LAB-ammattikorkeakoulun orkestroima innovaatioiden arvoketju on keskiössä työelämälähtöisen yhteistyön vahvistamisessa sekä alueellisen kasvun edistämisessä. Arvoketju kattaa ratkaisun koko elinkaaren ideoinnista kaupallistamiseen ja kasvuun. LABin asiantuntijat auttavat muotoilemaan ideoista käyttäjäystävällisiä ja kaupallisesti kestäviä konsepteja, joiden pohjalta kehitettyjä protoja testataan ja skaalataan todellisuutta jäljittelevissä pre-pilotointiympäristöissä. Tällä matalan kynnyksen systemaattisella lähestymistavalla varmistetaan, että innovaatiot ovat korkeatasoisia ja valmiita todellisiin pilottiympäristöihin.

Kirjoittaja: Niko Lankinen

LAB toteuttaa innovaatioiden arvoketjujen kautta ammattikorkeakoululain mukaista perustehtävää opetusta palvelevasta sekä työelämää ja aluekehitystä edistävästä ja alueen elinkeinorakennetta uudistavasta tki-toiminnasta (Ammattikorkeakoululaki 14.11.2014/932). Innovaatioiden arvoketju kattaa ratkaisun koko elinkaaren mukaan lukien ideointi ja konseptointi, tutkimus ja kehitys, pilotointi, skaalaus ja kaupallistaminen, markkinoille pääsy, kasvu ja jatkokehitys (Hansen & Birkinshaw 2007).

Yrityksille tulisi syntyä kokemus siitä, että yhteistyö tasoittaa polkua todellisiin pilottiympäristöihin ja markkinoille pääsyyn. Arvoketjun tuleekin yrityksen tarpeen mukaan läpäistä kaikkia LABin yksikköjä ja vahvuusalueita sekä määrittää niiden keskinäistä työnjakoa ulkoisille sidosryhmille – yksityisille ja julkisille palveluntuottajille – tuotettavan lisäarvon luomisessa. Vaikuttavuuden maksimoiseksi arvoketjun tulisi lisäksi läpäistä myös politiikka-, organisaatio-, prosessi- ja yksilötasoja.

Moniulotteinen data ja tekoäly arvonluonnin mahdollistajina

Tekoälypohjaiset sovellukset tukevat ideoiden generoinnissa esimerkiksi analysoimalla suuria tietomääriä, kuten tutkimusartikkeleita ja markkinaraportteja ja tunnistaa tätä kautta uusia trendejä ja liiketoimintamahdollisuuksia (McKinsey 2023). LABin Muotoiluinstituutin asiantuntijat auttavat kehittämään ideoista markkinoiden ja käyttäjien tarpeisiin vastaavia innovatiivisia ja houkuttelevia konsepteja. Konseptoinnilla varmistetaan, että protot ovat paitsi teknisesti toteutettavissa myös kaupallisesti kestäviä ja käyttäjäystävällisiä.

Koneoppimisalgoritmit tukevat prototyyppien suunnittelua ja kehitystä analysoimalla pre-pilotoinnin aikana tuotettua testidataa. LABin Hyvinvointiyksikkö tarjoaa terveys- ja hyvinvointiteknologiayrityksille erinomaiset testaus- ja simulaatioympäristöt pre-pilotointiin. Testivaiheessa ratkaisuista kerätään tietoa todellisuutta jäljittelevissä olosuhteissa ilman raskasta lupamenettelyä (LABWelltech 2024). Testauksen aikana opiskelijat analysoivat esimerkiksi käyttäjäkokemuksia tai laativat alustavia return on investment (ROI) laskelmia. Tämä dokumentaatio on tärkeää ratkaisun jatkokehitykselle ja neuvottelupöytiin, joissa tähdätään pilotointiin potentiaalisen asiakasorganisaation ympäristöissä.

Pilotointivaiheessa ratkaisua testataan rajatussa käyttötapauksessa todellisessa ympäristössä esimerkiksi hyvinvointialueella. Pilotoinnin tavoitteena on arvioida ratkaisun toimivuutta, käyttäjäkokemusta ja vaikutusta vaikkapa hoidon laatuun. LABin Hyvinvointiyksikkö voi tukea prosessia keräämällä ja analysoimalla reaaliaikaista dataa, kuten potilaspalautteita, varausten onnistumisprosentteja, hoitotuloksia, henkilöstön kokemuksia ja havaittuja teknisiä ongelmia. Analytiikkatyökaluilla ja AI:lla boostataan prosessia esimerkiksi luokittelemalla palautteet, tunnistamalla yhteiset ongelmakohdat ja tekemällä ratkaisun kehittämiseen tähtääviä parannusehdotuksia.

