Elinkeinoelämä elää murroskautta, jossa yritykset omien tuotteiden ja palvelujen lisäksi käyvät kilpajuoksua siitä, kuka on kyvykkäin hyödyntämään dataa. Data ja tieto eivät ole enää pelkästään johdon päätöksenteon tukena. Sen sijaan data ja tieto ovat nykyään liiketoiminnan kannalta kriittistä omaisuutta, jota kerätään, vaikka ei välttämättä edes vielä tiedetä mihin sitä tarvitaan. Dataa myös myydään, ostetaan, vaihdetaan ja jaetaan. Datasta on tullut hyödyke. Eikä vain hyödyke, vaan myös olennainen osa toiminnan laatua, kannattavuutta ja kehitystä. Tästä on seurannut myös datan hallintaan liittyvien ratkaisujen, kuten data-alustojen ja teknologioiden kiihtyvä kehitystyö.

Kirjoittaja: Tarja Keski-Mattinen

Mitä datan jako ja datan jaon alustat tarkoittavat?

Jussen et al. (2023) määrittelevät datan jakoa seuraavasti:

Datan jakaminen on alasta riippumaton prosessi, jossa kolmansille osapuolille annetaan pääsy muiden dataan. Kolmannet osapuolet voivat olla muita yrityksiä, yksityishenkilöitä tai julkisia laitoksia. Jaettuja tietoja käytetään usein uusien sovellusten ja palvelujen kehittämiseen. Odotuksena on, että tietojen tarjoamisesta maksetaan taloudellinen korvaus tai muita etuja. Se, mihin dataa voidaan käyttää ja miten se asetetaan saataville, määräytyy osapuolten sopimuksista.

Tässä määritelmässä heijastuu datan keräämisen kehityshistoria. Datan keräämisessä ja erityisesti alustataloudessa tunnetuimpia ovat megakokoluokan, pitkälle kehittyneet yritykset ja heidän alustaratkaisunsa, kuten esimerkiksi Amazon, Facebook ja Netflix.

”Data platform” eli data-alusta sen sijaan on käsitteenä yleiskäyttöinen ja tarkoittaa eri konteksteissa erilaisia teknisiä ratkaisuja. Lyhyesti määritellen data-alusta on eri teknologioita yhdistävä ratkaisu, jossa yritykset, yksityiset ja julkishallinto voivat jakaa, hankkia, vaihtaa ja kaupallistaa dataa sekä organisoida ja ylläpitää dataekosysteemejä. Teknisestä näkökulmasta data-alustat ovat ratkaisuja, joihin liittyy mm. laitteistoarkkitehtuuri, ohjelmistot, käyttöjärjestelmä, ohjelmointikielet ja näihin liittyvät käyttöliittymät (Ahmad et al. 2011).

Data-alustaratkaisuja ja liiketoiminnan tarpeita on erilaisia

Suomessa suurimmat kaupungit ovat mukana kehittämässä omaa osallisuuttaan datan jakoon mm. avaamalla omia datavarantojaan yritysten, yhteisöjen ja yhdistysten käyttöön (ks. kuva 1).

Kuva 1. Helsinki data-alustana ympäröivässä ekosysteemissä (Helsingin datastrategia 2023)

Helsingin kaupungilla on mm. strategiana kehittää dataekosysteemiä siten, että datavirta olisi kaksisuuntaista. Kaupungin keräämää dataa jaetaan omien liikelaitosten kesken sekä alueen muille organisaatioille ja kaupunkilaisille. Vastaavasti kaupunki saisi dataa käyttöönsä esimerkiksi yliopistoilta (ks. kuva 1).

