Esteetön ympäristö tukee ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja yhteiskunnan toimivuutta. Näin ollen kyse on hyvin merkittävästä tekijästä yksilön ja yhteiskunnan toiminnan kannalta. LAB-ammattikorkeakoulu järjesti esteettömyyskartoittajakoulutuksen keväällä 2024. Tässä artikkelissa kerrotaan kokemuksia koulutuksesta.

Kirjoittaja: Sanna Leppänen

Esteetön ympäristö mahdollistaa kaikille yhdenvertaisen osallistumisen ja vaikuttamisen yhteiskunnassa kunkin oman toimintakyvyn mukaisesti. Esteetön ympäristö muodostuu liikkumisen, kuulemisen, näkemisen ja ymmärtämisen osa-alueista. Esteetön ympäristö muodostuu kokonaisuudesta huomioiden tilat, kulkuväylät, opasteet,​ oviaukot, luiskat, portaat, hissit, ääniympäristön ja valaistuksen. (Invalidiliitto 2019.) Esteettömyysvisio sujuvaan matkustamiseen julkaistiin syksyllä 2023. Visio pyrkii takaamaan jokaiselle sujuvan, turvallisen ja itsenäisen matkanteon, henkilökohtaisista rajoitteista riippumatta. Vision arvot ovat esteetön matkaketju, moniaistisuus, käyttäjäkokemus ja yhteistyö. (Valtioneuvosto 2023.) Viime vuosina on otettu isoja harppauksia esteettömyyden edistämisessä.

Rakennetun ympäristön esteettömyyskartoittajakoulutus

LAB-ammattikorkeakoulu koulutti esteettömyyskartoittajia keväällä 2024 ainoana Suomessa. Koulutuksen suoritti 19 vahvaa eri alan ammattilaista ympäri Suomea. Seuraava koulutus on alkamassa marraskuussa 2024. Koulutuksessa tutustutaan rakennetun ympäristön esteettömyyden kartoittamiseen ESKEH-menetelmällä. Esteettömyyskartoittajakoulutuksessa opitaan siis tekemään esteettömyyskartoitus sekä raportoimaan kartoituksen havainnot ja kehittämisehdotukset esteettömyyden edistämiseksi. Koulutus antaa valmiuden toimia rakennetun ympäristön esteettömyyden kartoittajana.

LABin järjestämän koulutuksen sisältö vastaa aiemmin Invalidiliiton toteuttamaa koulutusta ja antaa näin mahdollisuuden liittyä Invalidiliiton ylläpitämään esteettömyyskartoittajien rekisteriin. Rakennetun ympäristön esteettömyyskartoittajarekisterissä olevat henkilöt ovat saaneet koulutuksen ESKEH-kartoitusmenetelmästä Invalidiliitossa, ammattikorkeakoulussa tai he ovat muulla tavoin hankkineet pätevyytensä tehtävään. Rekisterin tiedot ovat kartoittajien antamia. Kartoitusta tarvitsevan on helppo löytää rekisterin avulla alueeltaan kartoittajia. (Invalidiliitto 2024.)

Koulutuksen paras anti

Keväällä 2024 järjestetyssä koulutuksessa tehdyt esteettömyyskartoitukset olivat hyvin monipuolisia. Kohteina oli esimerkiksi liikuntahalleja, kirjastoja, kauppahalli, kouluja, taidehalleja sekä hyvinvointiasemia ja terveyskeskuksia. Pedagogisesti koulutus oli rakennettu sillä tavoin, että jokaisen kartoituksesta päästiin oppimaan uutta ja saamaan vinkkiä omaan raportointitapaan. Jokainen osallistuja oivalsi kartoitusmenetelmän ja raportoinnin mallin, vaikka selkeää mallia ei haluttu valmiina antaa.

Koulutukseen osallistujilta kysyttiin koulutuksen lopussa parasta antia ja osaamisen hyödyntämisestä jatkossa. Koulutus käynnistyi livetapaamisella, joka loi hyvän pohjan yhteiselle matkalle. Joku osallistuja olisikin toivonut enemmän opetusta livenä. Osaajia oli monipuolisesti mukana kouluttautumassa ja keskustelua syntyi eri näkökulmista. Koulutukseen osallistuvia yhdisti yhteinen vahva kiinnostus esteettömyyteen. Koulutus toi laajaa käsitystä esteettömyyden perusteista suurten ahaa-elämysten muodossa. Oivalluksia tapahtuikin pitkin koulutusmatkaa.

