Matkailun kehittäminen on eräs LAB-ammattikorkeakoulun TKI-toiminnan näkyvimmistä teemoista. Luontomatkailu on luontaisesti vahva ja vetovoimainen matkailun osa-alue keskeisimmillä kohdealueillamme, Etelä-Karjalassa ja Päijät-Hämeessä. Molemmilla alueilla luontomatkailun keskeiseen rooliin luontomatkailun kehittämisessä ovat nousseet geopark-alueisiin ja niiden toimintaan liittyvät teemat, mutta millaista TKI-toimintaa LAB-ammattikorkeakoululla on tähän liittyen ollut ja vieläkö meiltä löytyy uusia suunnitelmia tulevaisuuden varalle?

Kirjoittaja: Päivi Tommola

Vaihe I: Esiselvityksestä hakuprosessiin

Geopark-teemaan liittyvä TKI-toiminta alkoi LAB-ammattikorkeakoulussa jo LAMKin aikana, jolloin meillä oli aloitteellinen rooli Salpausselkä Geoparkin UNESCO Global Geopark -statukseen johtavan selvitystyön alullepanijana (Räsänen 2018). Tästä toiminta eteni Salpausselkä Geopark-alueen geologisen perinnön ja luontoarvojen kartoittamisen, alueen rajojen hahmottamisen ja yhteistyöverkoston kokoamisen sekä alueen hallinnoinnin suunnittelun kautta alueen hallintoyksikön perustamiseen, jonka jälkeen vetovastuun alueesta otti Lahti Regionin yhteyteen perustettu Salpausselkä Geopark -yksikkö (Komulainen 2019).

Ennen kuin statuksen hakuprosessi saatiin käyntiin, edessä oli vielä alueen kohteiden ja palvelujen näkyväksi tekeminen sekä tietysti itse hakuprosessi, joka saatiin maaliin huhtikuussa 2022 (Lahti Region 2022). Lähes alusta asti uuden UGG-alueen toiminnan ideoinnissa ja yhteistyömallien kehittämisessä on ollut mukana laaja yhteistyökumppanien joukko, joka pitää sisällään paitsi yritystoimijoita, myös kuntasektorin sekä opetuksen ja kasvatuksen edustajia. Nykyään alueella on virallistettu yhteistyötoimija-status, jonka voi saada erillisestä hakemuksesta.

Vaihe II: Strategiatyötä ja toimintasektorin laajentaminen

Salpausselkä Geoparkin saatua UNESCOn statuksen TKI-toiminnan fokus alueella on matkailun osalta kääntynyt uusien sisältöjen ja teemapohjaisten palvelujen kehittämiseen. LAB on osallistunut myös alueen kestävän matkailun strategian luomiseen Salpausselkä Geopark -Kestävän matkailun roadmap -hankkeessa, yhteistyössä alueen hallintoyksikön sekä keskeisten sidosryhmien kanssa (Tommola 2022a). Työn tulokset julkistettiin elokuussa 2023 Salpausselkä Geoparkin kestävän matkailun suunnitelmassa (Lahti Region 2023).

Samaan aikaan geopark-teemaan liittyvän TKI-toiminnan lisäksi olemme päässeet mukaan myös toisen kampusalueemme, Lappeenrannan, ympäristössä toimivan Saimaa Geoparkin kehittämiseen. Maantieteellisen sijaintinsa ja luonnonolosuhteiden näkökulmasta alueilla on paljon yhteistä, ja ne voivat hyötyä toistensa kokemuksista. Kansainvälisessä matkailussa Saimaa on vielä Salpausselkää edellä, mutta geopark-teeman kautta alueilla voi olla mahdollisuuksia lisätä yhteistyössä molempien matkailun vetovoimaa.

Tällä hetkellä LAB-ammattikorkeakoulussa on käynnissä Suomen viiden geopark-alueen kanssa toteutettava Geopuistot kestävän matkailun vetovoimatekijöiksi -hanke, jossa haasteena on geomatkailun ja geopark-alueiden valtakunnallisen ja kansainvälisen tunnettuuden nostaminen yhtenä kokonaisuutena. Hankkeessa on luotu Suomen viidelle geopark-alueelle yhteinen ilme, sivusto ja tarina, jotka toimivat apuna tunnettuuden rakentamisessa (Tommola 2023a).

Vaihe III: Teemakohtaisia sisältöjä vastuulliseen matkailuun

Teemapohjaisessa kehittämisessä geoparkeihin liittyen olemme jo työstäneet mm. pyörämatkailua, joka ekologisena ja luonnonläheisenä matkailun muotona sopii hyvin yhteen geopark-teeman kanssa (Tommola 2022b). Tällä hetkellä meillä on käynnissä alueiden kulttuuriperinnön tuotteistamiseen liittyvät kehittämishankkeet sekä Salpausselkä Geoparkin että Saimaa Geoparkin alueilla (Tommola 2023b, 2023c). Olemme äskettäin aloittaneet myös geopark-teemaan liittyvien ruokamatkailun palvelujen, GEOfoodin kehittämisen (Tommola 2023d). Kaikessa matkailuun ja geoparkeihin liittyvässä kehittämisessä esille on noussut erittäin vahvasti UNESCOlle keskeinen kestävän kehittämisen teema. Matkailun osalta tämä on tavallaan ollut myös vastaus ajankohtaisiin trendeihin, sillä palvelujen vastuullisuus koetaan tänä päivänä jo osaksi palvelujen laatua.

