LAB-ammattikorkeakoulu on työelämän innovaatiokorkeakoulu. Dialogia luonnontieteiden, matemaattisten aineiden ja teknologia-alojen työelämästä ja alojen merkityksellisyydestä voidaan käydä laajalla skaalalla varhaiskasvatuksesta korkeakoulutasolle. LABilla yhteistyö vaikuttavuusalueemme eri oppilaitosten kanssa konkretisoituu muun muassa LUMA-keskus Saimaan toiminnassa. Tämä kirjoitus kuvaa LUMA-keskus Saimaan ydintoimintaa sekä toiminnan vaikuttavuutta LUMA2020-ohjelman oppilaitosyhteistyössä oppimisyhteisön näkökulmasta.

Kirjoittajat: Mauri Huttunen ja Elina Seppälä

LUMA-keskus Saimaa organisaationa ja osana laajaa verkostoa

LUMA-keskus Saimaa on LAB-ammattikorkeakoulun ja LUT-yliopiston yhteinen organisaatio, joka tukee, innostaa ja kannustaa lapsia ja nuoria luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian pariin monin eri tavoin. LUMA-keskus tukee LUMA-aineiden ja teknologian opetusta, oppimista sekä harrastaneisuutta kaikilla opetusasteilla varhaiskasvatuksesta korkeakouluun. LUMA-keskus Saimaa on osa paikallista oppilaitosyhteistyön veturia LUT Junior Universitya. (LUT-yliopisto 2020.)

LUMA-keskus Saimaan taustalla toimii valtakunnallinen LUMA-keskus Suomi -verkosto. 11:n korkeakoulun verkosto koostuu yhteensä 13:sta alueellisesta LUMA-keskuksesta. Verkoston keskukset jakavat yhteisen perusajatuksen LUMA-aineiden ja teknologian opetuksen, oppimisen ja harrastaneisuuden edistämisessä. Esimerkkinä LUMA-keskus Suomi -verkoston toiminnasta on kansainvälinen StarT-ohjelma. StarT on vuotuinen LUMA-keskusten ja ohjelmaan ilmoittautuneiden koulujen, esikoulujen ja päiväkotien yhteinen iso ponnistus ja LUMA-toiminnan lippulaiva.

Kansallista ja kansainvälistä LUMA-tiedekasvatustoimintaa kuvaamaan on syksyllä 2020 julkaistu uusi kirja LUMA SUOMI – yhdessä olemme enemmän. Kirjassa kuvataan LUMA-verkoston eri korkeakoulujen työkaluja ja keinoja, joilla keskuksissa mm. innostetaan tulevaisuuden tekijöitä LUMA-aineiden ja teknologian pariin, ja kuinka keskuksissa tuetaan nykyisiä sekä tulevia opettajia. (LUMA-keskus Suomi 2020.)

LUMA2020-ohjelma

Vuonna 2020 LUMA-toimintaan satsattiin opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamalla valtakunnallisella LUMA2020-kehittämisohjelmalla, jota LUMA-keskus Suomi -verkosto toteuttaa. Kehittämisohjelman toteutus aloitettiin syksyllä 2019 ja kestää vuoden 2020 loppuun asti. Ohjelman päätavoitteena on lasten ja nuorten LUMA-aineiden ja teknologian innostuneisuuden ja opiskelumotivaation tukeminen sekä näiden teemojen opetuksen ja oppimisen kehittäminen kaikilla asteilla. (LUMA2020-ohjelma 2020a.)

Käytännössä toimintaa toteutettiin oppimisprojektien avulla. Oppimisprojektille valittiin joku seuraavista neljästä eri teemasta: kestävä kehitys, matematiikkaa ympärillämme, teknologia ympärillämme sekä minun LUMAni. Nykyisten ja tulevien kasvattajien sekä opetushenkilöstön osaamista haluttiin tukea ohjelman aikana myös luomalla kolme eri MOOC-verkkokurssia monialaisesta projektioppimisesta. Nämä kurssit jaoteltiin eri opetusasteille sopiviksi. (LUMA2020-ohjelma 2020b.)

Ohjelmaan haettiin kehittämisyhteisöjä keväästä 2019 alkaen. Kehittämisyhteisöiksi haluttiin yhteisöjä, jotka olisivat muun muassa innostuneita matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian opetuksen sekä oppimisen kehittämisestä omissa oppimisyhteisöissään, ja jotka olisivat halukkaita toimimaan myös mentoreina omilla alueillaan. (LUMA-keskus Suomi 2019.)

LUMA2020-ohjelmaan valittiin LUMA-keskus Saimaan alueelta 20 kehittämisyhteisöä, joista yksi on Luumäellä toimiva Taavetin koulu. Taavetin koulussa kehittämistyötä lähdettiin tekemään vahvasti Taavetin koulun oman StarT-projektin kautta loppusyksystä 2019. Projektiin lähtivät mukaan koulun molemmat kolmosluokat opettajineen. Yhteistyö LUMA-keskuksen kanssa oli molemmille opettajille uutta.

