Markkinointi on kehittynyt digitalisaation myötä monikanavaisemmaksi ja vuorovaikutteisemmaksi. Asiakkaiden odotuksia ja toiveita voidaan tutkia verkkokäyttäytymisestä kerätyn datan avulla. Tätä dataa hyödynnetään asiakaslähtöisessä digitaalisessa markkinoinnissa. Artikkelissa kuvataan asiakaslähtöisestä näkökulmasta kahden tunnetun kotimaisen brändin Marimekon ja SINIn Instagram-markkinointia ja lisäksi esitetään niitä keinoja ja tapoja, jotka luovat onnistunutta Instagram-markkinointia.

Kirjoittajat: Saina Honkavuori Oksanen, Julia Kärkkäinen, Sara-Karin Pylsy & Reko Juntto

Uutta tuotetta tai palvelua rakennettaessa, on avainasemassa ajattelu asiakkaan näkökulmasta. Mitä asiakas haluaa, mikä palvelee asiakasta ja mikä vastaa asiakkaan tarpeita? Kun tuotteen tai palvelun luominen lähtee asiakkaan näkökulmasta, rakennetaan asiakaslähtöistä liiketoimintaa. (Bergström & Leppänen 2021.)

Asiakaslähtöiselle yritykselle asiakas on resurssi, jonka avulla yritys voi kehittää toimintaa, jopa yhteistyössä asiakkaan kanssa. Yritys pyrkii asiakaslähtöisellä toiminnalla vastaamaan arvokkaimpien asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin ja haluihin, ja käyttää heistä kerättyä tietoa sen saavuttaakseen. Asiakas otetaan mukaan toiminnan kehittämiseen ja nähdään tasavertaisena vaikuttajana yrityksen toiminnassa. Asiakaslähtöisessä toiminnassa asiakasta kunnioitetaan ja hänen tulee kokea saavansa yritykseltä heidän arvolupauksensa mukaista palvelua ja positiivisia kokemuksia. (Koivisto ym. 2019, 166–168.)

Digitaalinen markkinointi on verkossa tapahtuvaa markkinointia, jossa asiakaslähtöisyys on tärkeää ottaa huomioon. Markkinointi voi tapahtua sosiaalisen median alustoilla, sähköpostitse, hakukonemainonnalla, sisältömarkkinointina tai yrityksen verkkosivuilla. Asiakaslähtöisellä markkinoinnilla pyritään esittelemään yrityksen palveluita ja tuotteita asiakkaita kiinnostavalla tavalla. Kun ymmärtää asiakkaan käyttäytymistä markkinointikanavassa, kuten sosiaalinen media, ymmärtää markkinoinnin mahdollisuudet, ja potentiaalisiin asiakkaisiin kohdennettu markkinointi helpottuu. (Chaffey & Ellis-Chadwick 2022, 52.)

Vuorovaikutus sosiaalisessa mediassa

Asiakkaat saavat sosiaalisen median kautta yhä enemmän vaikutusmahdollisuuksia ja sosiaalinen media onkin kehittynyt yhdestä markkinointityökalusta markkinointitiedon lähteeksi. Yritysten on tärkeää hyödyntää eri alustoja saavuttaakseen kilpailuetua. (Li ym. 2020.) Sosiaalisessa mediassa sisältömarkkinointi on tärkeässä roolissa. Sisältömarkkinoinnissa autetaan asiakasta tuomalla oma palvelu ja osaaminen näkyville, jolloin asiakas vakuuttuu omatoimisesti ja asiakkuus syntyy. (Kortesuo 2018, 171.) On tutkittu, että asiakkaiden odotuksiin ja ostokäyttäytymiseen pystytään vaikuttamaan positiivisesti antamalla asiakkaalle päätöksentekovaiheessa arvokasta tietoa (Chaffey & Ellis-Chadwick 2022, 64).

Eri sosiaalisen median alustojen tunnistaminen ja käyttäminen markkinointistrategiassa auttaa yrityksiä ottamaan huomioon asiakkaiden tarpeita sekä parantaa yrityksen näkyvyyttä (Pribadi Subriadi & Baturohmah 2022).  Asiakaslähtöisyyteen perustuva identiteetti on yritykselle hyvä kilpailukeino. Identiteetti muodostuu siitä, mitä asioita yrityksestä tuodaan esiin ja millainen kuva tilin seuraajille annetaan. (Stets & Serpe 2016, 139–140.)

Seuraajiin tutustuminen mahdollistaa yritykselle esimerkiksi oman yhteisön tai verkoston luomisen, jossa asiakkaat pääsevät vuorovaikutukseen yrityksen kanssa. Jos sosiaalisessa mediassa kuunnellaan asiakasta ja vastataan asiakkaiden tarpeisiin ja toiveisiin uusilla tuotteilla tai palveluilla, asiakas kokee saavansa yritykseltä positiivista arvoa.