Vaihe IV: Tulevia mahdollisuuksia

Vaikka geoparkeihin liittyvää kehittämistoimintaa on LAB-ammattikorkeakoulussa tehty jo pitkään ja kehittämisen teemoja on matkan varrelle mahtunut paljon, on tämä vasta alku. UNESCO edellyttää kaikilta UGG-alueilta jatkuvaa kehittämistä alueiden edellytykset statuksen säilyttämiseen uudelleenarvioidaan neljän vuoden välein (UNESCO 2024). Tämän lisäksi innovaatiotoimintaan innostaa myös alueiden sisältä nouseva innovatiivisuus, joka on havaittu myös LAB-ammattikorkeakoulun toteuttamissa matkailun kehittämishankkeissa.

Vahvan yhteistyöverkostonsa vuoksi teema omaa paljon mahdollisuuksia kansainväliseen yhteistyöhön, johon geopark-verkoston kautta on helppo löytää samanhenkisiä partnereita. Matkailun lisäksi myös teema tarjoaa kiinnostavia mahdollisuuksia myös muille TKI-toiminnan aloille, esimerkiksi ympäristökasvatukseen tai yleisemmin yrittäjyyden mahdollisuuksien kehittämiseen.

 

Lähteet

Komulainen, K. 2019. Salpausselkä Geopark Project: Developing a geopark to promote the geological heritage of the Päijät-Häme region. Teoksessa: Peltonen, K. & Tommola, P. LAMK Well-being and Regererative Growth -Annual Review 2019. Viitattu 18.1.2024. Saatavissa https://www.theseus.fi/handle/10024/265343

LAB. 2022. Salpausselkä UNESCO Global Geopark – Kestävän matkailun roadmap -hanke. Viitattu 18.1.2024. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/salpausselka-unesco-global-geopark-kestavan-matkailun-roadmap

Lahti Region. 2022. Salpausselkä Geopark nousi UNESCO -kohteeksi. Viitattu 18.1.2023. Saatavissa https://www.epressi.com/tiedotteet/matkailu/salpausselka-geopark-nousi-unesco-kohteeksi.html

Lahti Region. 2023. Kohti kestävää matkailua Salpausselkä UNESCO Global Geopark -alueella. Kehittämissuunnitelma 2023-2030. Viitattu 18.1.2023. Saatavissa https://visitlahti.fi/wp-content/uploads/2023/08/salpausselka-geopark-kestavan-matkailun-suunnitelma-2023-2030.pdf

Räsänen, P. 2018. Salpausselkä Geopark -esiselvityshankkeen loppuraportti. Viitattu 18.1.2024. Saatavissa https://www.theseus.fi/handle/10024/142303

Tommola, P. 2022a. Salpausselkä Geoparkissa käynnistyy kestävän matkailun roadmap-työ. Viitattu 18.1.2023. Saatavissa https://blogit.lab.fi/labfocus/salpausselka-geoparkissa-kaynnistyy-kestavan-matkailun-roadmap-tyo/

Tommola, P. 2022b. Pyörämatkailijan Päijät-Häme -hankkeessa testataan pyöräily-ystävällisiä tuotteita. LAB Focus. Viitattu 18.1.2023. Saatavissa https://blogit.lab.fi/labfocus/pyoramatkailijan-paijat-hame-hankkeessa-testataan-pyoraily-ystavallisia-tuotteita/

Tommola, P. 2023a. Suomen geopark-alueet kehittävät yhteismarkkinointiaan. LAB Focus. Viitattu 18.1.2023. Saatavissa https://blogit.lab.fi/labfocus/suomen-unesco-global-geopark-alueet-kehittavat-yhteismarkkinointiaan/

Tommola, P. 2023b. Luontoon liittyvä elävä perintö matkailun vetovoimatekijänä. LAB Focus. Viitattu 18.1.2023. Saatavissa https://blogit.lab.fi/labfocus/luontoon-liittyva-elava-perinto-matkailun-vetovoimatekijana/

Tommola, P. 2023c. Luontokohteiden kulttuuriperinnöstä vetovoimaa rajaseudun matkailuun. LAB Focus. Viitattu 18.1.2023. Saatavissa https://blogit.lab.fi/labfocus/luontokohteiden-kulttuuriperinnosta-vetovoimaa-rajaseudun-matkailuun/

Tommola, P. 2023d. Saimaa Geopark haluaa mukaan GEOfood-konseptiin. LAB Focus. Viitattu 18.1.2023. Saatavissa https://blogit.lab.fi/labfocus/saimaa-geopark-haluaa-mukaan-geofood-konseptiin/

UNESCO. 2024. UNESCO Global Geoparks. Viitattu 18.1.2023. Saatavissa https://www.unesco.org/en/iggp/geoparks/about

Kirjoittaja

Päivi Tommola on toiminut LAB-ammattikorkeakoulussa vuosina 2019-2024 projektipäällikkönä useissa kehittämishankkeissa ja vastannut uusien hankkeiden valmistelusta ja rahoitushausta geopark-teemaan liittyen.

Artikkelikuva: Vesistömaisemat luovat vetovoimaa matkailuun sekä Salpausselkä Geoparkissa että Saimaa Geoparkissa. Kuva: Saimaa Geopark

Julkaistu 23.1.2024

Viittausohje

Tommola, P. 2024. Geopark-teema LAB-ammattikorkeakoulun TKI-toiminnassa. LAB Pro. Viitattu pvm. Saatavissa https://www.labopen.fi/lab-pro/geopark-teema-lab-ammattikorkeakoulun-tki-toiminnassa/