Yritysten on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota näkyvyyteen ja digitaaliseen markkinointiin sosiaalisessa mediassa. Etenkin sosiaalisen median sisällöllä on suuri merkitys. Joukosta erottuminen voi olla haastavaa, mutta ehdottomasti vaivan arvoista. Sosiaalisessa mediassa on reagoitava nopeasti ja tehokkaasti. Asiakkaille on tarjottava tarpeeksi tietoa helposti löydettävässä muodossa ja ostamisesta on tehtävä helppoa. Instagram tarjoaa visuaalisen alustan, jonka avulla asiakassuhteita voidaan luoda, jalostaa sekä ylläpitää.

Kirjoittajat: Paula Ståhl ja Ritva Kinnunen

Sosiaalinen media osana markkinointistrategiaa

Markkinointistrategiaa luotaessa on tänä päivänä otettava huomioon digitaaliset kanavat, joiden kautta voidaan verkostoitua asiakkaiden kanssa. Sosiaalinen myynti on asiakassuhteen luomista ja lujittamista sekä verkoston ja vaikutuspiirin kasvattamista. Sosiaalinen media on osa sosiaalista myyntiä, ja siihen kuuluu se, että yritykset ovat helposti ja nopeasti löydettävissä. Sosiaalisessa myynnissä on muun myynnin lailla tärkeintä asiakkaaseen keskittyminen. Asiakkaalle on tarjottava ratkaisu juuri hänen ongelmaansa. (Pääkkönen 2017.)

Kun yritys suunnittelee sopivia kanavia tiedon jakamiseen tuotteista ja palveluista asiakkaille, on ensimmäinen askel tunnettuus. Tärkeää on miettiä, kuinka asiakkaat tavoitetaan, ja ennen kaikkea kuinka asiakkaat haluavat tulla tavoitetuiksi. (Osterwalder & Pigneur 2009.) Asiakas itse luo tarpeen, johon yrityksen on reagoitava tarjoamalla ratkaisu ja kohdistettava markkinointi oikeaan paikkaan oikeaan aikaan.

Sosiaalinen media on tänä päivänä jokaisen yrityksen ja yrittäjän yksi tärkeimmistä näkyvyyden ja tunnettuuden edistäjistä. Sosiaalisen median kautta asiakkaalle on tärkeää tarjota mahdollisuus yhteydenottoon ja nopeaan kommunikointiin. Tämä helpottaa ostopäätöksen syntymistä ja mahdollisen tuen tarvetta. Sosiaalisessa myynnissä onnistuminen vaatii asiakkaan aktiivista kuuntelua, seuraamista ja mielenkiintoisen sisällön jakamista (Pääkkönen 2017).

Sisällön merkitys on suuri etenkin sosiaalisessa mediassa, ja yritysten tulisikin laatia strategia myös sosiaalisen median sisällön suhteen. Monet asiakkaat seuraavat yritystä sosiaalisessa mediassa sen inspiroivan sisällön takia. Tällöin yrityksellä on oltava tiedossa, kenelle sisältöä tuotetaan, ja mistä se koostuu. Sisällön pitää olla ainutlaatuista, käyttökelpoista ja jaettavaa. (Prahalad & Ananthanarayanan 2020.)

Miksi sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää markkinoinnissa?

Tämän päivän brändeillä on suuri mahdollisuus ja jopa velvollisuus inspiroida asiakkaita, ja tuoda heitä yhteen ja lähemmäs yritystä. Luotetut brändit vetoavat asiakkaisiin lisäten myyntiä. Sosiaalinen media on voimakas työkalu sitouttamiseen, palautteen saamiseen ja luottamuksen rakentamiseen kohdeyleisön kanssa. (Prahalad & Ananthanarayanan 2020.)

Instagram on mainostajalle hyvä alusta, koska monella yrityksellä on siellä jo valmiiksi seuraajia (Moilanen 2020). Visuaalinen sisältö vetoaa seuraajiin ja potentiaalisiin asiakkaisiin parhaiten, ja Instagram on erikoistunut nimenomaan siihen (AdEspresso 2019). Instagramissa menestymiseen tarvitaan huolellinen strategia, hiottu brändi ja laadukasta sisältöä (Hollensen, Kotler & Opresnik 2017).

