LOSSI-hankkeen tavoitteena on kehittää jatkuvan oppimisen toimintatapamalli, jonka tavoitteena on yhdistää alueellisia koulutusten tarjoajia ja teollisuuden pk-yritysten osaamistarpeita Päijät-Hämeessä. LOSSI-hankkeessa on kartoitettu osaamista, ja kehitetty ja hankittu osallistujayritysten tarvitsemaa koulutusta ”yhden luukun palvelumallin” pilotoinnilla. Pilotointikokemusten perusteella yritysten osaamis- ja koulutustarpeet ovat moninaisia ja niihin vastaaminen vaatii runsaasti resursseja sekä substanssi- ja pedagogista osaamista.

Kirjoittajat: Ullamari Tuominen & Niina Sallinen

Teollisuuden alat ovat tärkeimpiä työllistäjiä Päijät-Hämeen alueella. Eniten työpaikkoja on pienissä, alle 100 henkilöä työllistävissä teollisuusyrityksissä. Pula osaavista työntekijöistä voi tulevaisuudessa muodostua esteeksi alueen yritysten kasvulle ja kehitykselle. (LAB 2024) Opetushallituksen (2024) ennakointitiimin katsauksen mukaan työssä olevien koulutusmahdollisuuksia on tarpeen parantaa kaikilla koulutussektoreilla työvoiman tarjonnan turvaamiseksi. Alueen pienyrityksissä on tärkeää panostaa koulutukseen osaavan työvoiman saatavuuden varmistamiseksi. Tämä edellyttää myös eri koulutusorganisaatioiden alueellista yhteistyötä. (LAB 2024)

Ennakoiva osaamisen kehittäminen on yrityksen strateginen investointi tulevaisuuteen. Oppivaan organisaatiokulttuuriin panostamalla yrityksen ennakointikyky kehittyy, hyvinvointi ja työkyky kasvavat, työnantajamielikuva paranee, henkilöstö on sitoutuneempaa ja taloushyödyt näkyvät korkeampina tuottoina. On tärkeää, että organisaatio pitää silmällä henkilöstönsä osaamista varmistaakseen, että se kehittyy oikeaan suuntaan strategian toteuttamiseksi, eikä pääse vääristymään. Panostaminen pitkäjänteisesti osaamisen kehittämiseen lähtee organisaation tulevaisuuden tarpeista. (Ryky 2022, 15-18)

LOSSI – yrityslähtöistä osaamisen kehittämistä teollisuuden pientyöpaikoilla -hankkeessa on kartoitettu päijäthämäläisten teollisuuden alan yritysten osaamistarpeita sekä kehitetty ja hankittu tarvelähtöisiä koulutuksia. Hankkeessa mukana oleville osallistujayrityksille (7 kpl) toteutetuissa osaamiskartoituksissa tunnistettiin yrityksille yhteisiä koulutustarpeita. Tärkeimpiä esille tulleita osaamisvajeita olivat digitaaliset työvälineet (taulukkolaskenta), esihenkilötyö, myynti ja markkinointi sekä Lean-ajattelu. Näihin tarpeisiin vastattiin hankkeessa kehitetyillä teemakohtaisilla valmennuskursseilla, jotka ovat olleet tarjolla osallistujayritysten henkilöstölle kevään 2024 aikana.

Kartoitusten yhteydessä tunnistettiin myös yli 20 erilaista yrityskohtaista osaamistarvetta, joihin on etsitty ja hankittu tarvittavaa koulutusta hankkeen ulkopuolisilta koulutuspalvelujen tarjoajilta. Samalla on testattu yrityksille suunnattua ”yhden luukun palvelumallia” yksinkertaisena väylänä osaamisen hankkimiseen hankkeen toimiessa linkkinä yritysten osaamistarpeiden ja koulutuspalvelujen tarjoajien välillä. Pilotista on saatu kokemuksia siitä, kuinka yhden luukun palvelumalli toimii, mitä osaamisen hankintaprosessi vaatii ja millaisia haasteita osaamistarpeita vastaavien koulutusten löytämiseen liittyy.

