomessa lääkehoito on aina lainvaraista toimintaa. Lääkelain tarkoituksena on edistää ja ylläpitää lääkkeiden käytön turvallisuutta sekä varmistaa lääkkeiden asianmukainen valmistus ja saatavuus maassamme (Lääkelaki 10.4.1987/395). Lääkelain lisäksi lääkehoitoa säätelevät sairasvakuutuslaki sekä lääketaksa-asetus (Lääke- ja terveyshuolto ry 2024). Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea valvoo ja kehittää suomalaista lääkealaa, hoitaa lääkealan valvonta- ja lupatehtäviä sekä tutkimus- ja kehittämistehtäviä. Myös lääketiedon tuottaminen ja edelleen välittäminen lääkehuollon ja lääkehoitojen vaikuttavuuksien parantamiseksi kuuluu Fimean tehtäviin. (Fimea 2024.) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) edistää lääkehoidon soveltamista käytäntöön ja sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviranomainen (Valvira) ohjaa ja valvoo palvelujen laatua sekä terveysriskien hallintaa (Sosiaali- ja terveysministeriö 2024).

Sosiaalialan ammattihenkilölaissa on määritelty, millä koulutuksella on mahdollista harjoittaa sosiaalihuollon ammatteja. Lain mukaan Valvira myöntää ammatinharjoittamisoikeuden soveltuvan tutkinnon suorittaneelle henkilölle (Talentia 2024a.) Sosiaalialan ammattikorkeakoulun tutkinnon suorittaneiden henkilöiden tehtävänimikkeiden kirjo on erittäin laaja. Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa muun muassa sosionomin, geronomin tai kuntoutuksen ohjaajan tutkinnon. (Talentia 2024b.) Tämä artikkeli käsittelee LAB-ammattikorkeakoulussa opiskelevien sosionomiopiskelijoiden mahdollisuutta osallistua juuri heille räätälöityyn turvallisen lääkehoidon opintojaksolle, joten jatkossa artikkeli keskittyy käsittelemään vain sosionomien näkökulmaa.

Toimintakenttien laaja kirjo vaatii monenlaista osaamista

Kuten tehtävänimikkeiden kirjo, myös toimintakenttien kirjo on laaja. Sosionomit voivat työllistyä esimerkiksi päihdehuollon piiriin, varhaiskasvatuksen alueelle, nuorisotyöhön, mielenterveyspalveluihin, taikka ikääntyneiden tai kehitysvammaisten tuen piiriin. Yhteistä näille kentille on asiakaskunnan mahdollinen lääkehoidon tarve, jota he eivät välttämättä pysty itsenäisesti toteuttamaan. Kaikissa toimintayksiköissä ei myöskään ole terveydenhuollon ammattilaista toteuttamassa lääkehoitoa, joten tällöin lääkehoidon koulutuksen saaneen sosionomin tehtävänkuvaan kuuluu lääkehoidon toteuttaminen tutkittuun tietoon pohjautuen.

Vähintään lähihoitajien lääkehoidon laajuutta vastaavat lääkehoidon opinnot oikeuttavat toteuttamaan lääkehoitoa ilman erillistä lääkehoitolupaa. Tällöin työsuhteessa oleva sosionomi voi esimerkiksi tilata lääkkeitä ja jakaa niitä asiakaskohtaisiin annoksiin sekä toteuttaa lääkehoitoa luonnollista tietä, kun osaaminen on varmistettu. (Valvira 2024.)  PKV-lääkkeet (pääasiassa keskushermostoon vaikuttavat lääkkeet) sekä injektioiden antaminen joko subkutaanisesti tai intramuskulaarisesti ovat esimerkkejä vaativasta, lisäkoulutusta ja erillislupaa edellyttävistä lääkehoidon osa-alueista. Luvan myöntää toimintayksikön lääkehoidosta vastaava lääkäri tai hänen valtuuttamansa lääkäri. (Laukkanen & Ruokoniemi 2021, 31; Valvira 2024.)

Koska sosionomien opintoihin sisältyy lääkehoidon koulutusta vaihtelevasti, on työnantajan aina varmistuttava yksilöllisesti kunkin työntekijän kohdalla tutkintoon sisältyneet lääkehoidon opinnot. Lääkehoidon osaaminen varmistetaan tentein ja näytöin ja lääkeluvat ovat voimassa yleensä viisi vuotta, jonka jälkeen ne tulee uusia (Mäkelä 2024).

LAB vastaa työelämän tarpeeseen

LAB-ammattikorkeakoulu on tiedostanut sosionomien lääkehoidon osaamisen kasvavat vaatimukset ja vastannut työelämän tarpeeseen kouluttaa sosionomeille suunnattua laajempaa lääkehoidon osaamista. Aikaisempi lääkehoidon 3 op toteutus on laajennettu 5 op kokonaisuudeksi, joka vastaa laajuudeltaan lähihoitajan tutkinnon lääkehoidon opintoja. Turvallisen lääkehoidon uusi laajennettu kokonaisuus on suunniteltu yhteistyössä LAB-ammattikorkeakoulun Lahden ja Lappeenrannan toteutuksen opettamisesta vastaavien opettajien kesken.