B2B- tai C2B-datan jaon malli voi olla myös esimerkiksi Data Market Place -tyyppinen ratkaisu. Näistä käytetään yleisesti nimitystä alustatalouden ratkaisut. Tämäntyyppisiin liiketoimintamalleihin tarjoaa teknistä ratkaisua esim. Dawex. Heidän oma liiketoimintamallinsa perustuu datan myyjien ja ostajien yhdistämiseen. Tulovirran Dawex saa jokaisesta datatransaktiosta (Scaria et al. 2018), joita heidän tarjoamassaan alustaratkaisuun pohjautuvassa dataekosysteemissä tapahtuu. Dawexin teknisten ratkaisujen tarjonnassa on myös vaihtoehto B2B-toimintaan. Dawexin (2023) Data Hub tarjoaa ratkaisun esim. partneriverkostojen välillä tapahtuviin datan jaon tarpeisiin. Näitä erilaisia datan jaon malleja ovat mm. datan yhteiskäyttö konserneissa tai datan yhteiskäyttö yhteistyöyritysten välillä (ks. kuva 2).

Datan jaon tekniset ratkaisut ovat riippuvaisia liiketoimintamallista ja datan jaon tarpeesta. Datan jakoa toteutetaan monilla aloilla ja eri kokoluokan yrityksissä.

Kuva 2. B2B-datan jaon esimerkkejä tapaustutkimusten pohjalta (Scaria et al. 2018)

Kuvasta 2 on nähtävissä kuinka erilaisilta sektoreilta ja eri kokoisista yrityksistä voi olla kyse, kun tarkastellaan datan jakamista. Esimerkkiyrityksissä datan jaon ratkaisut vaihtelevat API-rajapintojen kautta avatuista datan jaon mahdollisuuksista erilaisiin teknisiin alustoihin sekä ohjelmistopohjaisiin ratkaisuihin.

Dataa ei ole alun perin kerätty ja jaettu pelkästään myyntitarkoituksissa. Päinvastoin, oman yritystoiminnan tehostaminen on ollut ensimmäisiä syitä datan keräämisen ja jakamisen kehittämiselle. Teollisuudesta löytyy esimerkkejä jo 1980 ja -90 luvuilta, jolloin ns. veturiorganisaatiot pyrkivät parantamaan omaa ja partneriyritysten suorituskykyä jaettavan datan avulla. Esimerkkeinä näistä veturiyrityksistä ovat Airbus ja MAN. Airbus on kehittänyt Skywise-alustan (Skywise 2023) ja MAN vastaavasti RIO-alustan (RIO Marketplace 2023) varmistaakseen, että he ja partneriyritykset voivat yhdessä parantaa tehokkuuttaan ja tuottavuutta yhteisesti jaettavan datan avulla. (Scaria et al. 2018.)

IT-yritysten kehittämät ratkaisut kohdentuvat usein tiettyyn toimialaan tai spesifioituun tarpeeseen. Ratkaisuja on kehitetty esim. tiettyjä tuotantoketjuja varten, kuten ranskalainen elintarviketuotannon datanjaon alusta Agdatahub (2023) ja vastaavasti suomalainen Tritom (2023) data-alusta. Tarjontaa erilaisista ratkaisuista on jo paljon saatavilla. Data-alustaratkaisuja tarjoavat esim.:

  • Awake.AI (2023)
  • Box (2023)
  • Databricks (2023)
  • E-Group (2023)
  • Sifox (2023)

Muutos haastaa yrityksiä

Kun yrityksessä pohditaan, tai yrittäjä pohtii mitä datan jakaminen ja hyödyntäminen tarkoittaa omalla työpaikalla, kyseessä on aina myös investointi. Näitä päätöksiä ei kannata tehdä hätiköiden. Mikroyrittäjälle sopiva ratkaisu voi olla hyvinkin edullinen. Sen sijaan suuryrityksissä lähtötilanne on tyypillisesti hyvin erilainen. Oli ratkaisu kevyt tahi ei, se edellyttää aina osaamista, mahdollisesti myös innovatiivisuutta ja erityisesti rohkeutta tarttua haasteeseen.

