Lappeenrannan kaupunginteatterissa tutkitaan hakukoneoptimoinnin merkitystä markkinoinnissa, sillä nykyisellään kaupunginteatterin verkkosivustolla on haasteita. Artikkelissa esitellään parannusehdotuksia verkkosivuston näkyvyyden parantamiseen erityisesti mobiililaitteilla. Artikkelin lopussa esitellään erilaisia tapoja, joilla näkyvyyttä voidaan pitää yllä tulevaisuudessa.

Kirjoittajat: Kamilla Artin, Milla Haapaniemi, Anna Vuori, Reko Juntto

Lappeenrannan kaupunginteatterin nykyisessä hakukonenäkyvyydessä on ongelmia

Hakukonehauista 58 % tapahtuu mobiililaitteella ja niiden määrä kasvaa. Googlen mukaan hakuja suoritetaan 27,8 biljoonaa enemmän mobiililaitteella pöytäkoneen sijasta. (Backlinko 2024.)

Lappeenrannan kaupunginteatterin markkinoinnissa tutkitaan mobiililaitteiden hakukoneoptimoinnin hyödyntämistä. Kaupunginteatterin verkkosivuston toiminta mobiililaitteilla ei täysin vastaa käyttäjien tarpeita, etenkään skaalautuvuuden osalta. Lisäksi Lappeenrannan kaupungin viestintäasiantuntija Viinikainen (2024) mainitsee haastattelussa, että ”verkkosivuston alustaa tulisi päivittää nykyaikaisemmaksi ja käyttäjäystävällisemmäksi”.

Mitä on hakukoneoptimointi?

Hakukoneoptimointi (SEO, Search Engine Optimization) on keskeinen prosessi verkkosivustojen sisällön, sosiaalisten kanavien ja löydettävyyden parantamiseksi. Se on tehokas tapa lisätä yrityksen näkyvyyttä ja kilpailukykyä markkinoilla (Komulainen 2023, 237; Huckabuy 2022).

Hakukoneoptimointi jakautuu kolmeen osa-alueeseen. Teknisessä SEO:ssa kehitetään verkkosivuston teknologiaa ja rakennetta. On-page SEO:ssa keskitytään sisällön kehittämiseen ja Off-page SEO:ssa linkitykseen ja maineen rakentamiseen. (Komulainen 2023, 239; Huckabuy 2022.) Ulkoiseen optimointiin sisältyvät muun muassa sosiaalinen media, arvostelut, ulkoiset linkit ja Googlen yritysprofiili (Mäki 2022).

Hakukoneoptimoinnissa on huomioitava hakujen voimakas lisääntyminen mobiililaitteilla. Hyvä mobiilikäytettävyys voidaan saavuttaa erillisellä mobiilikäyttäjille suunnitellulla palvelulla tai suunnittelemalla verkkosivu responsiiviseksi, joka tarkoittaa saman sisällön skaalautumista erilaisille näytöille. (Sundberg 2024.)

Suorituskykytestien vertailu

Verkkosivuston suorituskykyä voidaan mitata esimerkiksi Google PageSpeed Insights -työkalulla. Google Search Console -työkalu näyttää miten ja millä hakusanoilla verkkosivusto näkyy Googlen hakutuloksissa. Mobiilioptimointi voidaan testauttaa Google Mobile-Friendly Test -työkalulla. (Komulainen 2023, 241; SEOptimer 2022.) Googlen työkalu kertoo sivuston käytettävyyden tason eri laitteilla ja antaa vinkkejä sivuston parempaan mobiilikäytettävyyteen (Das 2021). Googlen Mobile-first-indeksi sijoittaa hakutulokset paremmuusjärjestykseen vain sivun mobiiliversion perusteella, vaikka haku tehtäisiin työpöytäkoneelta. (Backlinko 2024.)

Lappeenrannan kaupunginteatterin verkkosivusto testattiin Googlen PageSpeed Insights -työkalulla ja vertailtiin Helsingin ja Lahden Kaupunginteatterien tuloksiin. Tulokset koottiin  taulukon muotoon (Taulukko 1), josta käy ilmi, että sivustot ovat mobiilioptimoituja, ja ainoastaan suorituskyvyssä ja parhaissa käytännöissä on eroja. Tulokset voivat vaihdella Googlen algoritmien vaihtuvuuden vuoksi.

PageSpeed Insights mobiililaiteLappeenrannan kaupunginteatteriHelsingin kaupunginteatteriLahden kaupunginteatteri
Suorituskyky615348
Hakukone-optimointi929393
Parhaat käytännöt7896100
Esteettömyys8386100

Taulukko 1. Kaupunginteattereiden PageSpeed Insights -analyysin vertailutulokset 22.02.2024

Lappeenrannan kaupunginteatterin esityskalenteri (Kuva 2) ei skaalautunut mobiililaitteella hyvin eikä kilpaillut visuaalisuudessa Helsingin ja Lahden kaupunginteatterien kanssa. Helsingin kaupunginteatterin kalenteri on käyttäjäystävällinen isoine kuvineen ja skaalautuu moitteettomasti mobiililaitteella. Lahden kaupunginteatterin kalenteri toimii myös hyvin mobiililaitteella, vaikkakin oli hieman erilainen kuin muut vertailtavat.

