Toimintaympäristön muutokset ovat vaikuttaneet erityisesti mikro- ja pk-yritysten toimintaedellytyksiin ja kilpailukykyyn. Tämä artikkeli käsittelee sitä, miten eri toimijoiden tulisi reagoida muutokseen Päijät-Hämeessä, millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan ja miten ihmiset huomioidaan muutoksessa. Yrittäjät tarvitsevat tukea moniammatillisuuteen ja työttömät työnhakijat tukea oman osaamisen kehittämiseen ja työllistymiseen opintojen ohessa

Kirjoittaja: Minna Hietanen

Tukea ja tulevaisuutta mikro- ja pk-yrittäjille

Tunnistetut haasteet ja avuntarve Päijät-Hämeessä kohdistuu digiosaamiseen, markkinointiin, yrittäjien omaan työhyvinvointiin, johtamisen ja esihenkilötyön taitojen kehittämiseen. Moniammatillisuus on haaste, sillä mikro- ja pk-yrittäjä hoitaa yllä mainitut tehtävät yleensä yksin. Yrittäjä ei voi palkata jokaiseen tehtävään ja asiaan oman alan osaajaa. (Hämeen ELY-keskus 2022)

Kun yrittäjällä on kiinnostusta kouluttautua, on se mahdollistettava työn ohessa ja lyhyempinä kokonaisuuksina kuin tällä hetkellä. Opintojaksoja tulisi pystyä yhdistelemään eri oppilaitosten välillä ja päätösvalta valinnoissa opiskelijalle eli ihmiselle itselleen. Täsmäkoulutuksilla saadaan ihminen kokeilemaan uutta työtehtävää tai roolia paljon nopeammin. Opiskelun pitäisi tukea yrittämistä ja työntekoa eikä ihmisiä tulisi ottaa työstä pois opiskelun ajaksi. Yrittäjille suunnattuihin koulutuksiin on panostettu Suomen Yrittäjien toiminnassa kiitettävästi.

Yrittäjien sivuilta löytyvässä Yrittäjät akatemiassa koulutustarjonta on suunniteltu niin yksinyrittäjälle kuin työllistävälle yrittäjälle ja hänen henkilökunnalleen. Yrittäjien jäsen pääsee osallistumaan aina jäsenhinnalla tai maksutta koulutuksiin. Osallistumalla koulutuksiin ja tapahtumiin yrittäjä saa laajennettua omaa verkostoa, pääsee jakamaan ajatuksia yrittäjäkollegojen kanssa ja kehittää omaa ammattitaitoasi. Verkostot ovat arvokas osa yrityksen kehittymistä ja kilpailukykyä. (Suomen Yrittäjät 2023)

Osaamistarpeiden ennakointi ja tunnistaminen

Hämeen ELY-keskus (2022) selvitti osaamistarvetta ja tunnisti osaamistarvetiedon hyödyntämisen merkityksellisyyden. Koordinaatioryhmä asetti yhdeksi alueellisen jatkuvan oppimisen ja elinikäisen ohjauksen kehittämistyön painopisteeksi yhteisen ennakointitoiminnan, erityisesti osaamistarpeiden ennakointiin liittyen. Tiedon pohjalta suunnattiin toimenpiteitä työvoiman ylitarjonta-aloilta pula-aloille ja kehitettiin kokonaan uutta yritystoimintaa. Osaamistarpeiden keräämisen ja hyödyntämisen nykytilaa kuvaavan selvitystyön perusteella Hämeen ELY-keskus ja TE-toimisto kutsuivat alueelliset toimijat yhteen ja päättivät lähteä rakentamaan Hämeen osaamistarpeiden yhteisen ennakoinnin toimintamallia.

Toimintamallin tavoitteina oli Hämeen yhteisen ennakointityön vision ja strategian rakentaminen, osaamistarvetiedon saavutettavaksi tekeminen ja yhteinen määrittely, alueen toimijoiden yhteisten toimintatapojen kehittäminen ja ennakointikyvykkyyden lisääminen sekä sitoutuminen jatkuvaan kehittämiseen ja yhteistyöhön. Osaamistarpeiden ennakoinnin kehitystyöstä kehittyi kokonaisuus, joka auttoi löytämään ratkaisuja kohtaanto-ongelmiin ja tekemään osaamisen tarpeita näkyviksi koko Hämeen alueella. Erityisen huomion kohteena olivat mm. ICT- ja ohjelmointialat, talonrakennus, metalli- ja elintarviketeollisuus, kuljetusala, sosiaali- ja terveysala ja varhaiskasvatus. (Hämeen ELY-keskus 2022)

Tulevaisuus rakennetaan yhdessä ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa

