Pk-yrityksissä osaamisen kehittämisen haasteena ovat usein riittämättömät taloudelliset ja henkilöstöhallinnolliset resurssit. Osaamisen kehittämiseen saatetaan tarttua vasta kun osaamista jo tarvittaisiin. Osaamisen jatkuvasta päivittämistä esimerkiksi säännöllisin osaamiskartoituksin tulisi työpaikoilla kuitenkin huolehtia, sillä siitä koituu yritykselle monia hyötyjä. LOSSI-hankkeessa osaamiskartoituksia on hyödynnetty osana valmistavan teollisuuden alan pienyritysten osaamisen nykytilan arviointia Päijät-Hämeessä.

Kirjoittajat: Ullamari Tuominen & Niina Sallinen

Kasvattaakseen kilpailukykyään ja resilienssiään yrityksen on jatkuvasti kehitettävä toimintaansa ja osaamistaan.  Yritykset tunnistavat osaamisen yhteyden tuloksellisuuteen, mutta usein yrityksissä ei tiedetä, millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan tai miten henkilöstön osaamista tulisi kehittää (Kallonen & Kuhmonen 2021). Menestyäkseen jokaisen pk-yrityksen tulisi tietää, mihin osaamisiin sen toiminta perustuu ja kyetä vastaamaan toimintaympäristön ja asiakkaiden toiminnassa tai alalla tapahtuviin muutoksiin. Tämä edellyttää säännöllistä osaamistarpeiden läpikäyntiä ja arviointia. (Otala 2018, 171)

Yksi tehokas työväline osaamistarpeen määrittelyyn ovat osaamiskartoitukset, joiden avulla yritys arvioi ja tunnistaa oman henkilöstönsä vahvuudet, heikkoudet ja osaamisaukot. Tavoitteena on saada tilannekuva siitä, millaista osaamista yrityksellä on, millaista osaamista se tarvitsee tulevaisuudessa ja miten nykyistä osaamista voidaan parantaa vastaamaan näitä tarpeita (Viitala 2021, luku 3.6).

LOSSI-osaamiskartoituksella selvitetään pk-yritysten osaamistarpeita

Osaamiskartoitus voidaan tehdä erilaisten menetelmien, kuten kyselyjen, haastattelujen ja arviointien avulla. LOSSI – Yrityslähtöistä osaamisen kehittämistä teollisuuden pientyöpaikoilla -hankkeessa on toteutettu osaamiskartoituksia päijäthämäläisille valmistavan teollisuuden pk-yrityksille osana laajempaa ennakoivaa osaamisen kehittämisen toimintakokonaisuutta. LOSSI-hankkeessa kokonaisvaltainen pk-yritysten osaamiskartoitus muodostuu kahdesta osasta: yritysjohdon haastattelusta sekä henkilöstölle suunnatusta osaamisen ja työhyvinvoinnin kyselystä.

Johdon haastatteluissa kartoitetaan:

  • yrityksen visio ja liiketoiminnan tavoitteet
  • ympäristö-, taloudellinen- ja sosiaalinen vastuullisuus yritysstrategiassa
  • osaamisen huomioiminen visiossa, tavoitteissa ja strategiassa, henkilöstölle suunnatut osaamisen kehittämisen toimenpiteet, yrityksen ydinosaamisalueet ja tehtäväkohtainen ammatillinen osaaminen
  • yrityksen ennakointi ja muuttuvaan ja kehittyvään toimintaympäristöön varautuminen

Henkilöstökyselyn kautta kartoitetaan osaamisen osalta erityisesti: 

  • yrityksen tavoitteet ja seuranta
  • oman toimialan seuranta
  • osaamistarpeet, osaamisvahvuudet ja niihin vastaaminen
  • oman osaamisen kehittäminen
  • yhdessä osaaminen (pelisäännöt, hyvien käytäntöjen jakaminen palaute jne.)

Osaamisen lisäksi LOSSI-kyselyssä kartoitettiin henkilöstön kokonaisvaltaisen työhyvinvoinnin tilaa, sillä riittävä ammatillinen osaaminen on tärkeä osa henkilön työkykyä. Kyselyssä konkreettiset vastuullisuuden ja kestävän kehityksen teemat liittyivät ympäristöystävällisiin sekä energiatehokkaisiin toimintatapoihin ja niihin perehdyttämiseen.