Helsingin kaupunginteatterin, Lappeenrannan kaupunginteatterin ja Lahden kaupunginteatterin verkkosivujen mobiilinäkymät.

Kuva 1. Kaupunginteattereiden esityskalenterien kuvat mobiililaitteessa (Kuva: Kamilla Artin, Milla Haapaniemi & Anna Vuori)

Apua hakukoneoptimoinnista?

Verkkosivuston responsiivinen muotoilu on avain mobiilikäyttäjien tyytyväisyyteen ja näkyvyyteen Googlen hakukoneissa (Backlinko 2024). Ulkoasun ja sisällön mukautuminen käyttäjän tarpeisiin ilman erillisiä URL-osoitteita tai erilaista HTML-rakennetta parantavat hakukonetuloksia sekä käyttäjäkokemusta. Mobiilisivuston sisällön on oltava identtinen verkkosivuston kanssa samoine avainsanoineen, jotta molemmat sivustoversiot voivat sijoittua hakutuloksissa korkealle. (Google Search Central 2024.) Google voi arvioida sivun alemmas hakukoneissa, jos mobiiliversiosta karsitaan sisältöä (Ahrefs 2024). Kannattaa antaa Googlen indeksoida koko verkkosivusto tai ainakin verkkosivuston tärkeimmät osat (Backlinko 2024). Hakukone- ja indeksointirobotit määräävät, mitkä ovat ne sisällöt, jotka saavat näkyä hakutuloksissa ja millaiseen paremmuusjärjestykseen ne sijoittuvat (Huckabuy 2022).

Verkkosivuston latausnopeuden parantamiseksi suositellaan hosting-ratkaisujen käyttöä, kuvien pakkaamista ja optimointia sekä tarpeettomien uudelleenohjauksien poistamista (Duò 2023). Ideaali verkkosivuston latausnopeus on 2–3 sekuntia (Ryan 2023), ja se on yksi keskeisimmistä tekijöistä hakukoneoptimoinnissa, yhdessä URL-osoitteiden ja metatietojen kanssa (Roumeliotis K. I. & Tselikas N. D. 2022). Suorituskyvyn parantamiseen vaikuttavat myös asynkroninen lataus, tiedostojen optimointi ja sisällönjakeluverkon hyödyntäminen. (Duò 2023.)

Avainsanojen strateginen käyttö on tärkeää hakukoneoptimoinnissa. Tietoa etsiessään kuluttajat aloittavat hakemisen yleisillä avainsanoilla, jotka myöhemmin tarkentuvat. (Ahmad ym. 2024.) Google Trends, Keyword Planner sekä SEO Toolbar auttavat ideoimaan ja tutkimaan avainsanoja sekä sitä, kuinka kilpailtuja ne ovat. Avainsanojen sijoittaminen sisältöön, otsikkoihin, metatietoihin, kuvatiedostoihin sekä alt-tunnisteisiin on suositeltavaa. Verkkosivuston sisäisten linkkien lisäämisellä parannetaan käyttäjien navigointia ja hakukoneoptimointia. (Komulainen 2023, 242; SEOptimer 2022; Huckabuy 2022.)

Lappeenrannan kaupunginteatterin esityskalenterin mobiililaitteiden käyttökokemusta pyritään parantamaan. Nykyinen verkkosivusto käyttää leijuvia moduuleja, jotka eivät skaalaudu optimaalisesti mobiililaitteella. Viinikaisen (2024) mukaan kaupunginteatteri siirtyy vuosien 2024–2025 aikana käyttämään uutta responsiivisempaa verkkosivualustaa, minkä odotetaan parantavan asiakaskokemusta.

Hakukoneoptimointi tulevaisuudessa

Ajan tasalla pysyäkseen kannattaa vertailla samankaltaisten yritysten verkkosivustoja. Näin voidaan kerätä ideoita oman yrityksen verkkosivuston hakukone- ja mobiilioptimoinnin kehittämiseen. Hakukoneoptimointi mobiililaitteilla on nykypäivää ja sen merkitys kasvaa tulevaisuudessa. Responsiivinen muotoilu, nopea latautuminen ja avainsanojen strateginen käyttö ovat avaintekijöitä, jotka vaikuttavat verkkosivuston näkyvyyteen ja käyttäjäkokemukseen. Lappeenrannan kaupunginteatterin tapaus osoittaa, että jatkuva kehitys ja teknologian päivittäminen ovat välttämättömiä digitaalisessa maailmassa. Säännöllinen hakukoneoptimoinnin tarkistus ja päivittäminen, sekä laadukkaan sisällön luominen on olennaista verkkosivuston kilpailukyvyn säilyttämiseksi.