”Yhden luukun palvelumalli” –pilotin kokemuksia

LOSSI-hankkeessa pilotoidulla ”yhden luukun palvelumallilla” on vastattu osallistujayrityksen osaamistarpeiseen etsimällä niihin soveltuvaa koulutusta. LOSSI-hankkeen kokeilussa on havaittu, että sujuva prosessi muodostuu seuraavista työvaiheista:

  1. Osaamis- ja tarpeeseen sopivan koulutuksen sisällön ja toteutustavan määrittäminen yhdessä yrityksen kanssa
  2. Tarvittaessa koulutettavan osaamisen selvittäminen lähtötasotestillä tai -haastattelulla
  3. Potentiaalisten koulutuspalvelujen tarjoajien kartoittaminen
  4. Tarjouspyynnön laatiminen valituille koulutuspalvelujen tarjoajille
  5. Saatujen tarjousten vertailu
  6. Tarjouksen hyväksyttäminen yrityksellä
  7. Tilauksen teko
  8. Palautteen kerääminen ja analysointi

Palvelumallin pilotoinnissa on tullut esille monia haasteita. Koulutusten hankintaprosessi vie aikaa ja työllistää paljon alkaen koulutustarpeen sisällön määrittämisestä aina tilauksen tekoon asti. Tiettyyn substanssiin liittyvän osaamistarpeen ja koulutustarjonnan sisältöjen skaala voi olla laaja. Erilaisen osaamisen ja tarjottavien koulutusten vaatimustasojen ymmärtäminen vaatii substanssiosaamiseltaan moniammatillista työryhmää. Samoja koulutuksia tarjotaan webinaareina, verkkototeutuksina, avoimina koulutuksina tai yrityksille räätälöityinä koulutuksina yrityksen omissa tiloissa. Koulutusten toteutustapojen ymmärtäminen vaatii siten myös pedagogista osaamista. Yhden luukun palvelumallin osalta kehitettävää löytyi myös hankintaprosessin systemaattisessa organisoinnissa. Tämä olisi toteutettavissa esim. yhteisen yhteydenottolomakkeen avulla, joka sisältää kaiken tarvittavan tiedon koulutuksen hankkimiseksi. Toisena kehittämiskohteena nousi hankittujen koulutusten keskitetty laadunvarmistusprosessin laadukkaan koulutustarjonnan takaamiseksi.

Jatkuvan oppimisen toimintatapamalli kehkeytyy osana LOSSI-foorumiprosessia

LOSSI-hankkeessa kehitetään jatkuvan oppimisen toimintatapamalli, jonka on tarkoitus toimia linkkinä alueellisten koulutusten tarjoajien ja yritysten osaamistarpeiden välillä tarjoten yrityksille yksinkertaisen väylän osaamisen hankkimiseen ”yhden luukun palvelumallin” avulla. Ylä-Savossa vastaava osaamisen kehittämisen malli on jo toiminnassa. YHESSÄ – Osaamisverkoston tarkoituksena on turvata alueen elinkeinoelämän ja työntekijöiden osaamistarpeita nyt ja tulevaisuudessa (YSAO 2024). Jatkuvan oppimisen toimintatapamallin kehittäminen tapahtuu osana LOSSI-foorumityöryhmäprosessia. Syksyllä 2023 alkaneet tapaamiset jatkuva kevään 2024 ajan. Seuraava foorumitapaaminen on huhtikuussa 2024 ja tilaisuudessa etsitään vastausehdotusta yrityksien tarpeisiin soveltuvasta ”yhden luukun mallista”.

Lähteet

LAB. 2024. LOSSI – yrityslähtöistä osaamisen kehittämistä teollisuuden pientyöpaikoilla. Viitattu 6.3.2024. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/lossi-yrityslahtoista-osaamisen-kehittamista-teollisuuden-pientyopaikoilla

Opetushallitus. 2024. Työvoima- ja koulutustarpeen ennakointi 2019-2040. Tuloksia 1.2.2024. Opetushallituksen ennakointitiimi. Viitattu 6.3.2024. Saatavilla https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/Koulutustarvetulokset_0.pdf

Ryky, P. 2022. Oppimisen johtaminen. Teoreettinen katsaus klassikoihin ja uudempiin malleihin. TYÖ2030 – Työn ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelma. Helsinki: Työterveyslaitos. Viitattu 6.3.2024. Saatavissa https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-391-032-4

YSAO. 2024. Yhessä – Osaamisverkosto. Viitattu 6.3.2024. Saatavissa https://ysao.fi/tyoelama-yhteistyo/yhessa-osaamisverkosto/

Kirjoittajat

Ullamari Tuominen toimii asiantuntijana LOSSI-hankkeessa ja lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa.

Niina Sallinen toimii asiantuntijana ja LOSSI-hankkeessa ja TKI-asiantuntijana LAB-ammattikorkeakoulussa.

Artikkelikuva: https://pxhere.com/en/photo/773427 (CC0)

Julkaistu 27.3.2024

Viittausohje

Tuominen, U. & Sallinen, N. 2024. Yhden luukun palvelumalli yhdistämään pk-yritysten osaamistarpeet ja koulutusten tarjoajat? LAB Pro. Viitattu pvm. Saatavissa https://www.labopen.fi/lab-pro/yhden-luukun-palvelumalli-yhdistamaan-pk-yritysten-osaamistarpeet-ja-koulutusten-tarjoajat/