Osaamiskartoituksella merkittävät hyödyt

Osaamiskartoitus tarjoaa näköalan yrityksen ja sen henkilöstön osaamisen nykytilaan ja auttaa yritystä ymmärtämään paremmin millaisia vahvuuksia ja resursseja yrityksellä on hyödynnettävänään liiketoiminnan kehittämisessä. Osaamiskartoituksen avulla yrityksen on mahdollista tunnistaa sen strategian kannalta tärkeimmät osaamisalueet ja osaamispuutteet (Otala 2018, 165). Osaamiskartoituksen kautta voidaan jopa saada esiin henkilöstön piilevää osaamista ja tunnistaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja laajentumisalueita.

Osaamiskartoitus tekee näkyväksi henkilöstön koulutustarpeet ja osaamisen kehittämisen painopistealueet, mahdollistaen kokonaisvaltaisen ja yksilöllisen osaamisen kehittämisen jatkosuunnittelun.  Kun osaamiskartoituksen kautta ilmenneisiin osaamistarpeisiin tartutaan ja oppimismahdollisuuksia lisätään, voidaan vaikuttaa myönteisesti työmotivaation ja työn mielekkäänä kokemiseen, joilla puolestaan on myönteisiä työhyvinvointivaikutuksia. (Laine  2015, 31)

Osaamisen kehittäminen on yhteydessä myös yrityksen resilienssiin eli muutoskyvykkyyteen (Työterveyslaitos 2023). Tyytyväinen, osaava ja tuottava henkilöstö on yrityksen suurin voimavara myös muutoksessa, ja parantamalla henkilöstön osaamista yrityksellä on paremmat mahdollisuudet reagoida toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin ja kriisitilanteisiin ja palautua niistä samalla parantaen kilpailukykyään.

LOSSIssa vastataan osallistujayritysten osaamistarpeisiin

Osaamiskartoitusten perustella saadaan selville pk-yritysten konkreettiset yrityskohtaiset ja yhteiset osaamistarpeet, joihin etsitään ja suunnitellaan sopivia koulutuksia. Tämänhetkisten LOSSI-hankkeen tulosten perusteella päijäthämäläisten valmistavan teollisuuden pk-yritysten yrityskohtaisina tarpeina ovat nousseet esim. kieltenosaaminen, laatu- ja hankintaosaaminen.  Kaikille yrityksille yhteisinä osaamistarpeina tunnistettiin toiminnanohjausjärjestelmät, Excel-taulukkolaskenta, esihenkilötyö ja Lean-ajattelu ja prosessit sekä sisäinen viestintä- ja vuorovaikutus.

Koulutusten avulla pk-yrityksiin rakentuu oppimispolkuja, joita yritykset voivat hyödyntää myös tulevaisuudessa oman henkilöstönsä osaamisen kehittämiseen. Tarvittaessa hankkeessa kehitetään myös henkilöstön oppimis- ja osaamisvalmiuksia.

Lähteet

Kallonen, T. & Kuhmonen, A. 2021. Jatkuva oppiminen: työelämän tärkein taito. Helsinki: Kauppakamari. Viitattu 13.10.2023. Saatavissa https://kauppakamaritieto-fi.ezproxy.cc.lut.fi/ammattikirjasto/teos/jatkuva-oppiminen-2021

Laine, P. 2015. Oppimismahdollisuudet, osaaminen ja hyvinvointi. Aikuiskasvatus. Vol. 1, 30-46.

Otala, L. 2018. Ketterä oppiminen: keino menestyä jatkuvassa muutoksessa. Helsinki: Kauppakamari.

Työterveyslaitos. 2023. Resilienssi ja jatkuvuuden hallinta. Johtaminen ja osallistumisen varmistaminen. Työterveyslaitoksen oppimateriaalit. Viitattu 13.10.2023. Saatavissa https://www.ttl.fi/oppimateriaalit/resilienssi-ja-jatkuvuudenhallinta/johtaminen-ja-osallistumisen-varmistaminen

Viitala, R. 2021. Henkilöstöjohtaminen: keskeiset käsitteet teoriat ja trendit. Helsinki: Edita Publishing Oy. Viitattu 13.10.2023. Saatavissa https://www.ellibslibrary.com/book/978-951-37-7838-5

Kirjoittajat

Ullamari Tuominen, toimii asiantuntijana LOSSI-hankkeessa ja lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa
Niina Sallinen toimii TKI-asiantuntijana LAB-ammattikorkeakoulussa ja asiantuntijana LOSSI-hankkeessa

Artikkelikuva: https://pxhere.com/fi/photo/837347

Julkaistu 8.12.2023

Viittausohje

Tuominen, U. & Sallinen, N. 2023. Osaamiskartoitus pk-yritysten osaamisen kehittämisen välineenä. LAB Pro. Viitattu pvm. Saatavissa https://www.labopen.fi/lab-pro/osaamiskartoitus-pk-yritysten-osaamisen-kehittamisen-tyovalineena/