Vastuullisuustietojen varmennus on yleistymässä erityisesti EU:ssa kehitteillä olevan kestävyysraportointidirektiivin myötä. Lainsäädännön uudistuessa myös pienempien yritysten on kiinnitettävä yhä tarkemmin huomiota vastuullisuusraportointiin ja tietojen varmentamiseen. Kestävyysraportin varmennus voi auttaa yritystä kehittämään vastuullisuusraportointiaan ja säilyttämään kilpailukykynsä markkinoilla.

Kirjoittajat: Veera Vainio & Tatu Saarinen

CSRD-direktiivin tuomat muutokset

Aiemmin yritysten vastuullisuustietojen raportoinnista on säädellyt EU:n muiden kuin taloudellisten tietojen raportointidirektiivi (Non-Financial Reporting Directive), joka velvoittaa yli 500 henkilöä työllistäviä yrityksiä raportoimaan ympäristöön ja sosiaaliseen vastuuseen liittyvistä asioistaan. Näihin yrityksiin kuuluvat esimerkiksi listatut yhtiöt, pankit, vakuutusyhtiöt sekä muut yleisen edun kannalta merkittävät yhteisöt. Direktiivi koskettaa noin 11 700 suurta yhteisöä EU:n alueella. (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/95/EU.)

EU:n uuden kestävyysraportointidirektiivin (Corporate Sustainability Reporting Directive) myötä soveltamisalaan kuuluvat yritykset, jotka täyttävät vähintään kaksi seuraavista kriteereistä: yrityksen työntekijöiden keskimääräinen lukumäärä on vähintään 250, liikevaihto on vähintään 40 miljoonaa euroa ja taseen loppusumma vähintään 20 miljoonaa euroa (COM/2021/189 final). Direktiivin vaatimukset koskevat noin 49 000 yritystä EU:n alueella ja noin 700 yritystä Suomessa (Ernst & Young 2022). Direktiiviä aletaan soveltaa vuodesta 2024 alkaen asteittain, alkaen yrityksistä, jotka kuuluvat jo tällä hetkellä NFRD:n soveltamisalaan.

’Uuden direktiivin myötä vastuullisuusraportointi tulee siis pakolliseksi suuremmalle määrälle yrityksiä, raporttien varmennus tulee pakolliseksi ja kestävyystiedot on julkaistava digitaalisesti luettavassa muodossa yrityksen toimintakertomuksen yhteydessä. Lisäksi Euroopan tilinpäätösraportoinnin neuvoa-antavalle ryhmälle (EFRAG) on annettu tehtäväksi kehittää EU:n yhtenäiset raportointistandardit, jotka asettavat yhä yksityiskohtaisemmat vaatimukset raportoinnille. (Eurooppa-neuvosto 2022)

Kestävyysraportin pakollinen varmennus on yksi uuden direktiivin merkittävimmistä uudistuksista. Yritysten julkaisemien taloustietojen luotettavuutta kasvatetaan lakisääteisen tilintarkastuksen avulla. Tämä lisää tilinpäätösten ulkoisten käyttäjien luottamusta julkaistuihin tietoihin. Aspholmin (2022) mukaan kestävyysraportoinnin varmennuksen tavoitteet varmennuksen laadun osalta tulisi asettaa samalle tasolle kuin tilinpäätöksen osalta. Tämä lisäisi kestävyysraporttien käyttäjien luottamusta raportteihin tulevaisuudessa.

Myös pk-yritysten tulee varautua uudistuksiin

Vaikka kestävyysraportointidirektiivi ei velvoita listaamattomia pk-yrityksiä raportoimaan kestävyystietojaan, sen vaikutukset ulottuvat kuitenkin myös pienempiin toimijoihin. Direktiivin määrittelemä kaksinkertaisen olennaisuuden periaate velvoittaa yrityksiä raportoimaan sekä yrityksen tulokseen, asemaan ja kehitykseen vaikuttavista kestävyyskysymyksistä että yrityksen oman toiminnan vaikutuksista ihmisiin ja ympäristöön (COM/2021/189 final).

Lisäksi kestävyysraportointidirektiiviä täydentävä kestävän yritystoiminnan huolellisuusvelvoite (Corporate Sustainability Due Diligence) velvoittaa suurimpia yrityksiä (yli 500 työntekijää ja yli 150 miljoonan euron liikevaihto) selvittämään koko arvoketjuunsa liittyvät ympäristö- ja ihmisoikeusvaikutukset, jolloin vastuullisuustietoja tullaan vaatimaan myös suurten yritysten toimitusketjuissa olevilta pk-yrityksiltä (Euroopan komissio 2022).

Myös kestävyysraportointidirektiivin soveltamisalaan kuulumattomien pk-yritysten kannattaa siis aloittaa direktiiviin valmistautuminen esimerkiksi määrittelemällä liiketoimintansa olennaiset vastuullisuuden painopisteet sekä varmistamalla raportointiprosessien toimivuus ja tietojen varmennettavuus. Vastuullisuustietojen varmennusta voi kokeilla aloittaen vain muutamasta indikaattorista, eikä varmennuslausuntoa ole pakko edes julkaista ensimmäisellä kerralla.

