Kuinka monesti oletkaan huikannut läheisellesi sanat ihanaa matkaa. Matkatoivotukset voivat pitää sisällään yllättäviä asioita. Oletko pohtinut koskaan, mitä on matkustaminen niin sanotusti vähemmistöä edustavana henkilönä?

Kirjoittaja: Sanna Leppänen

Miltä tuntuisi joutua edeltä käsin pohtimaan, pääsenköhän sisälle rakennukseen tai onko minun mahdollista käydä WC:ssä? Toisaalta joudunko asenteiden kohtaamiksi ja jälleen tulemaan kaapista ulos kertomalla, että haluamme pariskuntana mieluummin parisängyn kahden erillisen sängyn sijasta. Tarjoaako ympäristö vain kahtiajakautuneita vaihtoehtoja, miehille ja naisille. Entäpä jos koet itsesi toisin, etkä asetu näihin ympäristön tarjoamiin mahdollisuuksiin?

Kirjava käsitteistö

Onnistunut ja turvallinen matkakokemus voi olla monia eri tekijöitä. Siitä voidaan puhua esteettömänä tai yhdenvertaisena matkailuna. Se voi olla inklusiivistä matkailua. Nykyisin puhutaan myös sateenkaarimatkailusta. Voidaan myös laajentaa ajattelua kestävään ja vastuulliseen matkailuun. Näitä kaikkia yhdistää turvallisuusnäkökulma ja toisaalta se, että tarjoamme matkailua ja palveluja kaikille, ihan kaikille.

Jos hiukan kurkistetaan kuitenkin näiden moninaisten termien taakse. Inklusiivisuus tarkoittaa mukaanottoa, eriarvoistavien rakenteiden muuttamista ja kaikille toimivia palveluja (Kalmari 2021). Inklusiivisen matkailun päämääränä on, että matkailuelämykset olisivat yhdenvertaisesti kaikkien saavutettavissa, oli ikä, seksuaalinen suuntautuminen, uskonto, kulttuuri tai jokin muu erityistarve mikä tahansa (Räsänen ym. 2021).

Esteettömyys -sanalla viitataan pääasiassa fyysiseen ympäristöön. Silloin kiinnitetään huomiota rakennuksiin, katuihin, luontopolkuihin, liikennevälineisiin jne. Esteettömässä ympäristössä huomioidaan eri tavoin liikkuvat ja apuvälineiden käyttäjät tai lastenvaunujen kanssa liikkuvat. Esteettömyys on enemmänkin ajattelutapa, ei mikään erityisjärjestely tai monimutkaisia rakennelmia.

Saavutettavuus on laaja termi, joka kattaa myös aineettoman ympäristön. Tähän liittyy asenteet, olemassa oleva tieto, verkkosivut ja palvelut. Sateenkaariystävällisyys viittaa psykologiseen turvallisuuden tunteeseen. Tällöin kaikki ovat ihonväristä, seksuaalisuudesta, sukupuolesta, uskonnosta ja ulkonäöstä riippumatta turvallisesti tervetulleita omana itsenään matkakohteeseen. (Kalmari 2021.) Huomioitavaa on, ettei Etelä-Karjalassa ole yhtään sateenkaarimatkailun ”We speak gay” -yhteisöön kuuluvaa yritystä tai palvelua saatavilla.

Moninaisuuden huomioiminen käytännössä

Matkailijoiden erityistarpeiden ymmärtäminen sekä huomioiminen niin markkinoinnissa, viestinnässä kuin palvelujen tuottamisessa parantaa kilpailukykyä. Se myös lisää asiakastyytyväisyyttä ja vahvistaa asiakasuskollisuutta. Moninaisuuden huomioiminen myös henkilöresursseissa, kuten henkilöstön rakenteessa ja toiminnassa, vaikuttaa hyvin moneen asiaan. Se luo tiettyä mielikuvaa työnantajasta, vaikuttaa työntekijöiden viihtyvyyteen ja vaihtuvuuteen sekä esimerkiksi yrityksen kykyyn huomioida moninaisuutta. (Räsänen ym. 2021.)

Suomen matkailustrategian ”Yhdessä enemmän – kestävää kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun” tavoitteena on luoda Suomeen vastuullisuuden periaatteita noudattavia, kansainvälisen tason matkakohteita, jotka ovat taloudellisesti kestäviä, asiakaslähtöisiä sekä arktista luontoympäristöä kunnioittavia. Näissä paikallisten yhteisöjen sekä kulttuurien huomioiminen on tärkeää. Tämä edellyttää vastuullisen osaamisen ja toimintatavan omaksumista sekä matkailuyrityksissä että kohteessa. Tämä tarkoittaa myös inklusiivisuutta matkailussa. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2019.)