Metan tutkimuksen mukaan sosiaalisen median alusta yrityksen markkinointialustana kasvattaa myyntiä. Tutkimukseen vastanneista 54 % sanoi tehneensä ostoksen, nähtyään jonkin tuotteen Instagramissa. Lisäksi tutkimuksessa kävi ilmi, että brändit voivat Instagramin kautta tehdä positiivisen vaikutuksen ostajiin. (Meta 2019.)

Suomalaiset brändit SINI ja Marimekko Instagramissa

Suomessa on monta kotimaista vahvaa brändiä, jotka markkinoivat sosiaalisessa mediassa. Artikkelissa kuvataan asiakaslähtöisestä näkökulmasta kahden kotimaisen brändin Instagram-markkinointia: Marimekon ja SINIn. Marimekolla, @marimekko, on Instagram-tilillä 674 tuhatta seuraajaa ja brändi on tunnettu kansainvälisesti. Marimekon tuotteista löytyy vaatteita, asusteita, astioita ja kodin tekstiilejä. (Instagram 2023b.) SINIllä, @sinisiivous, seuraajia on noin 41 tuhatta ja SINI on tunnettu johtavana siivousbrändinä pohjoismaissa. SINI valmistaa erilaisia siivoustuotteita. (Instagram 2023c.). Marimekon ja SINIn tärkeimpiin arvoihin kuuluu vastuullisuus. SINI on nostanut vastuullisuuden ja ekologisuuden tämän vuoden teemaksi Instagram-tilillään ja heidän tärkeimmät arvonsa kotimaisuus ja ympäristöystävällisyys ovat vahvasti esillä (Sinituote 2023).

Asiakaslähtöinen markkinointi tulee esille molempien brändien Instagramissa. Marimekko käyttää markkinoinnissaan sosiaalisen median yhteisöä. Yhteisöä kutsutaan nimellä ”community” ja siihen kuuluvat kaikki, joiden sisältöä Marimekko jakaa omalla Instagram-tilillään. Tämä luo asiakkaassa hyväksymisen tunteen ja tuo asiakkaan lähemmäs brändiä. Marimekko käyttää Instagramissa tunnisteita #marimekko #yesmarimekko, joiden avulla asiakkaiden luoma sisältö löytyy. (Instagram 2023b.) SINI puolestaan käyttää tunnisteena omaa jo tunnettua sloganiaan “Sinillä siivous sujuu”. (Instagram 2023c.)

Erilaiset yhteistyöt, joista hyötyvät niin asiakkaat kuin yrityksetkin, ovat sosiaalisessa mediassa vahvasti esillä. SINI käyttää markkinoinnissaan vaikuttajayhteistyötä, kuten nimimerkillä @aurikatariina toimivaa vaikuttajaa. Aurilla on Instagramissa 2,5 miljoonaa seuraajaa ja tili on tunnettu kansainvälisesti. (Instagram 2023a.) Marimekko taas toteuttaa yhteistyötä tunnettujen yritysten kanssa, kuten IKEA, Finnair ja Adidas (Instagram 2023b).

SINIn Instagram-tilillä on kohokodissa eriteltynä vaikuttajayhteistyö, uusimmat tuotteet, siivousvinkit ja yrityksen arvot (Instagram 2023c). Myös Marimekon tililtä löytyy kohokohdista tärkeimpiä julkaisuja (Instagram 2023b). Kohokohdat lisäävät asiakaslähtöisyyttä, sillä sisältö on näin helposti löydettävissä. Marimekon tilillä jaetaan tietoa yrityksen toiminnasta, vinkkejä ja inspiraatiota pukeutumiseen, kattauksiin, vaatteiden huoltoon ja sisustukseen. (Instagram 2023b.) SINIn Instagramissa jaetaan yrityksen Tiktok-tilillä julkaistuja videoita, joissa esitetään käytännön vinkkejä ja ohjataan arjen siivouksessa tarvittaviin tuotteisiin. SINIn julkaisut ovat sisällöltään informoivia ja tuovat esiin esimerkiksi kierrättämistä ja vastuullisuutta. (Instagram 2023c.)

Onnistunut asiakaslähtöinen Instagram-markkinointi

Asiakaslähtöiseen toimintaan sosiaalisessa mediassa liittyy kiinnostavan ja ajankohtaisen sisällön jakaminen. Marimekon ja SINIn Instagram-tilit ovat molemmat hyvin ajankohtaisia ja aktiivisia. Mitä enemmän sisältö herättää mielenkiintoa tai tuo asiakkaalle lisäarvoa, sitä todennäköisemmin yrityksen sosiaalisen median tili menestyy. Sosiaalisessa mediassa vuorovaikutus asiakkaan kanssa on helpompaa ja asiakaslähtöinen markkinointi tapahtuu jopa tiedostamatta. Marimekon ja SINIn käyttämät keinot, kuten kommentointi, tykkäykset, jakaminen, kyselyt, kilpailut ja tarjoukset ovat hyviä asiakaslähtöisiä markkinointikeinoja Instagramissa ja lisäävät vuorovaikutusta asiakkaaseen. Parhaimmassa tapauksessa asiakaslähtöisellä markkinoinnilla voidaan mahdollistaa asiakkaan osallistuminen jopa yrityksen kehitystyöhön.

