Exoskeletonit eli voimaliivit ovat päälle puettavaa teknologiaa, joiden antaman lisätuen avulla voidaan lisätä työntekijän suorituskykyä. Passiiviset Exoskeletonit toimivat ilman moottoreita tai akkuja. Voimaliivien tärkein tehtävä on keventää työntekijän fyysistä kuormitusta.

Kirjoittaja: Anna Lahti

Kotona asumista ja hoitotyötä tukeva teknologia hoitotyön näkökulmasta

Hoito- ja hoivapalveluja tarvitsevien ikääntyneiden määrä kasvaa merkittävästi tulevaisuudessa. Samalla painopiste on yhä enemmän kotiin vietävissä palveluissa. (Olkkonen-Nikula 2019) Palvelurakenteen muutos vaikuttaa myös henkilöstön kokemaan kuormitukseen, kun yhä huonompikuntoisia ikääntyneitä hoidetaan kotona. Tähän haasteeseen etsitään ratkaisua Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamasta KATI-ohjelmasta (THL 2021). Päijät-Soten kotiin vietävät palvelut ovat mukana ohjelmassa käynnissä olevalla kaksivuotisella KOHTI-hankkeella, jossa LAB–ammattikorkeakoulu toimii osatoteuttajana. KOHTI-hankkeen tavoitteena on vahvistaa asiakkaiden osallisuutta, lisätä henkilöstön työhyvinvointia ja osaamista, kehittää toimintaa uuden teknologian avulla, kasvattaa yhteistyöverkostoa ja luoda toimintamalli teknologian hyödyntämisen kehittämiselle.

LAB–ammattikorkeakoulu on mukana hankkeessa toimien pilotoitavan teknologian esitestaajana. Tavoitteena on luoda teknologian käyttöä tukeva esimiesvalmennus ja kehittää osaamisen lisäämiseksi verkkomateriaalia. Hankkeessa luodaan yhteistyömalli julkisen sote-toimijan ja korkeakoulun välille, joka vahvistaa LAB WellTech-kehittämisympäristön toimintaa. Kehittämisympäristön toiminnassa korostuu uusien käyttäjälähtöisten innovaatioiden yhteiskehittäminen yhteistyössä teknologia- ja start up -yritysten sekä yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin sote- toimijoiden kanssa. (LAB WellTech 2021)

Exoskeletonit tarkastelussa

Keventämällä fyysistä kuormitusta voidaan ehkäistä työstä aiheutuvaa kuormitusta ja ennaltaehkäistä poissaoloja. Näin myös työn tuottavuutta voidaan parantaa. Exoskeletoneja hyödynnetään jo kuntoutuksessa terapiakäytössä asiakkailla ja niitä on käytetty pitkään työntekijöiden apuna teollisuuden aloilla. Pikkuhiljaa tukirankojen hyödyllisyys on nähty myös terveydenhuollon puolella. (Turja ym. 2020)

Osana esitestauksia järjestettiin Mukkulan kampuksella kotihoidon työntekijöille sekä esihenkilöille työpaja, jossa esiteltiin ja testattiin neljän erilaisen voimaliivin (exoskeleton) toimintaa. Testattaviksi voimaliiveiksi valikoituivat Italiassa valmistettu Comau Mate, hollantilaiset Laevo ja Back Protector sekä  sveitsiläinen Auxivo LiftSuit  sekä Back Protect.

Italialainen Comau Mate on kevyt, hiilikuiturunkoinen passiivinen exoskeleton, joka antaa käsille parhaimmillaan lähes 6 kg avustavan voiman. Käytön tavoitteena on vähentää käsien ja hartiaseudun rasitusta ja käyttökohteita ovat ne työt, jossa käsivarsia pidetään yhtäjaksoisesti pitkään yläasennossa, kuten maalaustyöt, sähkötyöt tai erilaiset asennus- ja siirtotyöt. Tuen arvioidaan vähentävän 30 % lihasten rasitusta olkapäiden tasolla. Painoa laitteella on 2,9 kg. (Comau 2021)

Hollantilaisen Laevon tarkoitus on vähentää alaselkään kohdistuvaa rasitusta. Laevon käyttökohteita ovat kaikki hankalat työasennot, toistuvat eteenpäin suuntautuvat kumarrukset ja toistuva nostotyöt. Valmistaja lupaa selkälihaksiin kohdistuvan rasituksen vähenevän 40 %. Painoa laitteella on 2,8 kg. (Laevo 2021)

Toinen Hollannissa kehitetty tuote, Back protect, oli testattavista laitteista kevyin (700 g) ja helpoin pukea. Laitteen tarkoituksena on tukea oikeaa nostotekniikkaa. Laite soveltuu kaikkeen nostamista vaativaan työhön. (Orthomedico 2021)

Neljäs exoskeleton, Sveitsiläinen Auxivo Liftsuit, tukee selkä- ja lantiolihaksia, kun nosto tapahtuu lantiotason alapuolelta tai kun työskennellään eteenpäin kallistetussa asennossa. Sen luvataan vähentävän 40–60 % selän kuormitusta eteenpäin liittyvissä nostotilanteissa. Kevyt, tekstiilirakenteinen laite painaa vain 900 grammaa. (Auxivo 2021)

Kuva 1. Kokeilussa Comau Mate. Voimaliivi tukee fyysisesti raskaassa työssä. Kuva: Sami Makkula

Käyttökokemuksia

Simulaatioympäristössä osallistujat jaettiin erillisiin ryhmiin, joissa jokaisessa pohdittiin tarkemmin voimaliivin käytettävyyttä ja käyttökohteita. Testauksiin osallistui iltapäivän aikana lähes 20 kotihoidon ammattilaista.

