Kuntoutuksessa tärkeänä osana on motivoida ja ohjata kuntoutusta tarvitsevia henkilöitä heidän omassa arjessaan ja toimintaympäristössään. Usein kuntoutuksen tavoitteena on parantaa henkilön itsenäistä toimintakykyä ja mahdollistaa sujuva arki. Kuntoutumisprosessissa ammattilaisen tehtävänä on motivoida, neuvoa ja antaa ohjausta kotona sekä arkielämässä tapahtuviin toiminnallisiin harjoitteisiin. Kotona toteutettuja harjoitteita on perinteisesti annettu paperisina harjoitusohjeina tai nykyaikaisemmin sähköisessä muodossa esimerkiksi video- tai kuvamateriaalina. Näiden rinnalle on tullut uusia vaihtoehtoja erilaisten uusien teknologisten menetelmien kautta. Tässä artikkelissa esitellään EMI-menetelmä (Ecological Momentary Intervention) ja sen mahdollisuudet arkikuntoutukseen.

Kirjoittajat: Aki Rintala & Sara Suikkanen

Mikä on EMI-menetelmä?

EMI-menetelmä perustuu älypuhelinsovellukseen, jolla tarjotaan arjessa tapahtuvia interventioita henkilöiden omassa kotiympäristössä. Nämä interventiot voivat sisältää tiedon jakamista, tehtäviä, itsereflektointia tai terveysammattilaisen antamaa tukea ja ne voivat olla tekstinä, videona, pelinä, tehtävänä tai puheena. Erilaisten harjoitteiden tavoitteena on esimerkiksi tarjota tukea henkilön käyttäytymiseen tai tunnetiloihin liittyviin haasteisiin tai lisätä henkilön mahdollisuuksia edistää omaa hyvinvointiaan.

Miten EMI-menetelmä siis toimii käytännössä? Henkilölle ohjelmoidaan tietylle ajanjaksolle yksilöity harjoitusohjelma älypuhelinsovellukseen. Sovellus lähettää ilmoituksia (eli ns. ”herätteitä”) tiettyinä aikoina, joissa pyydetään henkilöä suorittamaan jokin tietty tehtävä tai harjoite. Harjoitteiden sisältö perustuu pitkälti siihen, mihin asiaan halutaan vaikuttaa henkilön arjessa. Keskiössä ovat yksilölliset harjoitteet, jotka tulisi olla mahdollista tehdä riippumatta sen hetken ympäristöstä tai muihin arkeen liittyvistä tilanteista tai tekijöistä. Harjoite voi olla esimerkiksi liikkumisenpelkoon liittyvä ajatustehtävä tai tietoisku, jolla tavoitellaan liikkumiseen lisäämistä ulkona. Kuvassa 1 on kuvattu esimerkki EMI-menetelmän käytöstä arjessa.

Kuvassa vasemmalta oikealla on esitetty kolme vaihetta: 1. Henkilö saa ilmoituksen eli herätteen puhelimeen EMI-sovelluksesta; 2. Henkilö avaa sovelluksen ja saa tehtävän, ja 3. ESIMERKKITEEMOJA ARKEEN JA KOTIYMPÄRISTÖÖN a) Fyysisen aktiivisuuden vinkkejä, b) Arkiliikkumista edistävät neuvot ja ohjeet c) Kotitöiden hyötyliikuntaa kannustavat vinkit, d) Tasapainoharjoitteita, e) Pelkokäyttäytyminen (esim. liikkuminen, kaatuminen), f) Luontoon liittyvät tehtävät (kävely, kuvaaminen, kuunteleminen)
Kuva 1. Esimerkki EMI (Ecological Momentary Intervention) -menetelmästä.

Riippuen siitä mitä EMI-menetelmän käytöllä tavoitellaan, voivat herätteiden ajankohdat ja määrät vaihdella. Herätteitä voi tulla satunnaisella syklillä useita kertoja päivässä tiettyjen päivien välillä. Tai henkilön kanssa voidaan sopia tarkempia aikoja ja päiviä, jolloin heräte on odotettavissa, jotta varmistetaan hyvä osallistuminen ja motivaatio harjoitteiden tekemiseen. Tehtävien reaaliaikaisuus rajaa harjoitteiden sisältöä ja kestoa, sillä harjoitteiden tulee olla lyhytkestoisia ja helppoja toteuttaa, unohtamatta harjoitteiden mielekkyyttä ja merkityksellisyyttä henkilölle itselleen.

