Digitaalinen kehitys on tuonut uusia haasteita sosiaali- ja terveysalan ammattilaisen arkeen. Samalla kun digitaalisuus kehittyy ja laajenee koskemaan yhä uusia toimintoja hoitotyössä, sen tuomat mahdollisuudet asiakas- ja potilasturvallisuuden edistäjänä ja haastajana lisääntyvät. Ammattilaisen osaaminen on yksi tärkeä tekijä, joka edistää digitaalista asiakas- ja potilasturvallisuutta sosiaali- ja terveysalalla.

Kirjoittajat: Marjukka Pitkänen & Kari Kauranen

Asiakas- ja potilasturvallisuus osaamisvaatimuksena

LAB-ammattikorkeakoulun YAMK opinnäytetyönä tehty integroiva kirjallisuuskatsaus tarkasteli digitalisaation vaikutuksia asiakas- ja potilasturvallisuuden osaamiseen ja osaamisvaatimuksiin. Osaamisen lisäksi kirjallisuuskatsauksessa etsittiin vastauksia siihen, miten digitaalinen koulutus vaikuttaa asiakas- ja potilasturvallisuuden osaamiseen. Kirjallisuuskatsaus toteutettiin analysoimalla yksitoista (n=11) sisäänotto- ja poissulkukriteerit täyttävää artikkelia, jotka vastasivat parhaiten asetettuihin tutkimuskysymyksiin. (Pitkänen 2023, 13–14)

Tulokset osoittivat digitaalisen asiakas- ja potilasturvallisuuden osaamisen jakautuvan teemoiltaan kolmeen eri osaamisvaatimukseen, joita olivat tietojärjestelmäosaaminen, terveysteknologiaosaaminen ja tiedonhallintaosaaminen. Tietojärjestelmäosaaminen jakautui kolmeen alateemaan, joita olivat laajojen kokonaisuuksien hallinta, digitaalinen lääkehoito ja yllättävien tilanteiden ratkaisuosaaminen. Terveysteknologiaosaamisen teemasta löydettiin kaksi alateemaa, jotka olivat kliininen ja teknologinen osaaminen sekä turvallisuusrooli. Digitaalisen koulutuksen todettiin olevan vaikuttavimmillaan silloin, kun se on opiskelijalähtöistä ja mahdollistaa jatkuvan oppimisen. Opiskelijalähtöisyys toteutui kliiniseen työhön soveltuvuutena, opiskelijan tarpeisiin vastaavana ja koulutuksen suunnitteluvaiheessa opiskelijan tarpeet huomioivana. Jatkuva oppiminen mahdollistaa osaamisen ylläpidon ja lisäämisen jatkuvasti. (Pitkänen 2023, 19, 24–26.)

Tietojärjestelmäosaaminen on digitaalisen osaamisen ydintä. Tietojärjestelmät muodostavat tärkeän osan asiakas- ja hoitotyötä mahdollistaen tiedon tuottamisen ja tallentamisen helposti saavutettavaan muotoon. Tietojärjestelmäosaamisessa esiintyvät puutteet voivat johtaa vakaviin turvallisuusongelmiin. Terveysteknologian lisääntyessä on ymmärrettävä teknologian käyttö osana kliinistä työtä ja osattava käyttää teknologiaa turvallisesti. Keskeistä terveysteknologiaosaamisessa on ymmärtää oma rooli turvallisuuden edistäjänä siten, että mahdolliset osaamisen puutteet havaitaan ja tuodaan esille. Digitaalinen asiakas- ja potilasturvallisuus vaatii tiedonhallintaa. Tiedon hajaantuessa eri järjestelmiin, on kyettävä yhdistämään informaatio ja ymmärtämään kokonaisuuksia. Tiedonhallinnan haasteet voivat näkyä päivittäisessä asiakas- ja potilastyössä, mutta myös organisaation sisällä. Tiedon oikea-aikaisuus ja saavutettavuus lisäävät asiakas- ja potilasturvallisuutta.

