Digitalisaatio on muuttanut radikaalisti liiketoimintaympäristöjä ja muuttaa edelleen. Erityisesti pk-yritysten on haastavaa pysyä tässä kehityksessä mukana ja hyödyntää digiteknologian tuomia mahdollisuuksia liiketoiminnassaan. LAB-ammattikorkeakoulu perustaa digitaalisen innovaatiokeskittymän (digital innovation hub, DIH), josta yritykset saavat yhden luukun periaatteella tukea digitaaliseen muutokseensa.

Kirjoittaja: Sariseelia Sore

Euroopassa on suuri määrä digitaalisia innovaatiokeskittymiä ja ne ovat rakenteeltaan hyvin monenlaisia (Crupi ym. 2020). Tyypillisen DIHin voidaan katsoa olevan toistensa asiantuntemusta täydentävien organisaatioiden koordinoitu ryhmä, joka voittoa tavoittelemattomasti palvelee yrityksiä yhden luukun periaatteella tukemalla niitä digitaalisessa muutoksessa kilpailukykynsä parantamiseksi (Crupi ym. 2020; Sassanelli ym. 2021).

Yritykset tarvitsevat ulkopuolista apua

Monet yritykset –erityisesti pienet ja keskisuuret yritykset (pk-yritykset), joiden resurssit painottuvat ydinliiketoimintaan– tarvitsevat ulkopuolista apua uusien digiteknologioiden tarjoamien liiketoimintamahdollisuuksien löytämisessä, sillä heillä ei ole riittävästi resursseja perehtyä niihin itse (Eikebrokk ja Olsen 2020). Nämä yritykset saattavat menettää tärkeitä kasvu- ja innovaatiomahdollisuuksia, jos eivät osaa hyödyntää digiteknologioiden tarjoamaa potentiaalia.

Kun yritys haluaa hyödyntää digiteknologioita liiketoiminnassaan, digiteknologioiden toimittajayritykset ovat erinomainen valinta kumppaniksi. Niillä on syvällistä osaamista eri teknologioiden mahdollisuuksista, joten ne voivat auttaa yrityksiä kehittämään parhaita ratkaisuja liiketoimintansa digitalisointiin. Monet digiteknologioiden toimittajat ovatkin nykyään laajentaneet toimintaansa B2B-kontekstissa pelkistä teknologiatoimittajista digitalisaatioasiantuntijoiksi, joiden tavoitteena on luoda asiakkailleen mahdollisimman suurta liiketoiminta-arvoa (Sore ym. 2022). Myös DIHit ovat osoittautuneet tehokkaaksi strategiaksi pk-yritysten digitaalisen muutoksen kiihdyttämisessä ja digiteknologian käyttöönoton edistämisessä niiden liiketoiminnassa (Sassanelli ym. 2021).

DIHien palvelut

DIHit tarjoavat monenlaisia digitaalisia innovaatioita edistäviä palveluita yrityksille. Koska tavoitteena on yritysten kehittyminen digiteknologioiden hyödyntämisessä, on uuden oppiminen yritysten yksi keskeinen tarve. Crupin ym. (2020) mukaan DIHit edistävät tätä mahdollistamalla kohtaamisia pk-yritysten ja DIHiin kuuluvien organisaatioiden välillä, tukien siten niiden välistä tiedon vaihtoa ja integrointia. Tämän merkittävän tiedonvälittäjäroolin lisäksi DIHit toimivat arvokkaina tiedon lähteinä tarjoten koulutusorganisaatioidensa kautta pk-yrityksille koulutusta digiteknologian hyödyntämiseen liittyen.

Euroopan komission mukaan DIHin tulee tukea yrityksiä

  1. tarjoamalla pääsy digitaalisiin kyvykkyyksiin ja teknologioihin,
  2. tarjoamalla pääsy digitaalisten innovaatioiden testausympäristöihin,
  3. tarjoamalla koulutusta digitalisaation saralla,
  4. tarjoamalla tukea digitaalisen transformaation rahoituksen hakemisessa,
  5. auttamalla digitaalisten innovaatioiden tarjoajien ja hyödyntäjien verkostoitumisessa (Virkkunen ym. 2019).

Näiden tavoitteiden puitteissa DIHien tarjoamat palvelut vaihtelevat niissä toimivien organisaatioiden asiantuntemuksen mukaan. Tyypillisiä toimijoita DIHeissä ovat tutkimus- ja kehitysorganisaatiot, julkiset organisaatiot, digiteknologian toimittaja- ja hyödyntäjäyritykset, aluekehitysyhtiöt sekä yrityskiihdyttämöt (Virkkunen ym. 2019; Sassanelli ym. 2021). DIHit verkostoituvat myös keskenään, joten yksittäiseltä DIHiltä voi saada palveluita yli sen oman tarjonnan. Crupi ym. (2020) tutkivat italialaisten DIHien palvelutarjontaa ja totesivat niiden sisältävän muun muassa yrityksen digikypsyyden arviointia, strategian kehitystä, koulutusta, mentorointia, testausta ja validointia sekä rahoituksen kartoitusta.