EMI-menetelmän mahdollisuudet:

  • Sovellus tallentaa tehtävän, siihen liittyvän käytetyn ajan ja kellonajan
  • Sovelluksen kautta terveysalan ammattilainen voi seurata harjoitteiden toteutumista
  • Teemoja voi satunnaistaa tiettyjen aikojen suhteen (esim. viikon sisällä)
  • Henkilölle voi satunnaistaa harjoitteiden kellonajat, tai antaa henkilön itse määrittää harjoitteluajat
  • Harjoitteet voidaan luoda yksilöllisesti eri tasoisille kuntoutujille määrän, keston ja intensiteetin mukaan
  • Harjoitteisiin voidaan sisällyttää mahdollisuus progressioon

EMI-menetelmän mahdollisuudet laajemmin eri kuntoutuksessa

Ammattilaisen fyysistä läsnäoloa vaativien kuntoutusmenetelmien rinnalla erilaiset etäteknologiset ratkaisut ovat kasvattaneet suosiotaan liikunnallisen kuntoutuksen ja terapeuttisen harjoittelun osalta. Erilaisista teknologisista ratkaisuista on saatu lupaavia tuloksia eri kuntoutujaryhmillä (Rintala ym. 2017; Salminen ym. 2016). Kuntoutuksessa käytettävät teknologiat ovat useimmiten joko puhelin-, videovastaanotto- tai etämittauslaitteita, jotka kuitenkin vaativat terveysalan ammattilaisen ohjausta joko etänä tai läsnä. Näiden lisäksi myös erilaiset terveyttä edistävät mobiilisovellukset (mHealth) ovat osoittaneet hyötynsä eri kuntoutujaryhmille (Bonnechère 2021; Rintala 2022a; Rintala 2022b), ja niiden käyttö terveysalalla on odotettavissa kasvavan tulevina vuosikymmeninä.

EMI-menetelmä sijoittuu terveyttä edistäviin mobiilisovelluksiin, jossa erona muihin sovelluksiin on se, että EMI tuottaa henkilön arkeen sidottuja neuvoja, ohjauksia tai tehtäviä, jotka kohdistuvat juuri sillä hetkellä olevaan tilanteeseen ja ympäristöön. EMI-menetelmällä kuntoutuja voi toteuttaa harjoitteet hänelle sopivana ajankohtana, valitsemassaan paikassa esimerkiksi omassa kotiympäristössään, ilman hoitohenkilökunnan läsnäoloa (Myin-Germeys ym. 2016). Menetelmä on vielä kovin uusi lähestymistapa liikunnallisessa kuntoutuksessa, ja tutkittua tietoa on saatavilla pääosin mielenterveyskuntoutujille, muun muassa masennusoireita sairastavilla nuorilla ja aikuisilla tarjotuista harjoitteista lieventää arjessa esiintyviä oireita ja tunne- tai pelkotiloja (Bell ym. 2017; Colombo ym. 2019; Reininghaus ym. 2023). Sen lisäksi EMI-menetelmää hyödyntävät interventiot ovat sisältäneet harjoitteita käyttäytymisen, oireiden hallinnan, jaksamisen tai muun arkitoiminnan tukemiseen (Myin-Germeys ym. 2016; Dao ym. 2021). Voidaan siis sanoa, että EMI-menetelmän mahdollisuudet mielenterveyden kuntoutuksessa ja terveyskäyttäytymiseen liittyvissä interventioissa on tunnistettu, mutta tutkimusnäyttö on vielä vähäistä (Dao ym. 2021).

EMI-menetelmän soveltuvuudesta kuntoutukseen tarvitaan lisää tutkimustietoa

Viemällä ohjattu liikunnallinen kuntoutus henkilön omaan elinympäristöön, voidaan osallistumisen esteitä kuten siirtymiä kuntoutuspaikalle, pelkoja ja epävarmuutta vähentää. Ehdoton hyöty EMI-menetelmästä olisi sen mahdollisuudet tuottaa uudenlaista kuntoutuksen sisältöä henkilön omaan arkeen, jota muut teknologiset lähestymistavat eivät pysty tuottamaan. EMI-menetelmän potentiaali on tunnistettu terveyskäyttäytymisen mahdollistajana (Dao ym. 2021), mutta EMI-menetelmän tutkimusnäyttöä ei vielä ole liikunnan tai liikunnallisen kuntoutuksen näkökulmasta. EMI-menetelmä voisikin tarjota mielenkiintoisen lisävaihtoehdon arkikuntoutuksen toteuttamiseen, koska sen avulla kuntoutujaa voidaan tukea ja motivoida reaaliaikaisesti, paikasta riippumatta. Liikunnallisen kuntoutuksen ja fyysisen toimintakyvyn osalta tarvitaan siis lisää tutkimusnäyttöä EMI-menetelmän toimivuudesta ja soveltuvuudesta eri kuntoutujaryhmille.