Instagram-työkalut markkinoinnin välineenä

Useita kuvia sisältävät julkaisut kertovat asiakkaalle tarinan, josta seuraajan on helppo innostua. Instagram Storyt eli tarinat, liikkuva kuva esimerkiksi Instagramin ominaisuuden Boomerangin avulla sekä videot ovat oivallisia tapoja esitellä markkinoitavaa tuotetta tai palvelua. (AdEspresso 2019.)

Instagramtarinat ovat suosituimpia keinoja markkinoida yrityksen tuotteita ja palveluja. Tarinat näkyvät profiilissa oletusarvoisesti 24 tuntia, mutta ne voi korostaa näkymään kohokohdissa niin pitkään kuin yritys niin tahtoo. Hashtagien eli aihetunnisteiden käyttö tukee yrityksen visiota ja strategiaa. Aihetunnisteet ovatkin erittäin tehokas työkalu tunnettuuden ja näkyvyyden aikaansaamiseksi ja lisäämiseksi. (Driver 2019.)

Instagramin uusin ominaisuus Reels eli kelat ovat videoita, jotka voivat olla enintään 15 sekunnin pituisia, ja niitä voi muokata haluamallaan tavalla. Videoita voi kuvata osissa, niitä voi nopeuttaa ja hidastaa sekä niihin voi lisätä musiikkia ja tehosteita. (Moilanen 2020.) Videota voi jakaa Reels osiossa tai tarinat osiossa. Tarinat osiosta video katoaa 24-tunnin kulutta. Reelsissä video jatkuu näkyvissä. (Viitasalo 2020.)

Hyviä vinkkejä käytettäväksi markkinoitaessa sosiaalisessa mediassa ovat korkealaatuisten kuvien käyttö, ostamisen tekeminen helpoksi, kilpailujen järjestäminen ja tarjoukset (Suomen Digimarkkinointi 2018). Jos tavoitteena on saada paljon reagointeja julkaisuihin, kannattaa käyttää laadukkaita ja käsiteltyjä kuvia harkittujen aihetunnisteiden kanssa (Pääkkönen 2017). Instagram-mainonnassa kannattaa aina panostaa ytimekkääseen viestiin ja selkeisiin toimintakehotteisiin. (Pelkonen 2019).

Maksettu mainonta ja käyttäjien luoma sisältö

Maksetun markkinoinnin käyttö on kannattavaa, kun halutaan kasvattaa asiakaskuntaa ja myyntiä sekä tavoittaa uusia potentiaalisia asiakkaita. Maksetussa markkinoinnissa yritys määrittelee itse mainonnan tavoitteen, budjetin ja kohderyhmän, eli se on mahdollista räätälöidä helposti juuri itselle sopivaksi ja tehokkaaksi. Yritykset saavat tätä kautta myös arvokasta dataa ja analyysejä, joiden avulla kehittää sivujaan ja markkinointistrategiaa. (Pelkonen 2019.)

Yksi tapa tehostaa markkinointia on käyttäjien eli asiakkaiden luoma sisältö, joka auttaa yritystä sen tuotteiden ja palveluiden markkinoinnissa. Käyttäjät jakavat tietoutta toisille käyttäjille suosittelemalla samalla kyseistä tuotetta tai palvelua. Näin saadaan houkuteltua lisää kiinnostusta ja asiakkaita, mikä taas helpottaa yritystä sosiaalisen median markkinointikuluissa sekä siihen käytetyn ajan määrässä. (AdEspresso 2019.) Käyttäjän luoma sisältö tuo lisäarvoa ja luottamusta yritystä kohtaan. Käyttäjät haluavat aitoutta ja yhteisöllisyyttä, jota muiden käyttäjien luoma sisältö voi heille tarjota. Käyttäjän luoma sisältö auttaa myös sitouttamaan asiakkaita, ja lisäämään brändin tunnettuutta. (Griffin 2020.)

