LAB-ammattikorkeakoulu rakentaa digitaalista innovaatiokeskittymää, joka muodostuu sekä paikallisista digitaalisten ratkaisujen toimittajista ja hyödyntäjistä että LAB-ammattikorkeakoulun tarjoamista digitaalisista palveluista. Digitalisaatio mahdollistaa liiketoiminnan kehittämisen.

Kirjoittaja: Mirja Harvistola

DIH 2.0 -hankkeiden tavoitteena aktiivinen yhteistyö yrityskentän kanssa

Digital Innovation Hub, josta käytetään lyhennettä DIH, tarkoittaa tietylle kansalliselle alueelle sijoittuvaa digitaalista innovaatiokeskittymää. Kyseessä on siis palvelualusta, joka tuo innovatiiviset digipalvelut vaivattomasti yrityskentän käyttöön. LAB-ammattikorkeakoulu on rakentamassa yhdessä LUT-yliopiston kanssa tällaista paikallista digitaalista innovaatiokeskittymää Etelä-Karjalaan sekä Päijät-Hämeeseen. Innovaatiokeskittymä aloittaa kokoamaan yhteen molempien korkeakoulujen tarjoamia digitaalisten teknologioiden kehitys-, testaus- ja kokeiluekosysteemejä sekä soveltavaa tutkimusta ja koulutusta pk-yritysten tarpeisiin. Tavoitteena on, että yrityksillä olisi nämä palvelut saavutettavissa mahdollisimman matalalla kynnyksellä. Näissä alkuvuodesta 2023 käynnistyneissä hankkeissa osarahoittajana on Euroopan aluekehitysrahasto EAKR.

DIH 2.0 -hankkeissa kartoitetaan aluksi paikallisen yrityskentän tarpeita ja pyritään vastaamaan niihin verkostoja luomalla ja erilaisia digitaalisia palveluita tarjoamalla. Hanketyön vaikuttavuus ja elinvoimaisuus hankkeen jälkeen pysyy yllä paremmin, kun yrityksiä on osallistettu toimintaan jo alkuvaiheessa. DIH-hankkeiden ohjaustyhmässä onkin mukana vahva yritysedustus. Lisäksi mukaan toivotaan mahdollisimman paljon kasvuhakuisia yrityksiä sekä yrityksiä digitaalisen osaamisen eri alueilta ja vaiheista. Yritysten koosta riippumaton erilainen digimaturiteettitaso pyritään ottamaan huomioon toiminnassa mahdollisimman hyvin. Kun mahdollistetaan erilaisten digitalisaatiota hyödyntävien yritysten ja toimialojen kohtaaminen ja vuorovaikutus, saadaan ristipölytystä eri toimialoilta ja isommilta yrityksiltä pienempiin yrityksiin ja toisinpäin.

PK-yrityksille DIH 2.0 tarjoaa monenlaisia palveluita digitaalisen muutoksen edistämiseksi mm. koulutusta, digiratkaisuja, ohjeita ja etenemissuunnitelmia. Yrityksillä on pääsy digitaalisten innovaatioiden testausympäristöihin, mikä on tärkeää erityisesti tuote- ja prosessikehityksen alkuvaiheessa, ennen mittavien investointien tekemistä. Toisaalta innovaatiokeskittymän palvelut mahdollistavat myös prosessin loppuvaiheessa olevien ratkaisujen toimivuuden ja kaupallistamispotentiaalin arvioinnin ja olemassa olevan teknologian kehittämisen seuraavalle asteelle. (LAB 2023.)

LAB-ammattikorkeakoulu tarjoaa paikalliselle yrityskentälle mm. erilaisia digitaalisia kokeiluympäristöjä. Näitä kokeiluympäristöjä ovat: LABin tekniikan laboratoriot, LAB UX Center ja XR LAB, LAB Paja, LABin simulaatiotilat, LAB Well Tech sekä LAB-studio. Näihin palveluihin pääsee tutustumaan tarkemmin alkukesästä 2023 aukeavalla digitalinnovationhub.fi -nettisivustolla.

Yrityksen kannattaa pysyä digiajan hermolla

Digitaalisuuden hyödyntäminen voi tarkoittaa suuriakin muutoksia yrityksen arkisessa toiminnassa, joka osaltaan myös luo erilaisia haasteita mahdollisuuk­sien lisäksi. Välillä muutokset vaativat vanhojen toimintatapojen haastamista ja ennen kaikkea ennakkoluulotonta uuden kokeilua. Digitalisaatio antaa mahdollisuuden, jonka avulla voidaan kehittää liiketoimintaa, ymmärtää paremmin asiakkaita ja vastata heidän muuttuviin tarpeisiinsa. (Väisänen ym. 2022)

Jokainen yritys voi hyötyä jollakin tapaa digitaalisuudesta. Osalla yrityksen liiketoiminta perustuu täysin digitalisaatioon ja osa taas kykenee hyö­dyntämään sitä jossakin määrin esimerkiksi nykyisen liiketoimintansa kehittämisessä. Kustannustehokkuus, laajat markkinat, skaalautuvuus, asiakaslähtöisyys ja datan hyödyntäminen ovat esimerkkejä digitaalisten palveluiden hyödyntämisen eduista yritystoiminnalle. (Väisänen ym. 2022.)

