LAB-ammattikorkeakoulu on mukana hankkeessa: DIGI-paja – nuorten digityöelämävalmiuksien kehittäminen. Hankkeessa DILA ja LAB-ammattikorkeakoulu on tehnyt tiivistä yhteistyötä alle 29-vuotiaiden nuorten digityöelämävalmiuksien kehittämiseksi. Vuoden 2022 – 2023 aikana on toteutettu LABin järjestämiä digitaitopajoja nuorille, jotka ovat työ- ja koulutuselämän ulkopuolella. Digipajahankkeessa oli tarkoitus myös vahvistaa nuorten opiskeluvalmiuksia. Tässä artikkelissa kerrotaan, millaista osaamista hanketyöntekijältä vaadittiin ja millaisia asioita piti ymmärtää ottaa huomioon, jotta tavoitteet olivat saavutettavissa.

Kirjoittaja: Katja Kylliäinen

Hyvät vuorovaikutustaidot motivaation vahvistajana

Digitaitopajoja oli 3 erilaista ja ne kestivät 6 tuntia kerrallaan. Hankkeen aikana ne toteutettiin kolme kertaa. Digitaitopajat toteutettiin Teams-sovelluksen kautta. Nuorilla ei ollut juurikaan kokemusta etäyhteyden käytöstä koulutuksessa tai työelämässä. Hankkeen aikana oli oleellista harjoitella verkkotapaamiseen liittyviä perusasioita sekä vuorovaikutukseen liittyviä asioita

Hankkeen aikana kehitettiin digitaitopajaa ja siihen sisältyi paljon opetuksellisia elementtejä. Lisäksi kohderyhmän motivaatio oli keskimäärin hyvällä tasolla. Vaikka kaikilla nuorilla oli ollut vaikeuksia löytää paikkansa yhteiskunnasta; heillä lähes kaikilla oli silti halu päästä eteenpäin ja pysyä kehityksen mukana.

Tämä oli ensisijaisen tärkeää ymmärtää hankkeen aikana. Motivaation ylläpitämiseen luotiin sekä sisäisiä että ulkoisia keinoja. Osallistujien rohkaiseminen ja kannustaminen olivat olennaisia osa-alueita Digitaitopajoissa. Oletettavasti sisäinen motivaatio, joka syntyy esim. ilon ja tyytyväisyyden tunteina, piti yllä kohderyhmän halua tehdä vaadittuja asioita. Pyrimme ulkoisten motivaatiokeinojen avulla vahvistamaan sitä. Jokaisen nuoren kohdalla löydettiin keinoja nostaa heidän vahvuuksiaan esille ja kehuttiin työn tuloksia; aiheesta. Opettajana oli palkitsevaa nähdä osallistujien edistyvän erilaisissa taidoissa.

Vuorovaikutus verkkoympäristössä

Kaikilla nuorilla jo hyvät digitaidot heidän aloittaessa hankkeessa. Pääteemaksi muodostuikin vuorovaikutustaitojen ja opiskelu- ja työelämätaitojen kehittäminen. Oma pedagoginen ammattitaito täytyi ”kanavoida” uudella tavalla. Miten luodaan positiivinen ja kannustava ilmapiiri, miten saan luotua turvallisuuden tunteen verkkotapaamisissa? Kaikki nämä ovat perusasioita yleensäkin verkko-opetuksessa, mutta nyt siihen täytyi keskittyä todella huolellisesti. Eriarvoisuuden ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi nuorten kohdalla on huomioitava kyky luottaa toisiin ihmisiin sekä saada kokemuksia hyödyllisyydestä (Rinne 2017).

Halusimme hankkeen aikana osallistaa nuoria mahdollisimman paljon ja haastaa heitä tuomaan omaa osaamistaan esille. Mielestäni silloin on tärkeää osata asettua ikään kuin heidän tasolleen ja olla mahdollisimman vähän autoritäärinen. Oli erittäin tärkeää löytää jokaisesta nuoresta potentiaalia ja saada heille positiivisia kokemuksia. Itse koin, että onnistuimme tässä hankkeen edetessä koko ajan paremmin ja paremmin. Omat, hienot hetket digitaitopajoissa olivat niitä, kun nuoret esittivät omia tuotoksiaan ylpeydellä ja heidän osaamisensa sai näkyä muille. Lisäksi oman mielipiteen esille tuominen ja palautteen anto ovat tärkeitä taitoja tulevaisuudessa.