Hyödynnä sosiaalisen median voima

Hauska, helposti lähestyttävä ja ajankohtainen viestintä toimivat edukseen nimenomaan sosiaalisessa mediassa. Vaikka yrityksellä olisi myös muita markkinointikanavia, tukee sosiaalisen median hallitseminen tänä päivänä koko markkinointistrategiaa.

Tehokas ja toimiva markkinointi sosiaalisessa mediassa on tarkkaan harkitun strategian tulosta. Sosiaalisessa mediassa voi tehostaa myyntiä, lisätä näkyvyyttä sekä tehdä asiakashankintaa ja sitouttaa nykyisiä asiakkaita. Personointi ja asiakastarpeen tunnistaminen sekä aitous ja luovuus ovat avaintekijöitä onnistuneessa sosiaalisen median markkinoinnissa.

Lähteet

AdEspresso by Hootsuite. 2019. Top Types of Images that Perform Well on Instagram in 2019 [Viitattu 24.10.2020]. Saatavissa: https://adespresso.com/blog/7-types-images-perform-well-instagram/

Driver, S. 2019. Instagram for Business: Everything You Need to Know. [Viitattu 24.10.2020]. Business News Daily. Saatavissa: https://www.businessnewsdaily.com/7662-instagram-business-guide.html

Griffin, A. 2020.  What Is User Generated Content And Why It Is Important? [Viitattu 24.10.2020]. Saatavissa: https://www.socialpilot.co/blog/guide-to-user-generated-content-ugc

Hollensen, S., Kotler, P & Opresnik, M.O. 2017. Social Media Marketing. A Practitioner Guide. Third Edition. Opresnik Management Consulting.

Moilanen, T. 2020. Syrjäyttääkö Instagram Reels TikTokin? [Viitattu 25.10.2020]. Kupli. Saatavissa: https://www.kupli.fi/syrjayttaako-instagram-reels-tiktokin/

Osterwalder, A. & Pigneur, Y. 2010. Business Model Generation. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.

Pelkonen, V. 2019. Instagram-mainonta-ota haltuun viimeistään nyt! [Viitattu 25.10.2020]. MarkkinointiAkatemia. Saatavissa: https://markkinointiakatemia.fi/blogi/instagram-mainonta-ota-haltuun-viimeistaan-nyt/

Prahalad, D. & Ananthanarayanan, V. 2020. 4 Questions to Boost Your Social Media Marketing [Viitattu 25.10.2020]. Harward Business Review. Saatavissa: https://hbr.org/2020/01/4-questions-to-boost-your-social-media-marketing?autocomplete=true

Pääkkönen, L. 2017. Social Selling – Henkilöbrändi, verkostot ja sosiaalinen media B2B-myynnissä. Helsinki: Noblea.

Suomen Digimarkkinointi Oy. 2018. Instagram-markkinoinnin 8 vinkkiä. [Viitattu 25.10.2020]. Saatavissa: https://www.digimarkkinointi.fi/blogi/instagram-markkinoinnin-7-vinkkia

Viitasalo, M. 2020. Someopas: Instagram Reels. Meltwater. [Viitattu 18.2.2021]. Saatavissa: https://www.meltwater.com/fi/blog/mika-on-instagram-reels

Kirjoittajat

Paula Ståhl opiskelee LAB-ammattikorkeakoulussa tradenomin YAMK-tutkintoa, opintolinjana uudistava johtaminen.

KTT Ritva Kinnunen työskentelee yliopettajana LAB-ammattikorkeakoulun liiketoimintayksikössä.

Artikkelikuva: https://pixabay.com/fi/photos/liiketoiminnan-teknologia-kaupunki-5475661/ (CC0)

Julkaistu 20.3.2021

Viittausohje

Ståhl, P. & Kinnunen, R. 2021. Sosiaalisen median hyödyt ja mahdollisuudet – Digitaalinen markkinointi Instagramissa. LAB Pro. [Viitattu ja pvm]. Saatavissa: https://www.labopen.fi/lab-pro/sosiaalisen-median-hyodyt-ja-mahdollisuudet-digitaalinen-markkinointi-instagramissa/