Ilmastonmuutoksen uhka on laaja ja monisyinen, ja sen vaikutukset voivat kohdistua paitsi ympäristöön myös ihmisten arkeen, talouteen ja yhteiskunnalliseen toimintaan. Askeleet ilmastonmuutokseen varautumiseen -hankkeen avulla kuntatoimijat voivat tunnistaa alueelliset riskit ja haasteet, kehittää ennakoivia strategioita ja sopeutumistoimenpiteitä sekä varmistaa, että kuntalaisille tarjotaan turvalliset ja kestävät elinolosuhteet tulevaisuudessa. Hanke on erityisen tärkeä Päijät-Hämeen alueella, sillä se tarjoaa konkreettisia työkaluja ja toimenpiteitä, jotka ovat välttämättömiä ilmastonmuutoksen vaikutusten hallitsemiseksi.

Kirjoittaja: Minna Ahlstén

Ilmastonmuutoksen värittämä todellisuus

Ilmastonmuutoksen vakavat vaikutukset ovat todellisia ja nähtävissä. Sir Nicholas Stern, Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen talouspalvelun päällikkö ja entinen Maailmanpankin pääekonomisti, totesi jo vuonna 2006, että ilmastonmuutos on tähän mennessä suurin ja laajimmalle ulottuva markkinahäiriö. Maapallon keskilämpötila on noussut viimeisten 150 vuoden aikana 0,8 ºC ja Euroopan keskilämpötila noin 1 ºC. Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli ennustaa, että maailman lämpötilat nousevat edelleen 1,8—4,0 ºC:lla vuoteen 2100 mennessä, ellei päästöjä rajoiteta maailmanlaajuisesti. (European Environment Agency 2006.)

Vaikka politiikka ja päästöjen vähentäminen ovat tehokkaita keinoja, ilmastonmuutosta ei voida kokonaan välttää. Tämän vuoksi on ratkaisevan tärkeää kehittää strategioita ja toimia, joilla voidaan sopeutua ilmastonmuutokseen Euroopassa ja sen ulkopuolella.

Askeleet ilmastonmuutokseen varautumiseen

Ilmastonmuutokseen liittyvä huomio on perinteisesti painottunut hillintätoimenpiteisiin, mutta sopeutumis- ja varautumistoimet ovat nousseet entistä tärkeämmiksi. Askeleet ilmastonmuutokseen varautumiseen -hankkeen päämääränä on tarjota apua ja tukea Päijät-Hämeen kuntien ilmastonmuutokseen varautumisessa. Hankkeessa pyritään kokoamaan kuntatason toimet yhteen työkaluun, mikä on olennainen askel monimutkaisessa ilmastonmuutokseen varautumisessa. Käynnistettyään toimintansa 1.12.2022 hanke jatkuu vuoden 2025 alkupuolelle asti (LAB-ammattikorkeakoulu 2023). Iitin kunta on aktiivisesti mukana hankkeessa, tuo mukanaan kuntatoimijan näkökulman ja ylläpitää keskusteluyhteyttä muiden hankkeeseen osallistuvien tahojen kanssa, mikä rikastuttaa työkalun rakentamista monipuolisilla näkökulmilla.

Kuntatoimijat ovat olennaisessa roolissa Askeleet ilmastonmuutokseen varautumiseen -hankkeessa, sillä kunnilla on keskeinen vastuu alueensa asukkaiden hyvinvoinnista ja turvallisuudesta. Kunnat toimivat paikallistasolla ja voivat tehokkaasti tunnistaa alueelliset tarpeet ja haasteet. Osallistumalla hankkeeseen kuntatoimijat voivat olla edelläkävijöitä ilmastonmuutokseen sopeutumisessa ja varautumisessa, tarjoten samalla arvokasta tietoa ja kokemusta muille alueen toimijoille. Kuntien sitoutuminen hankkeeseen heijastaa niiden vastuullisuutta ja pyrkimystä edistää kestävää tulevaisuutta paikallisella tasolla. Lisäksi kuntien aktiivinen osallistuminen vahvistaa hankkeen monipuolisuutta ja varmistaa, että käytännön toimenpiteet ovat linjassa alueellisten tarpeiden kanssa.

Excelillä toimet järjestykseen

Hankkeessa luotu Excel-työkalu tarjoaa käytännöllisen ja tehokkaan tavan koota yhteen kuntatason ilmastotoimet. Ilmastonmuutokseen varautuminen on monimutkainen prosessi, ja työkalu tarjoaa tarvittavan rakenteen ja toiminnallisuuden sen helpottamiseksi. Excel valikoitui työkalun alustaksi sen joustavuuden vuoksi; se toimii itsenäisenä tiedostona, joka on helppo päivittää ja ylläpitää.

Havainnekuva varautumistoimenpiteistä

Työkalu tarjoaa useita olennaisia toimintoja, kuten suoritettavien tehtävien listan, tehtävien priorisoinnin ja edistymisen seurannan. Excel mahdollistaa myös helpon muunnoksen interaktiiviseksi PDF-versioksi, mikä takaa tiedoston toimivuuden ja käytettävyyden. Työkalun valinta perustui harkintaan, sillä vaihtoehtoiset ratkaisut, kuten verkkopohjaiset lomakkeet tai kolmannen osapuolen palvelimet, olisivat aiheuttaneet ylläpitovelvoitteen.