On kyse arvovalinnasta, jolla voidaan vahvistaa ja brändätä hyvää yrityskuvaa. Toisaalta on myös määräyksiä ja velvoitteita, joita tulee noudattaa. Inklusiivisuuteen sekä esteettömyyden ja saavutettavuuden huomiontiin velvoittavat muun muassa yhdenvertaisuuslaki, rakennusmääräykset, YK:n vammaisia ihmisiä koskeva sopimus, ja digipalveluiden saavutettavuusmääräykset. (Kalmari 2021.)

Jos pääsisimme ajattelussamme ja asenteissamme niin pitkälle, että hyväksyisimme kaikenlaiset matkustajat, ei tarvitsisi erikseen räätälöidä palveluja koskettamaan jotakin tiettyä kohderyhmää tai korostaa markkinoinnissa tiettyjä termejä. Toki tämäkin on joissakin tilanteissa ihan tarpeellista. Yleisesti ottaen, kun emme kokisi minkään asiakasryhmän olevan toisilta pois, niin saavuttaisimme yhdenvertaisempaa ja oikeudenmukaisempaa yhteiskuntaa ja matkailua. Design for All -ajattelu vähentää tarvetta tehdä erikseen esteetöntä tai jotenkin muuten erillistä, vain tietylle joukolle kohdennettua. (Kalmari 2021).

Suomen matkailussa on vielä paljon rakenteellista syrjintää. Ei syrjitä tarkoituksella, mutta valitut ratkaisut voivat olla syrjiviä. (Kalmari 2021). Miten voisimme muuttaa tätä tilannetta? On tärkeää lähteä liikkeelle omien asenteiden tarkastelusta. Me kaikki, ihan jokainen, olemme erilaisia ja ainutlaatuisia. Moninaisuus on meissä kaikissa. Yhdistävänä tekijänä on se, että olemme ihmisiä. Jos kohtaisimme ihmisen ihmisenä, emme vammaisena tai vaikkapa transmiehenä, vaan aina ihmisenä, olisimme lähempänä oikeudenmukaisempaa Suomea. Ihanan ja rentouttavan matkan toivotukset kuuluvat jokaiselle!

Luonnon lumoa kaikille (Lulu) -hankkeessa otamme askelia kohti esteetöntä ja yhdenvertaista matkailua Etelä-Karjalassa. Lulu on Euroopan maaseuturahaston kehittämisrahaston rahoittama hanke, jonka tarkoituksena on kehittää esteettömiä luonto- ja lähimatkailukohteita monipuolisesti eri ikä- ja kohderyhmät huomioiden sekä lisätä tietoa esteettömyydestä samalla ravistellen ennakkoluuloja ja asenteita. (LAB-ammattikorkeakoulu 2021.)

Lähteet

LAB-ammattikorkeakoulu. 2021. LULU – Luonnon lumoa kaikille. Viitattu 3.12.2021. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/lulu-luonnon-lumoa-kaikille

Kalmari, S. 2021. Monimuotoisuuden huomioiminen matkailun alalla. Esitys Matkailun esteettömyys ja inklusiivisuusvalmennus -webinaarissa 15.11.2021.

Räsänen, P, Röksä, I, Parviainen, J, Halonen, K. & Rissanen, P. 2021. Inklusiivisen makailun opas. Visit Finland. Viitattu 3.12.2021. Saatavissa https://www.businessfinland.fi/48df8f/globalassets/julkaisut/visit-finland/tutkimukset/2021/inklusiivisen_matkailun_opas-2021.pdf

Työ- ja elinkeinoministeriö. 2019. Yhdessä enemmän – kestävää kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun. Suomen matkailustrategia 2019-2028 ja toimenpiteet 2019-2023. Helsinki: Työ- ja elinkeinoministeriö. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 2019: 60. Viitattu 3.12.2021. Saatavissa https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161906

Kirjoittaja

Sanna Leppänen on sosiaalialan lehtori ja Luonnon lumoa kaikille -hankkeen asiantuntija.

Artikkelikuva: Sanna Leppänen

Julkaistu 21.3.2022

Viittausohje

Leppänen, S. 2022. Ihanaa matkaa! LAB Pro. Viitattu pvm. Saatavissa https://www.labopen.fi/lab-pro/ihanaa-matkaa/