Kansainväliset kaksoistutkinnot antavat opiskelijalle hänen valmistuessaan tutkintotodistuksen sekä LAB-ammattikorkeakoulusta että ulkomaisesta LAB-ammattikorkeakoulun yhteistyökorkeakoulusta, jossa opiskelija on suorittanut osan tutkintoonsa kuuluvista opinnoista. Kaksoistutkinto on mahdollista suorittaa normaalissa opinto-oikeusajassa eli se ei myöhäistä tutkinnon suorittamista.

Kirjoittaja: Nina Haukemaa

Kaksi tutkintoa yhdellä kertaa

Kaksoistutkinto eli double degree tarkoittaa yleensä, että opintojen kolmantena vuonna lähdetään vaihto-opiskeluun, jossa koko lukuvuosi opiskellaan LAB-ammattikorkeakoulun partnerikoulussa ulkomailla. Pääsääntöisesti opinnäytetyö kirjoitetaan vaihtokorkeakouluun sen opinnäytetyöprosessin mukaisesti, joskin sopimuksien yksityiskohdissa on partnerikoulukohtaisia eroavaisuuksia. Kansainvälisen kaksoistutkinnon tavoitteena on kehittää opiskelijan osaamista ja taitoja normaalia vaihtojaksoa syvemmin, sillä kaksoistutkintosopimuksessa on sovittu ohjelmassa suoritettavien opintojen sisällöstä, laajuudesta ja yhteismitallisuudesta molempiin korkeakouluihin myös harjoittelun ja opinnäytetyön osalta. Sopimuksella varmistetaan, että double degree -ohjelmassa suoritettavat opinnot antavat opiskelijan molemmille tutkinnoille laadullista lisäarvoa ja mahdollistetaan kahden tutkinnon yhtäaikaisen suorittamisen. Kansainvälinen kaksoistutkinto parantaa sekä jatko-opiskelu että työllistymismahdollisuuksia niin Suomessa kuin myös kansainvälisissä korkeakouluissa ja työmarkkinoilla. (LAB-ammattikorkeakoulu n.d.a, n.d.b)

Miten ja missä hotelli-, ravintola- ja matkailualan kaksoistutkintoja voi suorittaa?

Kaksoistutkintoa voi lähteä suorittamaan vain sellaiseen LAB-ammattikorkeakoulun liiketoimintayksikön yhteistyökorkeakouluun, jonka kanssa on solmittu sopimus koskemaan tourism and hospitality management -koulutuksia. Artikkelin kirjoitushetkellä sopimuskohteita ovat: Saksaan Heilbronn University of Applied Sciences ja Saarbrucken University of Applied Sciences, Yhdysvaltoihin Southern Oregon University ja Liettuaan Kauno Kolegija. Pääsääntöisesti opiskelijalla tulee olla suoritettuna 120 opintopistettä opintoja sekä 30 opintopistettä harjoittelua ollakseen double degree -kelpoinen. Kyseisen vaatimuksen ei kuitenkaan tarvitse olla täyttynyt hakiessa double degree -ohjelmaan, vaan vasta vaihdon alkaessa. On kuitenkin tärkeää tarkistaa yksityiskohtaiset hakukelpoisuusehdot yhteistyökorkeakoulukohtaisesti exchange possibilities -portaalin kautta löytyvistä tiedoista.

Kattamaan vaihdon kustannuksia opiskelijat saavat pääsääntöisesti apurahan, jonka ehtona on se, että vaihdon aikana suoritetaan riittävästi opintopisteitä, jotka ovat sisällytettävissä osaksi LAB-ammattikorkeakoulun tutkintoa. Apuraha määräytyy vaihto-ohjelman, kohteen ja vaihtojakson pituuden mukaan. Suurin osa Euroopan vaihtokohteista ovat osana Euroopan Komissio rahoittamaan Erasmus+ ohjelmaa, jonka kautta vaihtoon lähtevät opiskelijat saavat Erasmus+ apurahan. Osa Pohjoismaissa ja Baltiassa sijaitsevista kohteista kuuluvat Erasmus+ ohjelmaan ja osa Nordplus-verkostoihin. Euroopan ulkopuolisiin vaihtokohteisiin maksetaan LAB-ammattikorkeakoulun omaa vaihtoapurahaa. Ulkomailla opiskelijavaihdossa opiskelevaa koskevat samat Kelan opintotuen säännöt kuin Suomessa. Huomioitavaa on, että opiskelijan on ilmoitettava Kelalle vaihdostaan hyvissä ajoin ennen lähtöä olosuhdemuutoksella Kelan sähköisen järjestelmän kautta. Kela ei huomioi opiskelijavaihdon apurahaa tulona, mutta lähtö- ja paluukuukaudessa on perilläolopäiviä oltava vähintään 18 päivää, jotta kyseisiltä kuukausilta voi saada opintotukea ja asumislisää. Opiskelija vastaa itse kaikista apurahojen ja stipendien hakemisesta ja ilmoitusvelvollisuudesta Kelaan. (LAB-ammattikorkeakoulu n.d.c, n.d.d)

