Digitalisaation merkitys korostuu entisestään tulevaisuudessa. Digitalisaatio ja uudet IT-ratkaisut ja alustat vähentävät rutiinitehtäviä, muuttavat nykyisiä työtehtäviä ja synnyttävät uusia osaamistarpeita. Toisaalta digitaaliset järjestelmät tuovat myös uusia kyberturvallisuuteen liittyviä uhkia, haasteita ja tarpeita suojautua niitä vastaan.

Kirjoittaja: Reko Juntto

Kyberturvallisuus on yksi turvallisuuden osa-alue, jolla pyritään digitaalisen ja verkotetun yhteiskunnan turvallisuuteen. Kyberturvallisuudessa tunnistetaan, ehkäistään ja varaudutaan digitaalisten ja verkotettujen järjestelmien häiriöiden vaikutuksiin ja yhteiskunnan kriittisiin toimintoihin. Kyberturvallisuusajattelussa tietoturvallisuuden ja jatkuvuuden hallinta yhdistyy yhteiskunnan ja organisaatioiden kriisivarautumiseen. (Elinkeinoelämän keskusliitto 2016)

LAB-ammattikorkeakoulun hanke Kyberturvalliset ekosysteemit Etelä-Karjalassa (LAB 2023) kehittää datan jakamiseen osallistuvien yritysten kyberturvallisuusosaamista alueella. Hankkeen toteutuksen pohjaksi tehtiin kyberturvallisuuteen ja datan jakamiseen liittyvä verkkokysely ja lisäksi haastateltiin paikallisia yrityksiä.

Digitaalisten alustojen turvallisuus ja hinta huolettaa pienyrityksiä

Kysyttäessä, mitkä ovat eteläkarjalaisten pienten ja keskisuurien yrityksien suurimmat haasteet kyberturvallisuudessa ja datan jakamisessa, nousivat esiin haastatteluissa seuraavat aiheet ja teemat:

  • osaamispula
  • lait ja niiden soveltaminen käytäntöön
  • datan saatavuus
  • investointien hinta
  • riskit
  • koulutus- ja toimintaohjeet

Suurimpana ongelmana ja haasteena nähtiin osaamispula ja myös puute osaajista. Sen lisäksi esiin tulivat lait ja niiden tulkinta erityisesti GDPR:n (General Data Protection Regulation) asetus, datan saatavuus ja sen jakamiseen liittyvät riskit.

Yhtenä teemana nousi esiin myös erityisesti pienyrityksiä rajoittava tekijä eli investointien hinta, kun datan jakamisen järjestelmiä, alustoja, hankitaan tai niiden mahdollisiin kyberturvallisuusturvariskeihin pyritään vastaamaan. Lisäksi ajantasainen kyberturvallisuuskoulutus ja toimintaohjeet nähtiin tärkeiksi; niistä on puutetta erityisesti pienissä yrityksissä. Nämä olivat keskeisimmät löydökset ja teemat, jotka tulivat esiin tehdyissä viidessä yrityshaastattelussa ja avoimessa verkkokyselyssä, johon tuli vastauksia 16 kappaletta.

Teknologiateollisuuden osaamispulssin tuloksia

Viimeisimmän teknologiateollisuuden osaamispulssin (Teknologiateollisuus 2023) mukaan tietoturvan ja kyberturvallisuuden osaamisalueen merkitys kasvaa digitalisaation edetessä. Teknologiateollisuus ry:n Osaamispulssi-sivusto kertoo yritysten osaamistarpeista, ja se päivittyy noin puolivuosittain. Tiedot kerätään jäsenyrityksille lähetetyistä kyselyistä, joukkoistamisista, sidosryhmäkeskusteluista ja muista analyyseistä.

Tietoturvan osaamistarve nousi esille tietotekniikan toimialalla. Sitä piti tärkeänä 90 % vastanneista. Myös datan hyödyntäminen ja koneoppiminen mainittiin tärkeinä. Datan osaamistarpeita pidettiin tärkeinä kaikilla toimialoilla. Osaamisaluetta piti toimialasta riippuen tärkeänä 83 % -100 % ja ensisijaisen tärkeänä 32 % – 58 % vastaajista. Työpaikkailmoituksissa dataan yhdistyy monipuolisia osaamistarpeita, jotka voidaan jakaa neljään osaan: suunnitteluun, datan keräämiseen, hyödyntämiseen ja tekniseen hallintaan.

