LAB-ammattikorkeakoulussa selvitettiin voiko GERT-ikäpukua hyödyntää toiminnallisen poistumisturvallisuuden kehittämisessä. Testiä varten järjestettiin moniammatillinen poistumisturvallisuussimulaatio, jossa Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen henkilökuntaa puettiin ikäpukuun ja laitettiin kulkemaan kuvitteellinen evakuointireitti hätäpoistumistietä pitkin lähimmälle kokoontumispaikalle.

Kirjoittaja: Tia Windahl

LAB-ammattikorkeakoulu on mukana ToPo-hankkeessa, jonka päätavoitteena on kehittää tietoperusteinen, yhdenmukainen ja kansallisen tason käyttöön soveltuva arviointimenettely hoivapalvelukohteiden poistumisturvallisuuden arvioimiseen. Arviointimenettelyssä tarkastellaan poistumisturvallisuutta kolmella eri tasolla, joita ovat 1. hoivalaitoskiinteistö 2. hoivapalvelun tuottaja 3. hoidettava asukas. Hankkeessa tuotetun tiedon avulla hoidettavat henkilöt, henkilöstö sekä muut rakennusta käyttävät voivat poistua turvallisesti tulipalossa tai muussa vaaratilanteessa itsenäisesti tai avustettuna. Yhteistyökumppaneita hankkeessa ovat Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson pelastuslaitokset, Eksote, Kymsote, sekä LUT-yliopisto. Hankkeen ohjausryhmässä on lisäksi edustus Aalto-yliopistosta sekä VTT:stä. Hanke päättyy syyskuussa 2021. (Huuskonen 2019.)

Hankkeeseen on sisällytetty opinnäytetyö, jossa LAB-ammattikorkeakoulun ensihoitajaopiskelijat keräävät GERT-ikäpuvun käyttökokemuksia poistumisturvallisuussimulaatiossa, sekä selvittävät voiko GERT-ikäpukua hyödyntää toiminnallisen poistumisturvallisuuden kehittämisessä hoivattavan asukkaan näkökulmasta. Opinnäytetyön tulosten on tarkoitus valmistua vuoden 2020 loppuun mennessä.

Poistumisturvallisuussimulaation suunnittelu

GERT-ikäpuku eli GERonTologic Simulator Suit on Saksassa 2010-luvulla kehitetty sarja asusteita, joiden avulla voidaan simuloida ikääntymisen vaikutuksia liikkumiseen sekä ympäristön aistimiseen (Moll 2020). Asusteita ovat mm. painoliivi, jonka avulla voi kokea lihasvoimiensa heikentyneen. Kyynärvarsiin sekä polviin ja nilkkoihin kiinnitettävillä tuilla voidaan kokea nivelten jäykistyneen. Lisäksi laseilla ja kuulosuojaimilla voidaan simuloida kaventunut näkökenttä sekä heikentynyt kuulo. Jalkapohjiin kiinnitettävillä sandaalin tyyppisillä ratkaisuilla saadaan aikaiseksi tasapainoa horjuttava kokemus.

Kuva 1. GERT-ikäpuku testihenkilön ylle puettuna (Kuva: Heidi Huuskonen)

Alun perin ikäpukua suunniteltiin testattavaksi hankkeen pilotointia varten valituissa hoivapalvelukohteissa, joissa testihenkilöiksi olisi valittu hoivapalvelukohteissa työskenteleviä hoitajia. Koronavirus kuitenkin loi toteutukselle rajoitteita, joten sitä varten oli laadittava uusi suunnitelma. Simulaatio päätettiin järjestää LAB-ammattikorkeakoulun tiloissa syyskuussa 2020. Testihenkilöiksi valittiin Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen henkilökuntaa, mm. suunnittelijoita ja tarkastajia. Ensihoitajaopiskelijat olivat rakentaneet poistumisreitin oppilaitoksen kolmannen kerroksen kotiympäristöä kuvaavasta huoneistosta varauloskäytävänä toimivaa porraskäytävää pitkin oppilaitoksen pääoven eteen, joka kuvaa evakuointitilanteissa kokoontumispaikkaa. Kotitila oli sisutettu mahdollisimman kodinomaiseksi. Makuualkovissa oli sänky, olohuoneessa oli sohva, sohvapöytä sekä sen seinustalla matalahko piironki. Portaikon välitasanteille keskelle kulkureittiä oli teipattu kaksi, halkaisijaltaan vajaa metrin kokoista merkkiä, jotka kuvasivat käytävällä olevia estettä, jotka tulisi kiertää. Simulaatiota oli saapunut seuraamaan hanketyöryhmään kuuluvia henkilöitä, joiden tehtävänä oli tarkkailla ja kuvata havaintojaan simulaation eri vaiheista.