Tarkoilla avainsanoilla Lappeenrannan kaupunginteatteri löytyy helposti. Kuluttajat etsivät vapaa-ajan aktiviteetteja, jolloin hakukoneoptimoinnin merkitys kasvaa. Kaupunginteatterin sivujen tulisi olla kuluttajille löydettävissä vaihtoehtoisena aktiviteettina. Vapaa-ajan palvelut ovat hyvin kilpailtuja, ja teatteri kilpailee kävijöistä monien erilaisten aktiviteettien kanssa. Löytäisivätkö useammat kuluttajat tiensä teatteriin, jos se näkyisi hakutuloksissa korkeammalla?

Lähteet

Ahmad, UF., Mahdee, J. & Abu Bakar, N. 2024. Search engine optimisation (SEO) strategy as determinants to enhance the online brand positioning. F1000Research. Viitattu 25.02.2024. Saatavissa https://doi.org/10.12688/f1000research.73382.2

Ahrefs. 2024. Mobile SEO: 10 Optimization Tips to Build a Mobile-Friendly Site. Viitattu 22.02.2024. Saatavissa https://ahrefs.com/blog/mobile-seo/

Backlinko 2024. Mobile Seo: The Definitive Guide: Mobile Optimization 101. Viitattu 09.02.2024. Saatavissa https://backlinko.com/mobile-seo-guide

Das, S. 2021. Search engine optimization and marketing : a recipe for success in digital marketing. CRC Press LLC, ProQuest Ebook Central. Viitattu 23.02.2024. Saatavissa https://ebookcentral.proquest.com/lib/lab-ebooks/detail.action?docID=6419770

Duò, M. 2023. 9 Quick Ways to Improve Page Loading Speed. HubSpot. Viitattu 14.02.2024. Saatavissa https://blog.hubspot.com/marketing/how-to-reduce-your-websites-page-speed

Huckabuy 2022. Search Engine Optimization 101. Viitattu 31.01.2024. Saatavissa https://huckabuy.com/2020/09/02/seo-for-dummies/

Komulainen, M. Menesty digimarkkinoinnilla 2.0. 3. uudistettu painos. Helsinki: Kauppakamari.

Mäki, V. 2022. Verkkokaupan auditointi ja hakukoneoptimointi: case Toolpoint Oy. AMK-opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu, liiketalouden ala. Viitattu 25.02.2024. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202205128749

PageSpeed Insights a. Raportti 22.02.2024 klo 17.06.53.

PageSpeed Insights b. Raportti 22.02.2024 klo 17.04.18.

PageSpeed Insights c. Raportti 22.02.2024 klo 16:59:43.

Roumeliotis K. I. & Tselikas N. D.  2022. An Effective SEO Techniques and Technologies Guide-Map. Journal of Web Engineering. Vol. 21(5), 1603–1649. Viitattu 17.02.2024. Saatavissa https://doi.org/10.13052/jwe1540-9589.21510

Ryan, E. 2023. Website Load Time Statistics: Why Speed Matters in 2024. WebsiteBuilderExpert. Viitattu 22.02.2024. Saatavissa https://www.websitebuilderexpert.com/building-websites/website-load-time-statistics/

SEOptimer 2022. SEO for Dummies: 13 Easy Lessons for the Complete Beginner. Viitattu 31.01.2024. Saatavissa https://www.seoptimer.com/blog/seo-for-dummies/

Sundberg, A. HAKUKONEOPTIMOINTI. SEOSEON. Viitattu 15.2.2024. Saatavissa https://seoseon.fi/opiskele/hakukoneoptimointi/

Viinikainen, S. 2024. Lappeenrannan kaupunginteatterin viestintäasiantuntija. Lappeenrannan kaupunki. Haastattelu 30.1.2024.

Kirjoittajat

Kamilla Artin, Milla Haapaniemi ja Anna Vuori opiskelevat liiketoiminnan digitaalisten ratkaisujen YAMK-tradenomin tutkintoa LAB-ammattikorkeakoulussa.

Reko Juntto työskentelee lehtorina LAB-ammattikorkeakoulun liiketoiminta yksikössä.

Artikkelikuva: Lappeenrannan kaupunginteatteri (Kuva: Aki Loponen)

Julkaistu 10.5.2024

Viittausohje

Artin, K., Haapaniemi, M., Vuori, A. & Juntto, R. 2024. Lappeenrannan kaupunginteatterin mobiilinäkyvyyden tehostaminen. LAB Pro. Viitattu pvm. Saatavissa https://www.labopen.fi/lab-pro/lappeenrannan-kaupunginteatterin-mobiilinakyvyyden-tehostaminen/