Tietoturvaosaaminen jaetaan usein hallinnolliseen ja tekniseen tietoturvaan, joilla varmistetaan tiedon luottamuksellisuutta, saatavuutta ja eheyttä. Työpaikkailmoituksissa tietoturvallisuuteen liittyviä hallinnollisia osaamisia ovat muun muassa tietoturvan hallintamallit ja standardit, vaatimustenmukaisuus ja arkkitehtuuriosaaminen. Teknisemmät osaamistarpeet kytkeytyvät työpaikkailmoituksissa erityisesti tietoverkkoihin, ylläpitoon ja tietoturvaan osana ohjelmistokehitystä. Yritykset toivat esille myös GDPR- ja tietosuojaosaamisen osana laajempaa turvallisuusnäkökulmaa. Osaamisalue nousi esille tietotekniikan toimialalla, jossa sitä piti tärkeänä 90 % vastaajista ja 77 % vastaajista se on tulevien vuosien liiketoiminnan kannalta ensiarvoisen tärkeä (Teknologiateollisuus 2023).  Tietoturvan osaamisalue nousi tärkeydessä tietotekniikan osaamisalueiden kärkipäähän heti ohjelmistokehityksen ja ohjelmistosuunnittelun jälkeen.

Myös tekoälyä ja datan hyödyntämistä pidetään tärkeänä

Digitalisaation näkökulmasta tulevaisuudessa on siis pulaa kyberturvallisuuden ja datan jakamisosaamisesta ja osaajista. Kyberturvalliset ekosysteemit Etelä-Karjalassa -hankkeen (LAB 2023) tekemien selvitysten perusteella Etelä-Karjalassa oli suurimpia aiheen haasteita yrityksissä juuri teknisessä ja hallinnollisessa osaamisessa, koulutuksessa ja ajantasaisissa toimintaohjeissa.

Teknologiateollisuus ry:n Osaamispulssi-sivusto kertoo yritysten osaamistarpeista, ja sen mukaan tietoturvan osaamistarve nousi erityisesti esille tietotekniikan toimialalla. Sitä piti tärkeänä 90 % vastanneista. Myös datan hyödyntäminen ja tekoäly mainittiin tärkeinä vastauksissa. Ratkaisuina ainakin näihin ongelmiin olisi lisätä kyberturvallisuuden, tekoälyn ja datan jakamisen koulutusta eri koulutustasoilla sekä työelämän ja yritysten yhteistyötä oppilaitosten kanssa näiden aiheiden osalta. Hankkeen kannalta näistä selvityksistä saatiin koulutuksen sisältöön ja pienyritysten tarpeisiin tärkeää ja arvokasta palautetta ja sisältöä.

Lähteet

Elinkeinoelämän keskusliitto. 2016. Mitä on kyberturvallisuus? Viitattu 13.9.2023. Saatavissa https://ek.fi/ajankohtaista/uutiset/viikon-kysymys-mita-on-kyberturvallisuus/

LAB. 2023.  Kyberturvalliset ekosysteemit Etelä-Karjala. Viitattu 13.9.2023. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/kyberturvalliset-ekosysteemit-etela-karjala

Teknologiateollisuus. 2023. Teknologiateollisuuteen haussa 130 000 uutta osaajaa seuraavan kymmenen vuoden aikana. Viitattu 13.09.2023. Saatavissa https://osaamispulssi.fi/

Kirjoittaja

Reko Juntto toimii LAB-ammattikorkeakoulun Liiketoiminta-yksikössä lehtorina ja toimii asiantuntijana Kyberturvalliset ekosysteemit Etelä-Karjalassa -hankkeessa.

Artikkelikuva: Kindel Media, People in the Office Discussing a Project. Viitattu 13.9.2023. Saatavissa https://www.pexels.com/photo/people-in-the-office-discussing-a-project-7688336/  (Pexels License)

Julkaistu 25.9.2023

Viittausohje

Juntto, R. 2023. Digitalisaation tuoma ongelma: kyberturvallisuusosaamisesta on pulaa. LAB Pro. Viitattu pvm. Saatavissa https://www.labopen.fi/lab-pro/digitalisaation-tuoma-ongelma-kyberturvallisuusosaamisesta-on-pulaa/

Vipuvoimaa EUlta 2014-2020 logoEuroopan Unionin aluekehitysrahaston logo