Skaalaus- ja kaupallistamisvaiheessa Ai auttaa markkinapotentiaalin arvioinnissa ja kohderyhmien määrittelyssä (McKinsey 2023). Riskienhallintaa tuetaan AI-pohjaisilla ennustemalleilla, jotka arvioivat kaupallistamiseen liittyviä riskejä ja suosittelevat strategioita niiden minimoimiseksi. Markkinoille tuomisen ja lanseerauksen yhteydessä on mahdollista hyödyntää erilaisia sovelluksia markkinadatan analysointiin ja kohdennettujen markkinointikampanjoiden suunnitteluun eri asiakassegmenteille. LABin liiketoimintayksikön asiantuntijat auttavat arvioimaan innovaatioiden markkinapotentiaalia ja kehittämään tehokkaita kaupallistamisstrategioita, jotka tukevat ratkaisun menestystä markkinoilla. Analytiikkatyökaluilla kerätään ja analysoidaan asiakaspalautetta reaaliajassa, mikä mahdollistaa nopean reagoinnin markkinatarpeisiin.

LABin teknologiayksikkö tuo teknologista osaamista ja tukee innovaatioiden teknistä kehittämistä ja optimointia. Yksikkö auttaa kehittämään ja hienosäätämään teknisiä ratkaisuja varmistaen, että ne ovat kestäviä ja skaalautuvia. Tämä tukee erityisesti tutkimus- ja kehitysvaihetta sekä teknologian kaupallistamista.

LAB-ammattikorkeakoulun Interreg Europe -pilotti

Innovaatioiden arvoketju on yhtä vahva kuin sen heikoin lenkki. Arvonluonnin kannalta on olennaista, että arvoketjun sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien yhteistyö on dataohjattua ja tieto siirtyy sidosryhmien välillä systemaattisen dokumentoinnin, kehittyneen analytiikan ja tekoälyn avulla. LAB-ammattikorkeakoulun Interreg Europe KnowledgeAnalytics -projekti (2024-2028) tutkii etsii vastauksia mainittuihin kysymyksiin aluepolitiikan näkökulmasta (Interreg Europe 2024).

LAB-ammattikorkeakoulun Interreg Europe -pilotti on esimerkki siitä, miten tiedonsiirtoa ja tiedonhallintaa voidaan tehostaa alueellisen kasvun ja digitalisaation edistämiseksi. LAB pyrkii edistämään näyttöön perustuvien ratkaisujen hyödyntämistä yritysten kilpailukyvyn, digitalisaation ja alueellisen kasvun tukemiseksi. Pilottihankkeen kautta kehitetään politiikkainstrumenttia, joka mahdollistaa hyvinvointi- ja terveysteknologisten innovaatioiden arvoketjun kehittämisen. Dataohjattu yhteistyö arvoketjun sidosryhmien välillä takaa, että innovaatiot kehittyvät ammattikorkeakoululain hengen mukaisesti tehokkaasti ideasta markkinoille työelämälähtöistä yhteistyötä ja alueellista kasvua vahvistaen.

Lähteet

Ammattikorkeakoululaki 14.11.2014/932. Finlex. Viitattu 30.5.2024. Saatavissa https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140932

Hansen, M. & Birkinshaw, J. 2007. The Innovation Value Chain. Harvard Business Review. Viitattu 30.5.2024. Saatavissa https://hbr.org/2007/06/the-innovation-value-chain

Interreg Europe. KnowledgeAnalytics. Viitattu 30.5.2024. Saatavissa https://www.interregeurope.eu/knowledgeanalytics#a-few-numbers

LABWellTech. 2024. An Innovation, Test, and Development Environment for Wellbeing Technology. Viitattu 30.5.2024. Saatavissa https://www.labwelltech.fi/in-english/

McKinsey & Company. 2023. Exploring opportunities in the gen AI value chain. Viitattu 30.5.2024. Saatavissa https://www.mckinsey.com/capabilities/quantumblack/our-insights/exploring-opportunities-in-the-generative-ai-value-chain

Kirjoittaja

Niko Lankinen työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa johtavana asiantuntijana hyvinvoinnin palveluinnovaatioissa.

Artikkelikuva: https://pixabay.com/fi/illustrations/ohjelmisto-internet-luoti-http-www-557602/

Julkaistu 7.6.2024

Viittausohje

Lankinen, N. 2024. Innovaatioiden arvoketjut alueellisen kasvun mahdollistajina. LAB Pro. Viitattu pvm. Saatavissa https://www.labopen.fi/oletus/innovaatioiden-arvoketjut-alueellisen-kasvun-mahdollistajina/