Vastuullisuus on asia, joka koskettaa tänä päivänä kaikkia sektoreita. Yritysvastuuseen ovat viime vuosina paneutuneet erityisesti suuret yritykset, josta vastuullisuuden teemat ovat siirtyneet edelleen pienemmille yrityksille esimerkiksi toimitusketjun kautta. Kiertotalous, ympäristöjohtaminen ja kestävyysteemat ovat yleistyneet suurten yritysten strategioissa, mutta kannattaako pk-yrityksen panostaa vastuullisuuteen? Ja jos kannattaa, niin miksi?

Kirjoittaja: Tarja Isola

Yrityksen vastuullinen toiminta lähtee yrityksen arvoista

Yrityksen vastuullisuus ja sen johtaminen lähtevät yrityksen johtajien ja omistajien omista arvoista sekä yrityksen arvoista, jotka antavat kulmakivet yrityksen toiminnalle. Arvot ohjaavat organisaatiossa toimivien ihmisten toimintaa. (Viitala & Jylhä 2021.) Arvot näkyvät yrityksestä ulospäin ja luovat mielikuvaa yrityksestä ja sen toiminnasta. Jotta dialogiin asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa voi antautua, on hyvä paneutua jo etukäteen vastuullisuusteemoihin ja tehdä sisäistä työtä yrityksen vastuullisuuden parissa – ja vaikka ottaa asiakkaatkin mukaan kehittelytyöhön. Myös sijoittajat ovat alkaneet kiinnostua entistä enemmän yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta ja he ovatkin suunnanneet katseensa yritysten vastuullisuustyöhön.

Mikä kannustaa pk-yrityksiä toimimaan vastuullisesti?

EK:n vuonna 2019 tekemä julkaisu ”Vastuullisuuden suunnannäyttäjät – Käytännön työkaluja ja esimerkkejä yritysvastuun johtamiseen” listasi vuonna 2018 teettämänsä PK-pulssi-tutkimuksen pohjalta pk-yrityksen vastuullisuuden ajureita. Vastuullisen yritystoiminnan tärkeimmiksi ajureiksi nousivat yrityksen omat arvot, asiakkaiden odotukset ja vaatimukset sekä kilpailuedun luominen markkinoille. EK:n PK-vastuullisuusbarometri vuodelta 2021 toteaa, että vastuullisuudella on erittäin merkittävä tai melko merkittävä vaikutus liiketoimintaan.

Syyt, minkä vuoksi yritykset toimivat vastuullisesti, kumpuavat arvojen lisäksi myös asiakkaiden vaatimuksista ja odotuksista. (Elinkeinoelämän Keskusliitto EK 2021.)

Saako vastuullisuudesta liiketoimintahyötyä?

Yritysvastuu tuo pk-yritykselle hyötyjä tulevaisuudessa. Hyvän maineen lisäksi asiakastyytyväisyys kasvaa ja yritys toimii houkuttelevana työnantajana. Vastuullisuuteen panostamalla yritys pyrkii turvaamaan liiketoiminnan jatkuvuutta ja hallitsemaan riskejä. (Elinkeinoelämän Keskusliitto EK 2021.) Erityisesti suuret yritykset kokevat, että vastuullisuudesta saatava liiketoimintahyöty on suurempi kuin sen varmistamiseen kuluvat resurssit: myynti kasvaa ja osakkeen arvo kasvaa (Fibs ry 2021).

Vastuullisuuteen panostamisesta on myös muita hyötyjä, kuten menestyminen kilpailutuksissa ja pääsy osaksi toimitusketjuja, rahoituksen saatavuus ja kustannussäästöt. Yritys voi pyrkiä panostamaan vastuullisuuteen voidakseen hyödyntää tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksia ja synnyttää innovaatioita. (Elinkeinoelämän Keskusliitto EK 2021.)

Mikä estää yritystä hyödyntämästä vastuullisuuteen liittyviä mahdollisuuksia?

Harvat yritykset kuitenkin hyödyntävät vastuullisuutta innovoinnissa ja kehitystyössä (Fibs ry 2021).  Mistä tämä voi johtua? Miksi yritykset eivät hyödynnä vastuullisuutta esimerkiksi tuote- ja palvelukehityksen lähteenä? Tässä muutamia tekijöitä, jotka selittävät sitä, miksi vastuullisuus ei näy yrityksen toiminnoissa ja yritys ei pyri hyödyntämään vastuullisuuteen liittyviä mahdollisuuksia.

  1. Vastuullisuus ei näy yritysten johdon ja henkilöstön palkitsemisessa. Vastuullisuus voi olla mukana yrityksen strategiassa, mutta sitä ei välttämättä ole huomioitu millään tavalla yrityksen palkitsemisjärjestelmässä.
  2. Yritykset eivät ole asettaneet itselleen konkreettisia vastuullisuustavoitteita. PK-yrityksistä vain reilulla kolmanneksella on vastuullisuustavoitteita.
  3. Yrityksestä puuttuu vastuullisuuteen erikoistunut asiantuntija. PK-yrityksistä vain viidesosalla oli vastuullisuuteen erikoistunut asiantuntija. Osaamista siis tarvitaan lisää.
    (4Front & Fibs ry 2021.)