Hyvä keskusteluyhteys sopimusosapuolten kesken edesauttaa sujuvaa yhteistyötä

Vaikka double degree -sopimus on kahden korkeakoulun välillä tehty sopimus, on sopimusta tekemässä ja käytännön asioita hoitamassa aina ihmiset. Vaikka korona aika opetti meitä toimimaan verkkotapaamisia hyödyntäen ei niillä kuitenkaan suoraan päästä täysin samaan ihmisten väliseen yhteyteen kuin mitä live-tapaamiset mahdollistavat, kun tutustutaan uusiin yhteistyökumppaneihin. Restonomitutkinnoista vastaavana osaamispäällikkönä en ollut tavannut alle vuosi sitten valittua Kauno Kolegijan turismin ja hotellinjohdon tutkinnoista vastaavaa yksikön johtajaa kuin kerran verkkotapaamissa, jossa tutustuminen oli jäänyt lähes täysin käytännön asioiden hoitamisen jalkoihin. Luonteva tilaisuus vierailulle ja live-tapaamiselle mahdollistui Kauno Kolegijan järjestämän kansainvälisen viikon myötä, jonka aikana kävin vierailulla ja tutustumassa yhteistyökorkeakouluun ja sen henkilökuntaan.

Kauno Kolegija Higher Education Institution sijaitsee Kaunasin kaupungissa, noin satakilometriä länsi-luoteeseen Vilnasta. Yli 300.000 asukkaan Kaunas oli Euroopan kulttuuripääkaupunki vuonna 2022 (Visit Kaunas 2018). Kauno Kolegijassa on yli 40 opinto-ohjelmaa ja vuosittain noin 1400 opiskelijaa aloittaa siellä opintonsa, mikä tekee Kauno Kolegijasta Liettuan kolmanneksi suurimman korkeakoulun aloittavien opiskelijoiden määrällä mitattuna. Englanninkielisiä opinto-ohjelmia on Tourism and Hotel managementin lisäksi viisi ja yli 200 yhteistyökorkeakoulua 38 maasta osaltaan mahdollistavat kampuksen ja opiskelijaelämän kansainvälisen ilmapiirin. Kauno Kolegijan modernit opetus- ja oppimismetodit sisältävät mm. verkko-opetusta, ryhmätöitä, roolipelejä, yksilötehtäviä, verkkopelejä, kilpailuja ja projektiesittelyitä. Euroopan Unionin rahoituksen avulla opiskelutiloja kuten auditoriota, laboratorioita ja asuntoloita uudistetaan jatkuvasti opiskelijoiden tilojen parantamiseksi. (Kauno Kolegia 2023a, 2023b)

Kansainvälisen viikon ohjelma mahdollisti myös epäviralliset keskustelut ja tutustumisen yksikön johtajan, kv-toimiston henkilökunnan ja paikallisten ja muiden kansainväliselle viikolle osallistuneiden kesken. Erityisen hedelmällisiksi tähän mennessä näin jälkikäteen arvioituna ovat osoittautuneet keskustelut yksikön johtajan ja kv-toimiston henkilökunnan kanssa käydyt keskustelut. Nyt arvioidessamme seuraavalle lukukaudelle vaihtoon hakevia opiskelijoita on yhteistyömme tuntunut paljon aikaisempaa sujuvammalta ja nopeammin asiaan siirtyvältä. Koen että tapaamisella rakennettiin luottamusta esittää käsiteltävät asiat suoremmin ilman kaunistelevia kohteliaisuuksia mikä ainakin minulle nopeuttaa asioiden käsittelyä, kun ei tarvitse pohtia mikä esitetyssä asiassa on se varsinainen asia korulauseiden keskellä.

Lähteet

LAB-ammattikorkeakoulu. n.d.a. Kansainvälinen kaksoistutkinto. Viitattu 23.3.2024. Saatavissa https://lab.fi/fi/kansainvalinen-kaksoistutkinto

LAB-ammattikorkeakoulu. n.d.b. Kaksoistutkinto. Viitattu 23.3.2024. Saatavissa https://elab.lab.fi/fi/opintojen-suorittaminen/kansainvalistyminen-ja-opiskelijavaihto/kaksoistutkinto

LAB-ammattikorkeakoulu. n.d.c.Apurahat ja muu rahoitus. Viitattu 23.3.2024. Saatavissa https://elab.lab.fi/fi/opintojen-suorittaminen/kansainvalistyminen-ja-opiskelijavaihto/valmistautuminen-vaihtoon-ja-1

LAB-ammattikorkeakoulu. n.d.d. Vaihtokohteen valinta. Viitattu 23.3.2024. Saatavissa https://elab.lab.fi/fi/opintojen-suorittaminen/kansainvalistyminen-ja-opiskelijavaihto/vaihto-opiskelu/vaihtokohteen

Kauno Kolegija. 2023a. Viitattu 23.3.2024. Saatavissa https://www.kaunokolegija.lt/en/

Kauno Kolegija. 2023b. Viitattu 23.3.2024. Saatavissa https://www.kaunokolegija.lt/en/why-choose-kauno-kolegija-higher-education-institution/

Visit Kaunas. 2018. Viitattu 23.3.2024. Saatavissa https://www.visit.kaunas.lt/en/

Kirjoittaja

Nina Haukemaa toimii osaamispäällikkönä LAB-ammattikorkeakoulussa.

Artikkelikuva: https://pixabay.com/fi/photos/opiskelijat-naiset-college-8628244/ (Pixabay Licence)

Julkaistu 26.3.2024

Viittausohje

Haukemaa, N. 2024. Kansainväliset kaksoistutkinnot LAB-ammattikorkeakoulussa. LAB Pro. Viitattu pvm. Saatavissa https://www.labopen.fi/lab-pro/kansainvaliset-kaksoistutkinnot-lab-ammattikorkeakoulussa/