Laatu edellä – tässäkin asiassa

Erilaisten tehtävien avulla pyrittiin lisäämään nuorten osaamista sekä itsenäiseen verkossa työskentelyyn, että yhteisöllisyyteen. Verkko-opetuksen laatukriteerit ohjasivat tätäkin hanketyöskentelyä. Halusimme ohjata ja opastaa nuoria tulevien opintojen pariin tuomalla esiin itseohjautuvuuden ja motivaation merkitystä tulevissa opinnoissa. Ne ovat kriittisiä tekijöitä verkko-opetuksessa; pitää ottaa huomioon mahdollinen tylsistyminen, vuorovaikutuksen puute, yksityisyys, turvallisuus ja tunne eristäytyneisyydestä (Carolan ym. 2020; Liang ym. 2020).

Eri aihealueiden läpikäyminen ja digipajapäivien toteutuksen suunnittelu oli erittäin tärkeää, sillä monen tunnin verkon välityksellä toimiminen vaatii hyvää keskittymistä ja jaksamista. Vetovastuussa olevalta henkilöltä vaaditaan osaamista ohjata vuorovaikutustilanteita verkossa. Sitä taitoa tarvitaan erityisesti, jos osallistujilla on haasteita ja vaikeuksia tällä osa-alueella.

Digipajojen parasta antia opettajalle oli huomata, miten tärkeää on huomioida verkko-opetuksessakin koko ryhmä ja miten haastavaa osallistaminen voi olla. Lisäksi pitää miettiä omaa ilmaisutaitoaan; täytyy olla rauhallinen ja kärsivällinen ja samalla pyrkiä pitämään tilanteet riittävän kiinnostavina.

Digipajahankkeen kohderyhmä tarjosi kokeneelle hoitotyön ja pedagogiikan osaajalle uudenlaisen kohtaamisen kokemuksen. Vaikka erilaisten ihmisten kohtaaminen, vuorovaikutus, ohjaus ja opettaminen ovat kuuluneet vahvasti työelämäosaamiseen, tässä hankkeessa kuitenkin opetustyö ikään kuin suuntautui aivan ”uusille urille” ja opettaja pääsi tarkastelemaan ja kehittämään omaa ammattitaitoaan erittäin mielenkiintoisella tavalla.

Lähteet

Carolan, C., Davies, C. L., Crookes, P., McGhee, S., & Rox-Burgh, M. 2020. COVID 19: Disruptive impacts and transformative opportunities in undergraduate nurse education. Nurse Education in Practice, 46:102807. Viitattu 12.4.2023. Saatavissa https://doi:10.1016/j.nepr.2020.10280

Liang, S. W., Chen, R. N., Liu, L. L., Li, X. G., Chen, J. B., Tang, S. Y., et al. 2020. The psychological impact of the COVID-19 epidemic on Guangdong College students: the difference between seeking and not seeking psychological help. Frontiers on Psychology, 11:2231. Viitattu 12.4.2023 Saatavissa https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.02231 

Rinne, K. & Anttila, A. & Taponen, H. & Mattila, P. 2017. Kun on unelmii…
Raportti nuorten havainnoista ja haastatteluista 2016. Helsinki: Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus. Julkaisuja 17.   Viitattu 28.3.2023. Saatavissa https://www.hel.fi/static/liitteet/nk/KunOnUnelmii_Nuha2017_Raportti_Netti.pdf

Kirjoittaja

Katja Kylliäinen, lehtori, hoitotyö, LAB-ammattikorkeakoulu. Kirjoittaja edustaa LAB-ammattikorkeakoulua hankkeessa DIGI-paja – nuorten digityöelämävalmiuksien kehittäminen

Artikkelikuva: https://pxhere.com/fi/photo/871986 (CC0)

Julkaistu 26.4.2023

Viittausohje: Kylliäinen, K. 2023. Hoitotyön lehtori työelämäohjaajana, digitaitopajaa kehittämässä. LAB Pro. Viitattu pvm. Saatavissa https://www.labopen.fi/lab-pro/hoitotyon-lehtori-tyoelamaohjaajana-digitaitopajaa-kehittamassa/