Mistä pk-yritys saa vastuullisuuteen liittyvää osaamista?

Yritys voi kasvattaa vastuullisuuteen ja yritysvastuuseen liittyvää osaamista esimerkiksi osallistumalla LAB-ammattikorkeakoulun ja Laurea-ammattikorkeakoulun vetämiin hankkeisiin, joiden avulla yritysten vastuullisuusosaamista pyritään kasvattamaan alueittain esimerkiksi Uudenmaan, Etelä-Karjalan ja Päijät-Hämeen alueella. Yritys saa avukseen ammattikorkeakoulun asiantuntijat sekä opiskelijat maksutta.

Esimerkiksi Vihreä tilinpäätös ja vastuullisuus osana vihreää siirtymää – Vihreä vastuu -hankkeessa keskitytään pienten ja keskisuurten tilitoimistojen palvelumallin uudistamiseen ja kehittämiseen vihreän talouden ja yritysvastuun osalta (LAB 2022). Hankkeen tavoitteena on kehittää tilitoimistojen muutoskyvykkyyttä ja sen varmistamiseksi tilitoimistojen henkilökunnan osaamista tunnistetaan ja kehitetään vihreään tilinpäätökseen ja vastuullisuusraportointiin liittyen (LAB 2022). Hankkeessa seurataan ja tarjotaan tietoa tilitoimistoille uudesta EU:n yritysvastuulakialoitteesta, joka tulee vaikuttamaan yritysten vastuullisuusraportointikäytäntöihin. EU:n yritysvastuulainsäädännössä tullaan keskittymään ihmisoikeuksien ja ympäristöllisten asioiden toteutumisen varmistamiseen yritysten alihankinta- ja toimitusketjuissa (Ylänen 2021). Tuleva lainsäädäntö tulee koskettamaan yhä suurempaa osaa yrityksiä.

Toinen tapa lisätä yrityksen vastuullisuuteen liittyvää osaamista on hankkia täydennyskoulutusta johdolle ja/tai henkilöstölle LAB-ammattikorkeakoululta. On useita eri tapoja täydentää henkilöstön osaamista koulutuksen avulla, kuten perinteinen luokkahuonekoulutus, webinaari, työpaja ja simulaatio. On merkityksellistä valita koulutuksen muoto, joka sopii yrityksen organisaatiokulttuuriin ja toimintamalleihin.

Pk-yrityksen kannattaa verkostoitua muiden yritysten ja korkeakoulujen kanssa yritysvastuu- ja kiertotalousasioissa. Verkostot lisäävät yrityksen osaamista ja niistä saa myös tukea omaan toimintaan.

Lähteet

Viitala, R. & Jylhä, E. 2021. Johtaminen – Keskeiset käsitteet, teoriat ja trendit. Helsinki: Edita.

Elinkeinoelämän Keskusliitto EK. 2019. Vastuullisuuden suunnannäyttäjät – Käytännön työkaluja ja esimerkkejä yritysvastuun johtamiseen. Viitattu 15.3.2022. Saatavissa https://ek.fi/wp-content/uploads/EK_Vastuullisuusjulkaisu_final_net_11.9.2019.pdf

Elinkeinoelämän Keskusliitto EK. 2021. PK-vastuullisuusbarometrin tulokset. Viitattu 15.3.2022. Saatavissa http://docplayer.fi/221484634-Pk-vastuullisuusbarometrin-tulokset.html

Fibs ry. 2021. Yritysvastuu 2021. 4Front & Fibs ry. 2021. Yritysvastuun itsearviointi – Yhteenveto vuoden 2021 tuloksista. Viitattu 15.3.2022. Saatavissa https://www.fibsry.fi/wp-content/uploads/2022/01/Tiivistelma%CC%88_Yritysvastuun-itsearviointi-2021.pdf

LAB. 2022. Vihreä tilinpäätös ja vastuullisuus osana vihreää siirtymää – Vihreä vastuu. Viitattu 15.3.2022. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/vihrea-tilinpaatos-ja-vastuullisuus-osana-vihreaa-siirtymaa-vihrea-vastuu

Ylänen, H. 2021. Valmisteilla oleva yritysvastuulaki. Esitys Vihreän siirtymän vaikutuksia vihreään tilinpäätökseen ja vastuullisuusraportointiin -webinaarissa 25.11.2021. Viitattu 17.3.2022. Saatavissa https://youtu.be/xT_gIk1Jg2k

Kirjoittaja

Tarja Isola (KTM) työskentelee vastuullisen liiketoiminnan lehtorina ja asiantuntijana Vihreä vastuu -hankkeessa LAB-ammattikorkeakoulussa.

Artikkelikuva: https://pixabay.com/fi/photos/hipster-tytt%c3%b6-emo-tatuointeja-869222/ (CC0)

Julkaistu 22.3.2022

Viittausohje

Isola, T. 2022. Kannattaako pk-yrityksen panostaa vastuullisuuteen? LAB Pro. Viitattu pvm. Saatavissa https://www.labopen.fi/lab-pro/kannattaako-pk-yrityksen-panostaa-vastuullisuuteen/