LAB perustaa DIHin

Maaliskuun 2023 alussa LAB-ammattikorkeakoulussa (LAB) Lahdessa ja Lappeenrannassa käynnistyi Uudenmaan liiton rahoittama DIH 2.0 -hankekokonaisuus, jonka tavoitteena on luoda LABin johdolla toimiva DIH, joka palvelee Päijät-Hämettä ja Etelä-Karjalaa. Ensimmäisen vaiheen palvelutarjonta perustuu sekä LABin että LUT-yliopiston (LUT) asiantuntemukseen, tiloihin ja laitteisiin. Alueiden yritysten tarpeet, verkostoon osallistuvien organisaatioiden vahvuudet sekä muiden Suomessa toimivien DIHien palvelutarjonta tulevat muovaamaan tarjontaa.

Hankkeessa selvitetään, millaisia DIH-palveluita markkinoilla tarvitaan, ja muodostetaan palvelutarjonta hankitun tiedon perusteella. Lisäksi paikallisilta yrityksiltä kysytään, millainen toimintamalli olisi ihanteellinen DIHille ja suunnitellaan tuleva toimintamalli mahdollisimman hyvin toiveita vastaavaksi. DIH-verkoston luonti on keskeinen osa DIH 2.0 -hankekokonaisuutta ja sen vuoksi selvitetään, mitä lisäarvoa DIHin tulisi tarjota yrityksille, jotta ne innostuisivat osallistumaan verkostoon. Tämän lisäarvon huomioiminen on oleellinen osa DIHin perustamisessa.

Hankkeessa kehitettävä DIH tullaan integroimaan kiinteästi LABin ja LUTin toimintaan. Vaikka tarkka palvelutarjonta ja toimintamalli eivät vielä ole tiedossa, tiedetään kuitenkin, että vuonna 2024 yritykset tulevat saamaan LAB-johtoisen DIHin avulla moninaista merkittävää tukea digitaalisessa muutoksessaan sekä Päijät-Hämeessä ja Etelä-Karjalalassa.

Lähteet

Crupi, A., Del Sarto, N., Di Minin, A., Gregori, G. L., Lepore, D., Marinelli, L., & Spigarelli, F. 2020. The digital transformation of SMEs–a new knowledge broker called the digital innovation hub. Journal of Knowledge Management.

Eikebrokk, T.R. & Olsen, D.H. 2020. Towards a process theory of IS business value co-creation. Insights from enterprise systems adoption in an SME cluster. Scandinavian Journal of Information Systems, 32(2), 1-34.

Sassanelli, C., Terzi, S., Panetto, H., & Doumeingts, G. 2021. Digital innovation hubs supporting SMEs digital transformation. In Proceedings of the 2021 IEEE International Conference on Engineering, Technology and Innovation (ICE/ITMC) Cardiff, United Kingdom, 21-23 June 2021. pp. 1–8. Viitattu 2.5.2023. Saatavissa https://hal.science/hal-03270685/document

Sore, S., Saunila, M., Ukko, J., & Helkkula, A. 2022. Business-to-business value co-creation: Suppliers’ perspective of essential information systems capabilities. Journal of Creating Value, 1–26. Viitattu 9.5.2023. Saatavissa https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/23949643221121857

Virkkunen, R., Still, K., & Rosso, L. 2019. Digital Innovation Hubs in Finland. Helsinki: Ministry of Economic Affairs and Employment of Finland. Viitattu 2.5.2023. Saatavissa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-423-5

Kirjoittaja

Sariseelia Sore työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa lehtorina ja koordinaattorina liiketoiminnan digitaaliset ratkaisut YAMK-koulutuksessa. Viime vuosina hän on johtanut ja osallistunut yritysten digitaaliseen transformaatioon liittyviin kehitysprojekteihin. Tällä hetkellä hän toimii digiSTEP-hankkeen projektipäällikkönä sekä asiantuntijana DIH 2.0 Päijät-Häme -hankkeessa.

Artikkelikuva: https://www.pexels.com/fi-fi/kuva/kadet-ryhma-tiimi-ystavyys-6146822/ (CC0)

Julkaistu 15.5.2023

Viittausohje

Sore, S. 2023. Digitaalinen innovaatiokeskittymä yritysten tueksi. LAB Pro. Viitattu pvm. Saatavissa https://www.labopen.fi/lab-pro/digitaalinen-innovaatiokeskittyma-yritysten-tueksi/