Sosionomeille suunnattu turvallinen lääkehoito -kurssi toteutetaan verkko-opintoina joko Lahden tai Lappeenrannan toteutuksella. Yksilölliseen tahtiin etenevät opinnot sisältävät lääkehoidon teoriaperusteet, lääkelaskennan sekä lääkkeiden käyttökuntoon saattamisen ja jakamisen. Teoriaan kuuluu muun muassa perehtyminen lääkehoidon lakeihin, asetuksiin, valvontaan, lääkitysturvallisuuteen, haitta- ja vaaratapahtumiin ja yleisimpiin lääketietokantoihin. Opiskelija ymmärtää lääkehoitosuunnitelman merkityksen ja lääkehoitoon liittyvien riskien tunnistamisen ja ehkäisyn. Opinnoissa käsitellään myös anatomia ja fysiologia lääkehoidossa. Tavallisimpien sairauksien kohdalla käydään läpi sydän- ja verisuonisairauksien, diabeteksen, infektioiden, hengityselinsairauksien, ruoansulatuselimistön sairauksien, virtsateiden ja munuaissairauksien, kilpirauhassairauksien, mielenterveyden ja unettomuuden, nivelsairauksien, neurologisten sairauksien ja akuuttitilanteiden lääkehoito.

Teoriaopintojen lisäksi opiskelija osallistuu yhtenä päivänä harjoitustunneille, joiden aikana harjoitellaan käytännössä lääkkeiden jakamista, inhaloitavien lääkkeiden antamista ja ohjaamista, insuliinikynän käyttöä, silmä- ja korvatippojen antamista sekä injektioiden antamista. Keskeisenä aiheena on myös aseptiikan huomioiminen ja osaaminen osana turvallista lääkehoitoa. Opiskelija suorittaa harjoitustunnit joko Lahden tai Lappeenrannan kampuksella. Laaja opintokokonaisuus pitää sisällään myös lääkelaskutentin sekä kaksi teoriaosaamista arvioivaa lopputenttiä.

Lähteet

Fimea. 2021. Turvallinen lääkehoito. Viitattu 14.4.2024. Saatavissa https://fimea.fi/kehittaminen_ja_hta/jarkeva-laakehoito/turvallinen-laakehoito

Fimea. 2024. Tietoa Fimeasta. Viitattu 14.4.2024. Saatavissa https://fimea.fi/tietoa_fimeasta

Finlex. 2024. 10.4.1987 / 395. Lääkelaki. Viitattu 14.4.2024. Saatavissa https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870395#V36

Laukkanen, E. & Ruokoniemi, P. (toim.) 2021. Turvallinen lääkehoito. Opas lääkehoitosuunnitelman laatimiseen. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2021:6. Viitattu 14.4.2024. Saatavissa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-8682-4

Lääke- ja terveyshuolto ry. 2024. Lainsäädäntö. Viitattu 14.4.2024. Saatavissa https://laakehuolto.fi/laakehuolto/lainsaadanto/

Mäkelä, M. 2024. Lääkeluvat. Viitattu 14.4.2024. Saatavissa https://www.laakehoidonturva.fi/laakeluvat/

Sosiaali- ja terveysministeriö. 2024. Säädökset, ohjaus, valvonta, yhteistyö. Viitattu 14.4.2024. Saatavissa https://stm.fi/laakkeet/saadokset-ohjaus-ja-valvonta-yhteistyo

Talentia. 2024a. Usein kysyttyä ammattihenkilölaista ja pätevyyksistä. Viitattu 14.4.2024. Saatavissa https://www.talentia.fi/tyoelamainfo/ammatit-ja-patevyydet/sosiaalihuollon-ammattihenkilolaki/usein-kysyttya-ammattihenkilolaista-ja-patevyyksista/

Talentia. 2024b. Sosiaalialan ammattihenkilöiden nimikkeet on yhtenäistettävä. Viitattu 14.4.2024. Saatavissa https://www.talentia.fi/sosiaalihuollon-ammattihenkiloiden-nimikkeet/

Valvira. 2024. Lääkehoidon toteuttaminen. Viitattu 14.4.2024. Saatavissa https://valvira.fi/sosiaali-ja-terveydenhuolto/laakehoidon-toteuttaminen

Kirjoittajat

Katja Puhakainen ja Outi Niskanen toimivat hoitotyön lehtoreina LAB-ammattikorkeakoulussa sekä opettavat turvallista lääkehoitoa sosionomiopiskelijoille.

Artikkelikuva: Katja Puhakainen. 2024.

Julkaistu 13.5.2024

Viittausohje

Puhakainen, K. & Niskanen, O. Lääkehoidon osaaminen osana sosionomin työnkuvaa. LAB Pro. Viitattu pvm. Saatavissa https://www.labopen.fi/lab-pro/laakehoidon-osaaminen-osana-sosionomin-tyonkuvaa/