Voimaliivin käyttökokemusta arvioitiin sekä havainnoimalla, haastattelemalla että erillisellä arviointilomakkeella. Ammattilaiset arvioivat voimaliivien käytettävyyttä, kuten puettavuutta, helppokäyttöisyyttä ja siirreltävyyttä. Arviointiin kuului myös pohdintaa siitä, mitä esteitä käytölle koettiin ja miten esihenkilö voi tukea käyttöönotossa.

Käyttökelpoisimmaksi ja eniten tukea antavaksi voimaliiviksi testiryhmä arvioi Auxivo LiftSuitin sekä Laevon. Back Protect –tukiliivi koettiin helpoimmaksi siirtää ja pukea. Haasteiksi käytölle koettiin mm. puettavuuteen liittyen: Osataanko hoitotilanteessa laite pukea oikein? Miten voidaan tukea hoitohenkilökuntaa käyttämään voimaliivejä? Kuka vastaa asiakasvalinnasta? Onko riskejä, että asiakas tarttuu voimaliiviin ja liivi rikkoutuu? Onko henkilökunnalla mahdollisuus siirrellä liiviä?

Itse voimaliivien istuvuus ja pukeminen koettiin pääsääntöisesti helpoksi. Henkilökunta myös arvioi, että useampi käyttökerta helpottaa liivin pukemista, sillä kaikissa liiveissä oli useita säätöremmejä.

Keskustelua käytiin myös asiakasryhmää pohdittaessa. Voimaliivien hyöty koettiin merkitykselliseksi varsinkin siirto- ja hoitotilanteissa, kuten haavahoidoissa, joissa asento on pitkään yhdessä asennossa pysymistä (Kuva 2).

Exoskeletoneita käytetään mm. kaikissa siirtotilanteissa, haavoja hoidettaessa sekä yökierroilla. Asikasryhmät, joita avustettaessa exoskeletoineita käytetään ovat halvaantuneet, täysin vuodepotilaat ja siirroissa paljon apua tarvitsevat.
Kuva 2. Arviointia käyttötilanteista ja asiakasryhmästä. Kuva: Anna Lahti

Työpaja arvioitiin erittäin tarpeelliseksi. LAB WellTech –kotisimulaatioympäristö toimi hyvänä ympäristönä testauksille ja hanketiimi muodosti tapahtuman jälkeen suositukset exoskeletonien pilotoineille Päijät-Soten kotihoidon yksiköihin. Esihenkilöt kokivat tärkeänä tuotteisiin tutustumisen ja arvioivat oman kokemuksen lisäävän käyttöönoton tukemista alueilla. Kotihoidon henkilöstö koki merkitykselliseksi heidän asiantuntijuuden huomioimisen pilotin suunnittelussa. Valitettavan usein käyttöön hankittava teknologia otetaan kentällä käyttöön ylemmän johdon toimesta, ja työpaja toimi hyvänä esimerkkinä siitä, mikä merkitys henkilöstön osallistamisella voi parhaimmillaan olla. Koko testiryhmä jäi innolla odottamaan alueilla alkavia pilotointeja.

Seuraavaksi KOHTI-hankkeessa testataan virtuaalitodellisuuden hyödyntämistä perehdytyksessä sekä osaamisen kehittämisessä. Syksyllä esitestaukset jatkuvat etämittauslaitteiston käyttökokemuksien arvioinnilla.

Lähteet

Auxivo. 2021. Liftsuit. [Viitattu 2.9.2021]. Saatavissa: https://exoskeletonreport.com/product/liftsuit/

Comau. 2021. Mate-xt exoskeleton. [Viitattu 2.9.2021]. Saatavissa: https://mate.comau.com/

LAB WellTech. 2021. Hyvinvointiteknologian innovaatio-, testi- ja kehittämisympäristö. [Viitattu 25.7.2021]. Saatavissa: https://www.labwelltech.fi/

Laevo. 2021. Laevo exoskeletons. [Viitattu 2.9.2021]. Saatavissa: https://www.laevo-exoskeletons.com/en/home

Olkkonen-Nikula, A. 2019. Iäkkäiden yhteen sovitettujen palvelujen kokonaisuus Päijät-Hämeessä. [Viitattu 25.7.2021]. Saatavissa: https://www.fimea.fi/documents/160140/9058571/Lahti_L%C3%A4%C3%A4kehoidon+kokonaisuuden+hallinta+i%C3%A4kk%C3%A4%C3%A4ll%C3%A4+29.1.2019.pdf/a7086774-b54d-bf23-cfe6-55bbcfb02ce7

Orthomedico. 2021. Backsupport. [Viitattu 2.9.2021]. Saatavissa: https://orthomedico.eu/product/back-flx/

THL. 2021. Kotona asumisen teknologiat ikäihmisille -ohjelma (KATI). [Viitattu 25.7.2021]. Saatavissa: https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/kotona-asumisen-teknologiat-ikaihmisille-ohjelma-kati-

Turja, T., Saurio, R., Katila, J., Hennala, L., Pekkarinen, S. & Melkas, H. 2020. Intention to use exoskeletons in geriatric care work: Need for ergonomic and social design. [Viitattu 25.7.2021]. Saatavissa: https://doi.org/10.1177/1064804620961577

Kirjoittaja

Anna Lahti toimii LAB-ammattikorkeakoulussa TKI-asiantuntijana ja projektipäällikkönä KOHTI-hankkeessa.

Artikkelikuva: Eveliina Kelahaara

Julkaistu 8.9.2021

Viittausohje

Lahti, A. 2021. Exoskeletonit hoitotyön ammattilaisten tukena. LAB Pro. [Viitattu ja pvm]. Saatavissa: https://www.labopen.fi/lab-pro/exoskeletonit-hoitotyon-ammattilaisten-tukena/