Taloushallinnon ala on murroksessa nykyisten työntekijöiden ikääntymisen ja digitalisaatiokehityksen vuoksi. Taloushallintoliitto on miettinyt ratkaisuja osaajapulan selättämiseksi yhdessä oppilaitosten kanssa. Opiskelijoille lanseerattu uusi osaamistason mittari Junior KLT-tasotesti keräsi joukon opiskelijoita mukaan ensimmäiselle suorituskerralle. Minkälaisia kokemuksia Junior KLT-tasotesti keräsi ja miten sitä voidaan hyödyntää työmarkkinoilla?

Kirjoittajat: Sonja Argillander & Leea Kouhia

Digitalisaatio muovaa taloushallinnon ammattilaisten työnkuvaa

Toimenkuvat ja työtehtävät tulevat jatkuvasti muuttumaan digitaalisuuden ansiosta, jolloin taloushallinnon työntekijöille tulee lisää osaamisvaatimuksia. Uudet järjestelmät ja digitaalisuus ovat aiheuttaneet jo nyt henkilöstön pulaa työmarkkinoilla, sillä uusia muutokset tehokkaasti hyödyntäviä osaajia ei ole tarpeeksi. Nykyaikaisen sähköisen palvelun tarjoaminen aiheuttaa ongelmia varsinkin pienille tilitoimistoille. Suurilla yrityksillä on vaativammat tarpeet. Jotta taloushallinnon ulkoistaminen onnistuu paremmin, suuret tilitoimistot kasvavat kovaa vauhtia vastatakseen niiden tarpeisiin. (Lahti & Salminen 2014, 31.)

Taloushallinnon työn kehittäminen on muutakin, kuin teknologian kehittymistä. Kuitenkin asiantuntijoiden päivittäisistä toimista puhutaan paljon vähemmän, vaikka sille pitäisi antaa enemmän huomiota. Taloushallinnon työtehtävien muuttuessa on tärkeää, että taloushallinnon ammattilaiset ovat uteliaita ja kiinnostuneita kehittämään uusia asioita. Tällä tavoin vältytään juuttumista perinteisiin toimintatapoihin. On tärkeää, että taloushallinnon ammattilaiset oppivat hyödyntämään sähköisten järjestelmien hyödyt. (Remes 2020.)

Kirjanpitäjä muuttuu tulevaisuudessa yrittäjän sparraajaksi. Näin oppilaitostenkin täytyy muokata koulutusta vastaamaan paremmin työelämän tarpeisiin. Kirjanpitäjän ammatti ei katoa, mutta työnkuva kuitenkin muuttuu. Kirjanpitäjän urapolun muuttuessa uran alkuvaiheesta poistuu rutiinitehtävät, joiden avulla taloushallintoa on oppinut sisäistämään paremmin. Muutos mahdollistaa kuitenkin erilaisia vaiheita työuralle. (Suomalainen 2017.)

Mikä on Junior KLT?

Junior KLT toimii osaamistason mittarina, joka on suunnattu taloushallintoalasta kiinnostuneille. Tasotestin tarkoituksena on antaa osoitus omasta ammattitaidosta. Junior KLT-tasotesti mittaa uran alkuvaiheessa osaamisen tasoa, ja kykyä kehittyä taloushallinnon alalla vaativiinkin tehtäviin. Tämän konseptin tarkoituksena onkin luoda taloushallintoalan opiskelijoille sekä muille uusille alan pariin tuleville selkeä väylä alan tehtäviin, ja näin madaltaa myös kynnystä osallistua uran myöhemmässä vaiheessa mahdollisesti suoritettavaan KLT-tenttiin. Tämä on siis ikään kuin kevytversio KLT-tentistä. (Rytsy 2021.)

Kokemuksia Junior KLT-tasotestistä ja sen mahdolliset vaikutukset urakehitykseen

Keväällä 2022 tehdyssä Argillanderin opinnäytetyössä selvitettiin laadullisen tutkimuksen avulla kokemuksia, taustojen vaikutuksia ja kehittämisehdotuksia Junior KLT-tasotestistä. Tutkimusta varten pidettiin neljälle eri taustoilla oleville taloushallinnon alaa opiskeleville henkilöille puhelinhaastattelu. Tutkimustulokset perustuvat haastateltavien näkemyksiin ja kokemuksiin Junior KLT-tasotestistä. (Argillander 2022.)