Kestävyysraportin varmennuksen hyödyt

Kestävyysraportointidirektiivin sisältämän varmennusvaatimuksen tavoitteena on vähentää sijoitusriskejä rahoitusjärjestelmässä, lisätä yritysten vastuuvelvollisuutta sekä vastuullisten rahoitusvirtojen suuntautumista yrityksiin. Direktiivin mukaisesti varmennuksen voi suorittaa joko tilintarkastaja tai muu riippumaton palveluntarjoaja. Varmennus tapahtuu joko rajatun tai kohtuullisen varmuuden antavana toimeksiantona, joista jälkimmäinen vaatii niin yritykseltä kuin varmentajalta enemmän resursseja. Kestävyysraportointidirektiivissä vaaditaan yrityksiä pyrkimään rajoitettuun varmuuteen raportoitujen tietojen osalta, mutta tulevaisuudessa suunta on kohti kohtuullisen varmuuden antavaa tasoa. Myös varmennukseen on kehitteillä EU:n yhtenäinen standardi. (COM/2021/189 final.)

Veera Vainion (2022) LAB-ammattikorkeakoulussa syksyllä 2022 julkaistussa opinnäytetyössä tutkittiin laadullisin tutkimusmenetelmin vastuullisuustietojen varmennuksen tuottamia hyötyjä. Tutkimuksessa haastateltiin kahta tilintarkastuksen ja varmennuksen asiantuntijaa sekä kolmea vastuullisuusasiantuntijaa, jotka työskentelevät yrityksissä, joiden vastuullisuusraportti on varmennettu. Tutkimuksen tulosten perusteella varmennus voi auttaa yritystä kehittämään vastuullisuusraportointiaan ja laajentamaan yrityksen toimintamahdollisuuksia. Varmennettu vastuullisuusraportti lisää yrityksen toiminnan läpinäkyvyyttä ja luotettavuutta, mikä puolestaan voi helpottaa rahoituksen saamista ja menestymistä markkinoilla. Varmentajat näkevät työssään paljon erilaisia vastuullisuusraportteja, joten he osaavat ohjata yritystä vastuullisuusraportoinnissa puuttumalla mahdollisiin virheisiin ja puutteisiin sekä antamalla esimerkkejä parhaista toimintatavoista. Varmennus luo myös eräänlaista struktuuria raportoinnille, mikä voi auttaa erityisesti pk-yrityksiä kehittämään raportointiprosessejaan tehokkaammaksi. Varmennus parantaa yritysvastuuraporttien laatua ja vertailtavuutta sekä ehkäisee vastuullisuustrendeihin liittyvää viherpesua. (Vainio 2022.)

Lähteet

Aspholm, I. 2022. ESG-tietojen varmentaminen uuden kestävyysraportointidirektiivin mukaan. Suomen Tilintarkastajat ry 7.6.2022. Viitattu 24.10.2022. Saatavissa https://tilintarkastajat.fi/artikkelit/esg-tietojen-varmentaminen-uuden-kestavyysraportointidirektiivin-mukaan/

Ernst & Young. 2022. Laadukas kestävyysraportointi avaa yritykselle uusia ovia. Viitattu 23.10.2022. Saatavissa https://www.ey.com/fi_fi/assurance/laadukas-kestaevyysraportointi-avaa-yritykselle-uusia-ovia

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/95/EU. Euroopan unionin virallinen lehti 15.11.2014. Viitattu 23.10.2022. Saatavissa https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0095

COM/2021/189 final. Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi direktiivin 2013/34/EU, direktiivin 2004/109/EY, direktiivin 2006/43/EY ja asetuksen (EU) N:o 537/2014 muuttamisesta yritysten kestävyysraportoinnin osalta. Bryssel 21.5.2021. Viitattu 23.10.2022. Saatavissa https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0189

Eurooppa-neuvosto. 2022. Neuvosto ja Euroopan parlamentti alustavaan poliittiseen sopuun uusista yritysten kestävyysraportointisäännöistä. Viitattu 23.10.2022. Saatavissa https://www.consilium.europa.eu/fi/press/press-releases/2022/06/21/new-rules-on-sustainability-disclosure-provisional-agreement-between-council-and-european-parliament/

Euroopan komissio. 2022. Oikeudenmukainen ja kestävä talous: Komissio edellyttää yrityksiltä ihmisoikeuksien ja ympäristön kunnioittamista globaaleissa arvoketjuissa. Viitattu 23.10.2022. Saatavissa https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_22_1145

Vainio, V. 2022. Vastuullisuusraportin varmennuksen hyödyt. AMK-opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 24.11.2022. Saatavissa https://www.theseus.fi/handle/10024/781910

Kirjoittajat

Veera Vainio valmistui tradenomiksi LAB-ammattikorkeakoulun liiketoimintayksiköstä 30.11.2022

Tatu Saarinen toimii lehtorina LAB-ammattikorkeakoulun liiketoimintayksikössä ja asiantuntijana Vihreä tilinpäätös ja vastuullisuus osana vihreää siirtymää ‒ Vihreä vastuu -projektissa.

Artikkelikuva: https://www.pexels.com/fi-fi/kuva/kadet-ihmiset-kahvi-kuppi-3184292/ (Pexels Licence)

Julkaistu 14.12.2022

Viittausohje

Vainio, V. & Saarinen, T. 2022. Kestävyysraportin varmennus voi auttaa yritystä kehittämään vastuullisuusraportointiaan. LAB Pro. Viitattu pvm. Saatavissa https://www.labopen.fi/lab-pro/kestavyysraportin-varmennus-voi-auttaa-yritysta-kehittamaan-vastuullisuusraportointiaan/