Turvallisuusosaaminen varmistetaan yhteistyöllä

Digitaalisuuden vaikutukset asiakas- ja potilasturvallisuuden osaamisvaatimuksiin ovat moniulotteisia ja vaihtelevat painotuksiltaan. Osaamisvaatimusten ollessa laajat, on pohdittava sitä, millaista digitaalisen potilasturvallisuuden osaamista ammattilaiselta voidaan vaatia. Eri ammattinimikkeiden sisällä työnkuvien sisältö vaihtelee suuresti, mikä luonnollisesti vaikuttaa myös turvallisuusosaamisen vaatimuksiin. Digitaalinen kehitys on tuonut uusia toimintoja hoitotyöhön ja teknologian käyttö on lisääntynyt. Uudet digitaaliset ratkaisut vaativat uusia osaamistarpeita ja kasvattavat ammattilaisen asiantuntijuuden vaatimuksia. Osaamisen kehittymiseen tarvitaan strategisia tavoitteita ja osaamisalueiden määrittelyä, mutta kehittymistä on tuettava järjestelmällisesti myös organisaatiotasolla.

Ammattilaisten omat kokemukset osaamisestaan ja osaamisensa kehittymisestä voivat olla ratkaisevan tärkeitä organisaation kokonaisturvallisuuden toteutumiselle. Osallistava työyhteisö mahdollistaa ammattilaisen roolin toimijana ja tukee osaamisen kehittymistä. Juuri ammattiin valmistuneelta ei voida vaatia samaa osaamista kuin työvuosia jo enemmän kartuttaneelta ammattilaiselta. Osaamisen vahvistaminen on velvoite, joka ammatissa toimimiseen liittyy. Osaamisen saavuttaminen on kuitenkin riippuvainen myös mahdollisuuksista, joita koulutusjärjestelmä ja työskentelyorganisaatio mahdollistavat. Osallistava kulttuuri ottaa huomioon työyhteisön erilaiset oppijat ja tukee jokaisen ammattilaisen osaamisen kehittymistä.

Uudet innovaatiot, kuten tekoälyn hyödyntäminen, muuttavat digitaalista työskentely-ympäristöä edelleen. Asiakas- ja potilasturvallisuuden näkökulmasta haasteena on kehityksen mukana pysyminen, kun tulevaisuudessa ammattilaiselta vaaditaan yhä laajempaa osaamista. Digitaalisuuden lisääntyessä ja muuttuessa myös vaatimus turvallisuusosaamisesta muuttuu. Digitaalisen asiakas- ja potilasturvallisuuden osaamisen varmistamiseksi ammattilaiset tarvitsevat laajan ja järjestelmällisen tuen. Aiheellista on myös pohtia, mitkä osaamisen osa-alueet tulee olla osa jokaisen ammattilaisen osaamista ja voidaanko joidenkin osa-alueiden toteutumista edistää jo digitaalisia ratkaisuja luodessa. Digitaalinen asiakas- ja potilasturvallisuus varmistetaan yhdessä, huomioiden prosessin kaikki vaiheet kehityksestä toteutukseen saakka.

Lähteet

Pitkänen, M. 2023. Asiakas-/potilasturvallisuuden osaaminen ja digitaalisuus. YAMK opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 5.5.2024. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2023092026101

Kirjoittajat

Marjukka Pitkänen, Terveydenhoitaja YAMK, Osastonhoitaja, Helsingin kaupunki

Kari Kauranen, FT, Dosentti, Yliopettaja, LAB-ammattikorkeakoulu

Artikkelikuva: https://pxhere.com/en/photo/1457245 (CC0)

Julkaistu 13.5.2024

Viittausohje

Pitkänen, M. & Kauranen, K. 2024. Digitaalisuus haastaa asiakas- ja potilasturvallisuusosaamisen. LAB Pro. Viitattu pvm. Saatavissa https://www.labopen.fi/lab-pro/digitaalisuus-haastaa-asiakas-ja-potilasturvallisuusosaamisen/