Simulaation toteutus

Simulaatiossa testihenkilöt kulkivat poistumisreitin kaksi kertaa. Ensimmäisellä kerralla kukin testihenkilö kulki yksitellen reitin ilman ikäpukua. Toisella kerralla siirtyminen tapahtui ikäpukuun pukeutuneena. Lisäksi henkilöillä oli koronavirustilanteen edellyttämä kirurginen suu-nenäsuojus. Simulaatio käynnistyi lähtötilanteesta, jossa testihenkilö makasi sängyssä. Merkin saatuaan hänen tuli nousta ylös sängystä, kulkea huoneistonsa läpi ovesta käytävälle ja edetä varauloskäytävää pitkin ulos kokoontumispaikalle. Yksi ensihoitajaopiskelijoista kulki testihenkilön perässä ja otti aikaa.

Kuva 2. Portaikon kulkureitille merkittyjä esteitä piti väistää (Kuva: Heidi Huuskonen)

Simulaation lopuksi testihenkilöt vietiin katsomaan oppilaitoksen seinälle hätätilanteita varten kiinnitettyä opastaulua, jonka avulla testihenkilön tuli paikantaa sen hetkinen sijaintinsa ja suunnistaa lähimmälle varauloskäytävälle. Havaintojen tekeminen osoittautui yllättävän vaikeaksi, sillä näkökenttä oli lasien myötä kapeutunut sekä muuttunut epäselväksi, jolloin pienten kohteiden havaitseminen oli haastavaa.

Kuva 3. Opastaulua piti tulkita yllättävän läheltä (Kuva: Heidi Huuskonen)

Simulaation päätteeksi testihenkilöt osallistuivat ensihoitajaopiskelijoiden järjestämään ryhmähaastatteluun, jonka avulla opiskelijat keräsivät testihenkilöiden käyttökokemuksia GERT-ikäpuvusta opinnäytetyötään varten. Sillä välin tarkkailijoita pyydettiin lähettämään tekemänsä havainnot sähköpostitse projektipäällikölle sekä opinnäytetyön ohjaajalle.

Simulaatiosta tehdyt havainnot

Tarkkailijoilta saatujen havaintojen perusteella puvun kanssa poistuminen näytti selvästi vaikeammalta kuin ilman. Erityisesti rappusissa liikkuminen oli näyttänyt haastavalta. Lisäksi tarkkailijat panivat merkille, että kaiteen käyttö lisääntyi puvun kanssa poistuttaessa. On selvää, että poistumiseen käytetty aika oli suurempi kuin ilman pukua poistumiseen käytetty aika. Tarkkailijoiden havaintojen mukaan GERT-ikäpukua voi hyödyntää testivälineenä poistumisharjoituksissa. Jatkossa voisi selvittää, miten mikäkin ikääntymisen mukanaan tuoma fyysinen muutos hidastaa toimintakykyä. Lisäksi tarkkailijoiden joukosta heräsi kysymys, miten ikääntyneiden henkinen suorituskyky heikkenee iän myötä.

Lähteet

Huuskonen, H. 2019. ToPo-hankkeen esittelyaineisto. Etelä-Karjalan pelastuslaitos.

Moll, W. 2020. Age Simulation Suit. [Viitattu 2.11.2020]. Saatavissa: http://www.age-simulation-suit.com/geriatric-simulator.html?gclid=CjwKCAiA-f78BRBbEiwATKRRBAnFDY04-7cVJQrzWgBQZggRRh4rqn0MCn3qtRHp63ywHW-tpeV6thoCd8MQAvD_BwE

Kirjoittaja

Tia Windahl työskentelee ensihoidon lehtorina ja toimii yhtenä ohjaajana artikkelissa mainitussa opinnäytetyössä.

Artikkelikuva: https://pxhere.com/en/photo/686685 (CC0)

Julkaistu 3.11.2020

Viittausohje

Windahl, T. 2020. GERT-ikäpuku poistumisturvallisuussimulaatiossa. LAB Pro. [Viitattu ja pvm]. Saatavissa: https://www.labopen.fi/lab-pro/gert-ikapuku-poistumisturvallisuussimulaatiossa/