Kun sosiaalista mediaa osataan hyödyntää oikealla tavalla, se tuo monia mahdollisuuksia yrityksien markkinointiin. Oikeanlaisella markkinoinnilla saadaan tavoitettua enemmän potentiaalisia asiakkaita. Oman kohderyhmän, seuraajien ja oikean sosiaalisen median alustan tunnistamisen avulla markkinointistrategiaa voidaan toteuttaa asiakaslähtöisesti.

Lähteet

Bergström, S. & Leppänen, A. 2021. Yrityksen asiakasmarkkinointi. Helsinki: Edita. Viitattu 12.9.2022. Saatavissa https://lut.primo.exlibrisgroup.com/permalink/358FIN_LUT/b5ag28/alma992007884106254

Chaffey, D. & Ellis-Chadwick, F. 2022. Digital Marketing 8E. 8.th edition. Pearson Education. Viitattu 24.1.2023. Saatavissa https://lut.primo.exlibrisgroup.com/permalink/358FIN_LUT/1hujjmv/cdi_askewsholts_vlebooks_9781292400990

Instagram. 2023a. Aurikatariina. Instagram-sivu. Viitattu 18.2.2023. Saatavissa https://www.instagram.com/p/CeTusHcj1sc/

Instagram. 2023b. Marimekko. Instagram-sivu. Viitattu 18.2.2023. Saatavissa https://www.instagram.com/p/CoFLMHhoWcI/

Instagram. 2023c. Sinisiivous. Instagram-sivu. Viitattu 18.2.2023. Saatavissa https://www.instagram.com/p/Cp7DsDeo5PF/

Koivisto, M. Säynäjäkangas, J. & Forsberg, S. 2019. Palvelumuotoilun bisneskirja. Liettua. Alma Talent Oy.

Kortesuo, K. 2018. Sano se someksi (1+2=3): sosiaalisen median suuri laskuoppi. Helsinki: Kauppakamari. Viitattu 5.2.2023. Saatavissa https://lut.primo.exlibrisgroup.com/permalink/358FIN_LUT/b5ag28/alma991697843906254

Li, M., Larimoa, J. & Leonidou, L. 2020. Social media marketing strategy: defination, conceptualization, taxonomy, validation, and future agenda. Journal of the Academy of Marketing Science. Viitattu 24.1.2023. Saatavissa https://doi.org/10.1007/s11747-020-00733-3

Meta. 2019. How Instagram Boots Brand and Drives Sales. Facebook IQ. Viitattu 12.2.2023. Saatavissa https://www.facebook.com/business/news/insights/how-instagram-boosts-brands-and-drives-sales?_ga=2.103604160.199221612.1633363074-335898008.1633015156

Pribadi Subriadi, A. & Baturohmah, H. 2022. Social media in marketing of ride-hailing: A systematic literature review. Procedia Computer Science. Vol. 197, 102-109.  Viitattu 27.1.2023. Saatavissa https://doi.org/10.1016/j.procs.2021.12.123

Sinituote. 2023. Itämeri. Viitattu 12.2.2023. Saatavissa
https://sinituote.fi/vastuullisuus/itameri/

Stets, J. Serpe, R. 2016. New Directions in Identity Theory and Research. Oxford University Press. Viitattu 6.2.2023. Saatavissa https://books.google.fi/books?hl=fi&lr=&id=2ffmDAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA137&dq=identity+theory+at+social+media&ots=JpovlFWalw&sig=41dXzPVroqX_3y52Zbc6yJui0G8&redir_esc=y#v=onepage&q=identity%20theory%20at%20social%20media&f=false

Kirjoittajat

Saina Honkavuori Oksanen on YAMK-tradenomiopiskelija LAB-ammattikorkeakoulussa.

Julia Kärkkäinen on YAMK-tradenomiopiskelija LAB-ammattikorkeakoulussa.

Sara-Karin Pylsy on YAMK-tradenomiopiskelija LAB-ammattikorkeakoulussa.

Reko Juntto on LAB-ammattikorkeakoulun digitaalisen liiketoiminnan lehtori.

Artikkelikuva: https://www.pexels.com/fi-fi/kuva/kadet-ihmiset-iphone-alypuhelin-5081926/ (Cottonbro Studio, CC0)

Julkaistu 5.5.2023

Viittausohje

Honkavuori Oksanen, S., Kärkkäinen, J., Pylsy, S.-K. & Juntto, R. 2023. Asiakaslähtöisyyden voima Marimekon ja SINIn Instagram markkinoinnissa. LAB Pro. Viittauspvm. Saatavissa https://www.labopen.fi/lab-pro/asiakaslahtoisyyden-voima-marimekon-ja-sinin-instagram-markkinoinnissa/