Lähteet

Bell, I.H., Lim, M.H., Rossell, S.L. & Thomas, N. 2017. Ecological momentary assessment and intervention in the treatment of psychotic disorders: A systematic review. Psychiatric services. Vol.68(11), 1172-1181. Saatavissa https://doi.org/10.1176/appi.ps.201600523

Bonnechère, B., Rintala, A., Spooren, A., Lamers, I. & Feys, P. 2021. Is mHealth a useful tool for self-assessment and rehabilitation of people with multiple sclerosis? A systematic review. Brain sciences. Vol.11(9), 1187. Saatavissa https://doi.org/10.3390/brainsci11091187

Colombo, D., Fernández-Álvarez, J., Patané, A., Semonella, M., Kwiatkowska, M., García-Palacios, A., Cipresso, P., Riva, G. & Botella, C. 2019. Current state and future directions of technology-based ecological momentary assessment and intervention for major depressive disorder: A systematic review. Journal of clinical medicine. Vol.8(4), 465. Saatavissa https://doi.org/10.3390/jcm8040465

Dao, K.P., De Cocker, K., Tong, H.L., Kocaballi, A.B., Chow, C. & Laranjo, L. 2021. Smartphone-delivered ecological momentary interventions based on ecological momentary assessments to promote health behaviors: Systematic review and adapted checklist for reporting ecological momentary assessment and intervention studies. JMIR mHealth and uHealth. Vol.9(11), e22890. Saatavissa https://doi.org/10.2196/22890

Myin-Germeys, I., Klippel, A., Steinhart, H. & Reininghaus, U. 2016. Ecological momentary interventions in psychiatry. Current opinion in psychiatry. Vol.29(4), 258-263. Saatavissa https://doi.org/10.1097/YCO.0000000000000255

Reininghaus, U., Paetzold, I., Rauschenberg, C., Hirjak, D., Banaschewski, T., Meyer-Lindenberg, A., Boehnke, J.R., Boecking, B. & Schick, A. 2023. Effects of a Novel, Transdiagnostic ecological momentary intervention for prevention, and early intervention of severe mental disorder in youth (EMIcompass): Findings from an exploratory randomized controlled trial. Schizophrenia bulletin. Online ahead of print, sbac212. Saatavissa https://doi.org/10.1093/schbul/sbac212

Rintala, A., Kossi, O., Bonnechère, B., Evers, L., Printemps, E. & Feys, P. 2022a. Mobile health applications for improving physical function, physical activity, and quality of life in stroke survivors: A systematic review. Disability and rehabilitation. Online ahead of print, 1-15. Saatavissa https://doi.org/10.1080/09638288.2022.2140844

Rintala, A., Rantalainen, R., Kaksonen, A., Luomajoki, H. & Kauranen, K. 2022b. mHealth apps for low back pain self-management: Scoping review. JMIR mHealth and uHealth. Vol.10(8), e39682. Saatavissa https://doi.org/10.2196/39682

Salminen, A.L., Hiekkala, S. & Stenberg, J.H. 2016. Etäkuntoutus. Helsinki: Kela. Saatavissa http://hdl.handle.net/10138/161341

Kirjoittajat

Aki Rintala, fysioterapian yliopettaja, Hyvinvointiyksikkö, LAB-ammattikorkeakoulu. Aki toimii Fyysinen aktiivisuus ja toimintakyky -tutkimustiimin vetäjänä.

Sara Suikkanen, tutkija, Hyvinvointiyksikkö, LAB-ammattikorkeakoulu. Sara toimii tutkijana HELMi- kasvualustalla ja Fyysinen aktiivisuus ja toimintakyky -tutkimustiimissä.

Artikkelikuva: https://pixabay.com/fi/photos/iphone-%c3%a4lypuhelin-sovelluksia-410324/ 
(CC0)

Julkaistu 3.5.2023

Viittausohje

Rintala, A. & Suikkanen, S. 2023. Ecological Momentary Intervention – uutta ajatusta arkikuntoutuksen toteutukseen? LAB Pro. Viittauspvm. Saatavissa https://www.labopen.fi/lab-pro/ecological-momentary-intervention-uutta-ajatusta-arkikuntoutuksen-toteutukseen/