Akuutti tarve osaamisen kehittämiselle ja lisätyövoimalle on niin merkittävä, että niin työnantajien kuin työtekijöiden toiveena on nopeampi tapa päivittää osaamista. Ihminen, joka on työtön, on sitä yleensä jostain syystä. Pitkäaikaistyötön on yleensä yrittänyt jopa vuosia päästä takaisin työelämään, kuitenkaan siinä onnistumatta. Suoraan koulunpenkille -ajatus ei silloin olekaan oikea ratkaisu, se voi jopa lisätä opintojenkeskeyttämistä merkittävästi. Ihmisen henkilökohtainen taloudellinen tilanne on myös huomioitava ja ratkaiseva tekijä sen suhteen, mihin työtöntyönhakija motivoituu osallistumaan. Tästä syystä on tarpeen luoda vaikuttavampia keinoja erilaisille osaamispalveluille ja osaamisenkehittämisen poluille.

Ihminen tulisi huomioida kokonaisvaltaisesti heti alusta lähtien sekä panostaa siihen, että ammattitaitoista ja henkilökohtaista ohjausta on riittävästi saatavilla. Silloin on tärkeää kiinnittää huomiota työttömyyden syihin ja selvittää mikä on estänyt työhön paluun tai opiskelun uuteen ammattiin. Terveys- ja hyvinvointikartoitukset ovat osa tätä alkukartoitusta. Aiempi koulutustausta ja ihmisen omat mielenkiinnonkohteet on tärkeää huomioida tulevaisuuden suunnitelmia tehtäessä. Motivaatio on täysin erilainen silloin, kun saa vaikuttaa ja itse valita asioita, jotka kiinnostavat. Toisaalta on hyvä, että saa myös ohjausta ja huomaa vahvuuksia, joita ei itse ole välttämättä tunnistanut aiemmin.

Eri toimijoiden uudenlainen ennakoiva ja ennakkoluuloton yhteistyö tulisi nostaa vielä tärkeämmäksi tavoitteeksi lähivuosina. Ammattikorkeakoulut ovat työelämälähtöisiä toimijoita, joiden osaamisaluetta on esim. uusien koulutusten kehittäminen ja käynnistäminen nopeasti, auttamaan osaajien löytämisessä ja koulutuspolun kytkemisessä työelämään jo heti opintojen alussa, tekemään laadukasta opiskelijavalintaa, tarjoamalla opintojenohjausta ja henkilökohtaista valmennusta opintojen ohessa sekä hyödyntämällä eri ammattikorkeakoulujen välistä yhteistyöverkostoa.

Vihreän siirtymän tavoitteiden sisäistäminen sekä sen ottaminen mukaan mikro- ja pk-yritysten liiketoimintaan on myös tulevaisuudessa tekijä, joka auttaa yrittäjiä menestymään erilaisissa tarjouskilpailuissa, parantaa asemaa toimitus- ja arvoketjuissa sekä houkuttelee myös yritykseen uudenlaista työvoimaa.

Neljän suuralueen toteuttama Yritysten muutoskyvykkyys, vihreä siirtymä ja digitalisaatio -hankekokonaisuus rahoitetaan Euroopan sosiaalirahaston REACT-EU-rahoituksella osana Euroopan unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. LAB-ammattikorkeakoulu (2023) on mukana osatoteuttajana ja toiminta keskittyy Päijät-Hämeeseen ja Etelä-Karjalaan.

Lähteet

Hämeen ELY-keskus. 2022. Osaaminen näkyviin myös ennakoiden (Häme) 16.9.2022. Viitattu 22.5.2023. Saatavissa https://www.ely-keskus.fi/-/osaaminen-nakyviin-ennakoiden

LAB-ammattikorkeakoulu. 2023. Yritysten muutoskyvykkyys, vihreä siirtymä ja digitalisaatio -hanke. Viitattu 22.5.2023. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/yritysten-vihrea-siirtyma-muutoskyvykkyys-ja-digitalisaatio

Suomen Yrittäjät. 2023. Yrittäjät akatemia. Viitattu 22.5.2023. Saatavissa https://www.yrittajat.fi/yrittajat-akatemia/

Kirjoittaja

Minna Hietanen toimii LAB Liiketoimintayksikön asiakkuuspäällikkönä ja asiantuntijana hankkeessa Yritysten vihreä siirtymä, muutoskyvykkyys ja digitalisaatio ja Jatkumo -hanke.

Artikkelikuva: https://pxhere.com/en/photo/1087325 (CC0)

Julkaistu 24.5.2023

Viittausohje

Hietanen, M. Ammattikorkeakoulut tukemassa yrityksiä kilpailukyvyn vahvistamisessa ja työllisyyden tukitoimissa. LAB Pro. Viitattu pvm. Saatavissa https://www.labopen.fi/lab-pro/ammattikorkeakoulut-tukemassa-yrityksia-kilpailukyvyn-vahvistamisessa-ja-tyollisyyden-tukitoimissa/