Työkalun rakentaminen oli prosessi, joka vaati avointa mieltä ja kykyä sopeutua. Kaikki lähti liikkeelle excelin valmiista mallipohjasta, joka tarjosi tarpeelliset toiminnallisuudet työkalun luonnokselle. Rakennusvaiheessa myös YouTube-ohjeet tulivat tarpeeseen, erityisesti klikattavien tehtävälaatikoiden lisäämiseen ja edistymisen seurantaan. Haasteena oli sovittaa yhteen mallipohjan etenemisen seuranta ja luodun tehtävälistauksen toiminta, mikä vaati excel-koodien käyttöä ja pientä kikkailua.

Työkalun rakentaminen edellytti rentoa asennetta, valmiutta epäonnistumisiin ja kärsivällisyyttä, erityisesti niille, joille excel ei ole entuudestaan tuttu. Kuitenkin välttämättömät toiminnot, kuten taulukon apuviivojen piilottaminen ja solujen väritys, olivat helposti opittavissa. Näiden lisäksi käytin koodia tehtävälistojen luomiseen ja edistymisen seurantaan.

Mitä uutta työkalu tuo ilmastonmuutokseen varautumiseksi?

Askeleet ilmastonmuutokseen varautumiseen -hankkeen luoma Excel-työkalu on poikkeuksellisen tarpeellinen väline suomalaisten kuntatoimijoiden näkökulmasta, tarjoten ainutlaatuisen tavan yhdistää kuntatason ilmastotoimet ja luoda kattava lista varautumistoimenpiteistä. Ilmastonmuutokseen sopeutumista ja siihen liittyvien toimenpiteiden tiedonjakoa varten on jo olemassa monia nettisivuja ja oppaita, mutta tämä työkalu tuo jotain uutta ja innovatiivista.

Keskittyen kuntatoimijoiden yhteen saattamiseen, työkalu mahdollistaa paikallisten toimijoiden vaivattoman yhteistyön ja yhteisen näkemyksen rakentamisen ilmastonmuutokseen varautumisessa. Siinä listaamalla ja koostamalla toimenpiteet selkeän tehtävälistauksen muodossa, työkalu tarjoaa käytännöllisen tavan seurata edistymistä ja tehokkaasti koordinoida toimia.

Työkalun suurin uutuusarvo piilee sen interaktiivisuudessa ja kustomointimahdollisuuksissa. Toimijat voivat merkitä tehdyt toimenpiteet tehokkaasti pois, seurata etenemistä ja muokata työkalua omiin tarpeisiinsa. Tämä ei ainoastaan helpota päivittäistä työskentelyä vaan myös lisää työkalun käyttöarvoa merkittävästi.

Työkalun potentiaali ei rajoitu ainoastaan suomalaisiin kuntiin. Sen kustomoinnin avulla se voi palvella muita toimialoja, ja sitä voi soveltaa jopa maakohtaisesti kansainvälisille toimijoille. Työkalu on siis enemmän kuin vain paikallinen ratkaisu – se on innovatiivinen työkalu, joka tuo yhteen toimijat, tarjoaa selkeän tavan listata toimenpiteet ja antaa mahdollisuuden joustavaan kustomointiin eri konteksteissa. Tämä tekee siitä erinomaisen työkalun ilmastonmuutokseen varautumisen tueksi, luoden samalla pohjan yhteistyölle ja tehokkuudelle, joka on olennaista kestävän tulevaisuuden rakentamisessa.

Mitä seuraavaksi?

Yhteistyöllä kohti kestävää tulevaisuutta – Askeleet ilmastonmuutokseen varautumiseen -hankkeessa olemme astuneet ensimmäiset askeleet suomalaisten kuntien ilmastonmuutokseen varautumisen tueksi. Luomamme Excel-työkalu on merkittävä askel kohti konkreettisia toimenpiteitä ja yhteistyötä kuntatasolla. Keskittymällä kuntatoimijoiden yhteen saattamiseen ja ilmastotoimenpiteiden kokoamiseen selkeään tehtävälistaukseen, työkalu tarjoaa välineen, jonka avulla voimme tehokkaasti vastata ilmastonmuutoksen haasteisiin. Kun työkalu on valmis, se jaetaan hankkeen toimesta julkisesti ohjevideon kera, jotta voimme yhdessä edistää kestävää kehitystä. Jatketaan askelten ottamista kohti kestävää huomista – yhdessä voimme tehdä muutoksen!

Lähteet

European Environment Agency. 2023. Tietoja ilmastonmuutoksesta. Viitattu 19.12.2023. Saatavissa https://www.eea.europa.eu/fi/themes/climate/about-climate-change

LAB-ammattikorkeakoulu. 2023. Askeleet ilmastonmuutokseen varautumiseen. Viitattu 19.12.2023. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/askeleet-ilmastonmuutokseen-varautumiseen

Kirjoittaja

Artikkelikuva: https://pixabay.com/photos/rain-puddle-water-mirroring-wet-2538429/ (Pixabay Licence)

Julkaistu 20.12.2023

Viittausohje

Ahlstén, M. 2023. Excel-työkalu kilpenä ilmastonmuutokselle? LAB Pro. Viitattu pvm. Saatavissa https://www.labopen.fi/lab-pro/excel-tyokalu-kilpena-ilmastonmuutokselle/