EDIH ja DIH -keskittymien verkostoituminen mahdollistaa digikäytäntöjen saavutettavuuden

EDIH eli European Digital Innovation Hub on Euroopan komission kehittämä ja koordinoima eurooppalaisten yritysten digitaalisten ratkaisujen kehittämiseen ja tukemiseen keskittynyt työkalu. DIH-keskittymät toimivat digi-investointeja sekä erityisesti pk-yritysten digitalisaatiota vauhdittavina palvelukeskuksina. (TEM 2023a.)

DIH-konseptin taustalla on EU-komission tavoite pitää Eurooppa kilpailukykyisenä luomalla EDIH-verkosto, joka mahdollistaa sen, että asiakas saa myös eurooppalaiset digitaaliset innovaatiot ja palvelut käyttöönsä. Alueellinen läsnäolo antaa niille hyvät mahdollisuudet tarjota paikallisten yritysten tarvitsemia palveluita paikallisen kieli- ja innovaatioekosysteemin kautta. Globaali kilpailu edellyttää yrityksiltä panostuksia uudenlaisten osaamisten kehittämiseen, digitaalisia valmiuksia sekä parempaa markkinoiden ja asiakkaiden tarpeiden ymmärrystä. EDIH-verkoston eurooppalainen kattavuus mahdollistaa parhaiden käytäntöjen ja erikoispalveluiden vaihdon eri maiden ja alueiden välillä silloin, kun kaikkia tarvittavia taitoja ei ole paikallisesti saatavilla. (European Commission 2023; TEM 2023b.)

EDIH ja DIH -verkostot lisäävät siis innovatiivisten digipalveluiden saavutettavuutta yrityskentälle. LAB-ammattikorkeakoulussa kehitetään DIH 2.0 -innovaatiokeskittymää, jolla on mahdollisuus hakea EDIH-statusta. Yksittäinen DIH ei pääse EDIH:iksi, mutta konsortoitumalla, esimerkiksi muiden korkeakoulujen, alueen kehitysyhtiöiden, yrityskentän, yrittäjäjärjestöjen ja yrityshautomoiden kanssa se on mahdollista. EU rahoittaa tällaisia eri yhteistyötahojen muodostamia konsortioita ympäri Eurooppaa. LAB-ammattikorkeakoulu on ollut EDIH-statuksen haussa kerran aiemmin mukana. Seuraava hakukierros siintää horisontissa.

Nyt muodostettavassa DIH 2.0 -keskittymässä tavoitteena on tukea yritysten kilpailukyvyn kasvattamista ja saada palveluiden hyödyntäjiä ja käyttäjiä kohtautettua mahdollisimman mutkattomasti. Tavoitteena on kuunnella yrittäjien digitarpeita ja etsiä yhdessä vastauksia juuri niihin haasteisiin, joita yrittäjät työssään kohtaavat.

Lähteet

European Commission. 2023. Digital Europe – EDIH Programme. Viitattu 3.5.2023. Saatavissa https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/edihs

LAB. 2023. DIH 2.0. Viitattu 3.5.2023. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/dih-20

TEM. 2023a. Eurooppalaiset digitaaliset innovaatiohubit. Viitattu 3.5.2023. Saatavissa https://tem.fi/digitaaliset-innovaatiohubit

TEM. 2023b. Kasvuekosysteemit uuden elinkeino ja innovaatiopolitiikan välineenä. Viitattu 3.5.2023. Saatavissa https://tem.fi/ekosysteemit

Väisänen J., Tynkkynen M., Karppinen E., & Karppinen K. 2022. Digityökirja: Tiekartta digitalisaatioon. LAB-ammattikorkeakoulu. LAB-ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 40. Viitattu 3.5.2023. Saatavissa https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-827-401-1

Kirjoittaja

Mirja Harvistola toimii LAB-ammattikorkeakoulun liiketoimintayksikössä TKI-asiantuntijana sekä hanketyöntekijänä Etelä-Karjalan DIH 2.0 -hankkeessa.

Artikkelikuva: https://pixabay.com/fi/photos/tekniikkaa-k%c3%a4det-sopimus-okei-4256272/ (CC0)

Julkaistu 12.5.2023

Viittausohje

Harvistola, M. 2023. DIH 2.0 verkostoitumista ja monipuolisia palveluita yrityksille tarjoava digitaalinen innovaatiokeskittymä. LAB Pro. Viitattu pvm. Saatavissa https://www.labopen.fi/lab-pro/dih-2-0-verkostoitumista-ja-monipuolisia-palveluita-yrityksille-tarjoava-digitaalinen-innovaatiokeskittyma/