Oppi oli monella suurta ja ryhmän tuki vahvisti sitä lisää. Kartoituskohteiden ja -raporttien runsaus koettiin myös oman oppimisen kannalta merkittävänä. Koulutuksessa opittiin kartoituksen tekemistä kouluttajien tuella. Havainnollistavat esimerkit helpottivat asian ymmärtämistä ja sisäistämistä. Asiantuntijaluennot myös vahvistivat osaamista. Asiantuntijoina koulutuksessa vierailivat mm. arkkitehti Anna Kojo ja Invalidiliiton esteettömyysasiantuntija Noora Piipponen. Verkostoituminen oli myös yksi merkittävä tekijä, joka nousi jo itsessään tästä laajasta asiantuntijajoukosta.

Osaamisen hyödyntäminen

Uusien kartoittajien tarkoituksena on päästä tekemään kartoituksia ja edistämään esteetöntä rakentamista, myös uudiskohteissa. Mukana olleille suunnittelijoille tuli uutta näkökulmaa suunnittelutyössä huomioitaviin tekijöihin. Joku pääsee sujuvasti hyödyntämään esteettömyysosaamista omassa työssään.

LAB-ammattikorkeakoulun koulutuksessa oli myös luontopäivä, jossa tutustuttiin luontokohteiden esteettömyyteen. Se onkin vielä hiukan oma maailmansa. Joku tahtoikin perehtyä tähän lisää ja päästä jatkossa suunnittelemaan paremmin toimivia luontokohteita.

Esteettömyyskartoittajia ja -asiantuntijoita tarvitaan. Esimerkiksi esteettömyysvision toimeenpanossa tarvitaan osaajia ja tietoa laajasti esteettömyydestä. Yhtenä visionkin tarkoituksena on tehdä asennemuutostyötä, ja siinä kartoittajat ovat avainasemassa, heillä on antaa oikeaa perusteltua tietoa aiheesta.

Koulutuksen timantti

Koulutuksen jälkeen ei voi liikkua ilman, että tekisi huomioita ympäristön esteistä tai hyvistä esteettömistä kohteista. Erinomainen opiskelijaryhmä vahvisti osaamista kouluttajien lempeällä tuella. Timantiksi koettiin myös päivä Iiriskeskuksessa, jossa opittiin näkö- ja kuuloesteettömyydestä. Kokemusasiantuntijoiden näkökulmat myös toivat lisäymmärrystä kokemuksen kautta.

Luontoretkipäivässä luonto antoi parastaan aurinkoisella ja lämpöisellä säällä. Tutustumiskohteena oli Helsingin Lammassaaren esteetön reitti. On silmiä avartavaa käydä itse kohteessa ja ihmetellä esteettömyyttä, niin onnistuneita kohtia kuin vähän kummallisempia ratkaisua. Koulutus muutti tapaa katsoa maailmaa!

Lähteet

Invalidiliiton esteettömyyskeskus ESKE. 2019. Esteettömyyskartoitusopas. Helsinki: Invalidiliitto. Invalidiliiton julkaisuja O.64.

Invalidiliitto. 2024. Esteettömyys- ja saavutettavuuskartoittajat. Viitattu 14.6.2024. Saatavissa https://www.invalidiliitto.fi/esteettomyys-ja-saavutettavuuskartoittajat

Liikenne- ja viestintäministeriö. 2023. Esteettömyysvisio julki – tavoitteena sujuva, turvallinen ja itsenäinen matkanteko kaikille. Viitattu 14.6.2024. Saatavissa https://valtioneuvosto.fi/-/1410829/esteettomyysvisio-julki-tavoitteena-sujuva-turvallinen-ja-itsenainen-matkanteko-kaikille

Kirjoittaja

Sanna Leppänen on sosiaalialan lehtori ja toimii esteettömyysasiantuntijana ja -kouluttajana LAB-ammattikorkeakoululla.

Artikkelikuva: Teemu Rasi

Viittausohje

Leppänen, S. 2024. Esteettömyyskartoittajia kouluttamassa. LAB Pro. Viitattu pvm. Saatavissa https://www.labopen.fi/lab-pro/esteettomyyskartoittajia-kouluttamassa/