Kyberturvalliset ekosysteemit Etelä-Karjalassa -hankkeessa (LAB-ammattikorkeakoulu 2022) keskustellaan alueen pk-yritysten kanssa uudenlaisista liiketoimintamalleista, joissa dataa voidaan hyödyntää yhteiskäyttöisesti.

Lähteet

Agdatahub. 2023. Viitattu 6.2.2023. Saatavissa https://agdatahub.eu/en/

Ahmad, S., Abidin, S.Z., & Omar, N. 2011. Data sharing in networked environments: organization, platforms, and issues. Viitattu 25.1.2023. Saatavissa https://www.researchgate.net/publication/262220472_Data_sharing_in_networked_environments_organization_platforms_and_issues

Awake.AI. 2023. Viitattu 6.2.2023. Saatavissa https://www.awake.ai/

Box. 2023. Simplify how you work: Secure collaboration with anyone, anywhere, on any device. Viitattu 6.2.2023. Saatavissa https://www.box.com/en-gb/home

Dawex. 2023. Data Marketplace. Viitattu 6.2.2023. Saatavilla: https://www.dawex.com/en/data-exchange-platform/data-marketplace/

Databricks. 2023. Delta Sharing: An open standard for secure sharing of data assets. Viitattu 6.2.2023. Saatavissa https://www.databricks.com/product/delta-sharing

E-Group. 2023. reData.me. Viitattu 6.2.2023. Saatavissa https://www.egroup.hu/software-products/digital-trust/redatame-platform/

Helsingin datastrategia 2023. Helsingin kaupunki. Kaupunginkanslia. Viitattu 18.1.2023. Saatavissa https://digi.hel.fi/documents/248/Helsingin_kaupungin_datastrategia_LOPULLINEN.pdf

Jussen, I., Schweihoff, J., Dahms, V., Möller, F., & Otto, B. 2023. Data Sharing Fundamentals. Characteristics and Definition. In Proceedings of the 56th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS). Maui. Hawaii. USA. Viitattu 18.1.2023. Saatavissa https://www.researchgate.net/publication/363769417_Data_Sharing_Fundamentals_Characteristics_and_Definition

LAB-ammattikorkeakoulu. 2022. Kyberturvalliset ekosysteemit Etelä-Karjalassa. Hanke. Viitattu 18.1.2022. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/kyberturvalliset-ekosysteemit-etela-karjala

RIO Marketplace. 2023. Man Now – Over-The-Air Upgrades. Viitattu 6.2.2023. Saatavissa https://rio.cloud/en/marketplace/man-digital-services/man-now

Scaria, E., Berghmans, A., Pont, M., Arnaut, C. & Leconte, S. 2018. Study on data sharing between companies in Europe. Final report. European Commission. Publications Office. Viitattu 18.1.2023. Saatavissa https://data.europa.eu/doi/10.2759/354943

Sifox. 2023. DSP – Data Sharing Platform. Viitattu 6.2.2023. Saatavissa https://sifox.com/dsp-data-sharing-platform/

Skywise. 2023. Viitattu 6.2.2023. Saatavissa www.digitalflight.aero/profile/skywise

Tritom. 2023. The first in Europe: The new collaborative data service. Viitattu 6.2.2023. Saatavissa https://www.dataspace.fi/en/tritom-as-a-solution

Kirjoittaja

Tarja Keski-Mattinen toimii LAB-ammattikorkeakoulun Liiketoiminta-yksikössä lehtorina ja toimii asiantuntijana Kyberturvalliset ekosysteemit Etelä-Karjalassa -hankkeessa sekä Custom Experience -kasvualustalla.

Artikkelikuva: https://pxhere.com/en/photo/1450669 (CCo)

Julkaistu 21.2.2023

Viittausohje

Keski-Mattinen, T. 2023. ”Data sharing platforms”: datan jakamisen muotoja. LAB Pro. Viitattu pvm. Saatavissa https://www.labopen.fi/lab-pro/data-sharing-platforms-datan-jakamisen-muotoja/