Tutkimuksen tulosten mukaan jokainen haastateltava haki mukaan mielenkiinnosta testiä kohtaan. Haastateltavat menestyivät testissä myös saman tasoisesti erilaisista taustoistaan huolimatta. Opiskelutaustalla ja työkokemuksella koettiin olevan positiivista vaikutusta testin tekemisessä. Haastattelujen perusteella voitiin päätellä, että teorian ja käytännön yhdistelmä olivat toimiva lähtökohta testille. Näillä taustoilla oli myös vaikutusta ajan käyttöön testin aikana. Työkokemusta omaavilla haastateltavilla meni huomattavasti vähemmän aikaa testin tekemiseen, jolloin aikaa säästyi enemmän hankalampien kysymysten miettimiseen. (Argillander 2022.)

Tasotesti oli osaamistason mittarina haastateltavien mukaan osallistujan omista lähtökohdista riippuvainen, sillä joku saattaa valmistautua testiin hyvin perehtymällä materiaaleihin ennen testiä, ja käyttää niitä hyödykseen testin aikana, kun toinen saattaa mennä testiin pelkän koulutustaustan ja työkokemuksen pohjalta. Tasotesti voi olla tulevaisuudessa merkittävässä asemassa uusille alalle ponnistaville työntekijöille. Haastattelujen mukaan testitulosta ja siitä saatua diplomia oli käytetty hyväkseen työpaikkojen sekä harjoittelupaikan haussa. Tämän avulla on saatu lisättyä tietoisuutta työnantajien parissa, mitä tämä uusi konsepti tarvitsee saadakseen jalansijaa työmarkkinoilla tulevaisuudessa. (Argillander 2022.)

Haastatteluissa nousi esille, että tulevassa kehityksessä tulisi keskittyä materiaalien kehittämiseen, lisäpalautelomakkeen lisäämiseen sekä aikasuosituksien antamiseen testin tekemistä varten. Haastattelujen perusteella erityisesti lakiteksteihin perehtyminen tuntui hankalalta, jonka vuoksi materiaaleihin lakitekstien osalta voisi lisätä esimerkkitapauksia. Lisäpalautelomakkeen avulla osallistujat saisivat tasotestin tuloksien lisäksi omat sekä oikeat vastaukset, jotta oman osaamisen kehittäminen väärin menneiden kysymysten osalta olisi mahdollista. Aikasuosituksen voisi lisätä Junior KLT-tasotestin markkinoimista varten, missä vaiheessa opintoja testi olisi kannattavaa suorittaa. (Argillander 2022.)

Junior KLT-tasotestin tunnettuutta täytyy lisätä edelleen työnantajien keskuudessa, jotta he tietävät sen osaamisvaatimuksista ja hyödyntämismahdollisuuksista urakehityksessä. Siten voidaan poistaa osaajapulaa työmarkkinoilla ja saada taloushallintoala nousukiitoon.

Lähteet

Argillander, S. 2022. Taloushallinnon alaa opiskelleiden kokemuksia Junior KLT-tasotestistä. AMK-opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 30.4.2022. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202204276170

Lahti, S. & Salminen, T. 2008. Kohti digitaalista taloushallintoa. Helsinki: WSOY.

Remes, M. 2020. Millaista on työ taloushallintoalalla tulevaisuudessa? Tilisanomat.
Viitattu 26.1.2022. Saatavissa https://tilisanomat.fi/tyo-ja-ura/millaista-on-tyotaloushallintoalalla-tulevaisuudessa

Rytsy, A. 2021. Junior KLT toimii osaamistason mittarina. Taloushallintoliitto: Tilitoimistossa. Viitattu 12.11.2021. Saatavissa https://tilitoimistossa.taloushallintoliitto.fi/osaaminen/junior-klt-toimii-osaamistason-mittarina

Suomalainen, T. 2017. Kirjanpitäjästä yrittäjän sparraajaksi. Tilisanomat. Viitattu 25.1.2022. Saatavissa https://tilisanomat.fi/tyo-ja-ura/kirjanpitajasta-yrittajan-sparraajaksi

Kirjoittajat

Sonja Argillander valmistuu liiketalouden tradenomiksi toukokuussa 2022 LAB-ammattikorkeakoulusta. Hän työskentelee Finance specialistina.

Leea Kouhia toimii taloushallinnon lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa.

Artikkelikuva: https://pxhere.com/fi/photo/1238368 (CC0)

Julkaistu 24.5.2022

Viittausohje

Argillander, S. & Kouhia, L. 2022. Junior KLT-tasotesti uutena konseptina taloushallinnon alaa opiskeleville. LAB Pro. Viitattu pvm. Saatavissa https://www.labopen.fi/lab-pro/junior-klt-tasotesti-uutena-konseptina-taloushallinnon-alaa-opiskeleville/