Case Taavetin koulun kolmannet luokat

Taavetin koulun kolmoset lähtivät toteuttamaan opettajiensa ohjauksessa StarT-projektia vedestä. Teemaksi valittiin LUMA2020-ohjelman teemoista Minun LUMAni. Opettajat pitivät alusta asti tärkeinä yhteistyötä, toiminnallisuutta ja tutkimista. Projektin sisällöiksi valittiin muun muassa veden olomuodot, veden säästäminen ja veden kierto luonnossa. Projektin tueksi opettajat loivat oppilaalle oman materiaalin, joka koostui perinteisistä kynätehtävistä ja tutkimusohjeista.

Yksittäiselle opettajalle LUMA-keskuksen tarjoama tuki on merkittävää. LUMA2020-ohjelma tarjosi nuorelle opettajalle mahdollisuuden kehittää osaamista ilmiöpohjaisuudesta ja projektioppimisesta. StarT-ohjelma on valmis konsepti, joka ohjaa oman opetuksen suunnittelua eheäksi ja monialaiseksi. Opettajan oman osaamisen lisääntyminen onkin merkittävä hyöty, mikä tapahtuu kuin itsestään. Kehittämisohjelman puitteissa LUMA-keskus Saimaa tarjosi monipuolisesti erilaisia työpajoja ja webinaareja, joihin pystyi oman mielenkiinnon mukaan osallistumaan. Esimerkiksi kehittämisohjelman aloitustapaaminen tarjosi alkuun pääsemiseksi ideoita ja vertaistukea helposti lähestyttävällä tavalla.

Yksittäisten opettajien ja oppilaiden lisäksi LUMA2020-ohjelma hyödyttää koko kehittämisyhteisöä ja laajemmin alueen oppilaitoksia. Esimerkiksi StarT-projektin osallistuneet opettajat voivat saada muut innostumaan, oivaltamaan ja oppimaan. Myös hyvät ideat ja käytännöt leviävät ja parhaimmillaan jäävät pysyväksi osaksi oppilaitoksien toimintaa.

LUMA-keskuksen tuki koettiin Taavetin koulussa tervetulleena ja tärkeänä. LUMA-keskuksen tehtävä nähdään onnistuneena, kun oppilaitos on innostunut kehittämään LUMA-aineiden ja teknologian opetusta nyt ja tulevaisuudessa. LUMA-keskus Saimaa kiittää kaikkia kehittämisyhteisöjä erittäin hedelmällisestä yhteistyöstä!

Lähteet

LUMA2020-ohjelma. 2020a. MIKÄ ON LUMA2020? [viitattu 17.11.2020]. Saatavissa:
https://2020.luma.fi/ajankohtaista/

LUMA2020-ohjelma. 2020b. VERKKOKURSSIT [viitattu 17.11.2020]. Saatavissa:
https://2020.luma.fi/verkkokurssit/

LUMA-keskus Suomi. 2019. Uutta: Oppimisyhteisöille varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle mahdollisuus hakea uudenlaiseen LUMA-kehittämisyhteistyöhön korkeakoulujen ja työelämän kanssa eri puolilla Suomea 22.9. mennessä [viitattu 17.11.2020]. Saatavissa:
https://www.luma.fi/sanomat/2019/05/13/uutta-oppimisyhteisoille-varhaiskasvatuksesta-toiselle-asteelle-mahdollisuus-hakea-uudenlaiseen-luma-kehittamisyhteistyohon/

LUMA-keskus Suomi. 2020. LUMA SUOMI – yhdessä olemme enemmän [viitattu 17.11.2020]. Saatavissa: https://www.luma.fi/download/luma-suomi-yhdessa-olemme-enemman/

LUT-yliopisto. 2020. LUMA-keskus Saimaa [viitattu 17.11.2020]. Saatavissa: https://www.lut.fi/yhteistyo-ja-palvelut/luma-keskus

Kirjoittajat

Mauri Huttunen työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa projektipäällikkönä ja LUMA-keskus Saimaan LABin koordinaattorina.

Elina Seppälä työskentelee luokanopettajana ja elämänkatsomustiedon aineopettajana Kimpisen koulussa Lappeenrannassa. Elina työskenteli lukuvuoden 2019-2020 Taavetin koulussa Luumäellä luotsaten yhdessä opettajakollegansa kanssa kolmosluokkalaisten StarT-projektia.

Artikkelikuva: https://pixabay.com/fi/photos/kädet-ystävyys-ystävät-lapset-2847508/ (Pixabay licence)

Julkaistu 9.12.2020

Viittausohje

Huttunen, M. & Seppälä, E. 2020. Tutkimuksellista projektioppimista tukemassa. LAB Open. [Viitattu ja pvm]. Saatavissa: https://www.labopen.fi/lab-pro/tutkimuksellista-projektioppimista-tukemassa/