Euroopan unionin julkaisutoimisto ylläpitää portaalia, josta julkaisujen eli raporttien, tutkimusten, esitteiden ja aikakauslehtien lisäksi löytyy runsaasti muuta eurooppalaista e-aineistoa, kuten avointa dataa toimielintensä tuottamana. Esittelemme artikkelissamme, mitä EU:n avoimet e-aineistot ovat, miten niitä voisi käyttää ja millaisia hakutoimintoja niissä on. Näin aineistot tulisivat luontevammiksi käyttää ammattikorkeakouluopetuksessa ja tutkimuksessa.

Kirjoittajat: Anna-Liisa Helosalo & Heli Vilja-Sarromaa

LUT-tiedekirjasto edistää EU-aineiston saatavuutta

LUT-tiedekirjasto toimii EU-asioihin erikoistuneena EDC-kirjastona eli tallekirjastona osana Europe Direct –tiedotuspisteverkostoa. Tiedekirjasto pyrkii toiminnallaan aktiivisesti edistämään ja tukemaan opetusta ja tutkimusta tuoden korkeakouluyhteisön saataville tietoa EU:sta, sen julkaisutoiminnasta ja avoimesta data-aineistosta. (Helosalo & Vilja-Sarromaa 2019)

Euroopan Unionin julkaisutoimiston (EUR-OP) verkkojulkaisut ja painetut aineistot ovat vapaasti kaikkien ladattavissa ja tilattavissa. Tämä onkin hyvä pitää mielessä mm. tutkimusaineistoja etsiessä ja opetusta suunnitellessa. Toki EU-kirjallisuutta, EU:n toimintaa käsitteleviä aineistoja ja lainsäädäntöä löytyy myös LAB Primosta, esim. EU-lainsäädäntö sisältyy Edilex-tietokantaan.

Mikä on Euroopan Unionin julkaisutoimisto portaaleineen?

Euroopan julkaisutoimiston juuret ulottuvat vuoteen 1969. Se sijaitsee Luxemburgissa ja on EU:n toimielinten yhteinen toimisto. Sen tehtävänä on vuonna 2009 tehdyn päätöksen mukaan julkaista EU:n toimielinten julkaisuja, kuten säädöstekstejä ja muuta aineistoa sähköisesti tai painetussa muodossa. Vaikka julkaisutoimisto on verkossa toimiva kirjasto ja verkkokauppa, se myös ylläpitää portaalia, jonka kautta EU:n julkaisemia virallisia tietoaineistoja pääsee käyttämään. Näitä ovat esim. EU:n avoin data, EU-julkaisut, EUR-Lex, CORDIS ja TED. (Euroopan Unionin julkaisutoimisto 2021)

Joint Reserch Centre (JRC) on EU:n yhteinen tutkimuskeskus, joka tuottaa riippumatonta näyttöön perustuvaa tutkimusta EU:n eri painopistealueista. JRC:n julkaisuja voi etsiä Euroopan unionin julkaisutoimiston portaalin EU-julkaisut –kuvakkeen kautta (kuvassa 1), esimerkiksi hakusanalla JRC. JRC:n julkaisuja pidetään laadukkaina ja julkaisuista 45% kuuluu 25%:in eniten viitattuihin (Hajdu 2019). JRC:n julkaisulista löytyy myös EU Science Hubin sivuilta (EU Science Hub 2021).

Euroopan unionin julkaisutoimiston portaali jakautuu useaan eri hakupalveluun, joita ovat mm. Oikeus, EU:n avoin data ja EU-julkaisut.

Kuva 1. Euroopan unionin julkaisutoimiston portaali

Miten tutkimusjulkaisuja haetaan Euroopan unionin julkaisutoimiston portaalista?

Tutkimusjulkaisujen hakuesimerkissä käytämme hakusanaa Covid-19. Hakukentän oikeassa reunassa on alasvetovalikko, josta voi valita aineistomuodoksi EU-julkaisut (EU publications). Hakutulosnäkymän vasemmalle puolelle ilmestyy Käytä rajaimia –toiminto. Siellä haun voi kohdistaa tietyn vuoden julkaisuihin ja vielä erityisesti Aiheen alla oleviin Tutkimusraportteihin (kuva 2). Myös tarkennetulla haulla ja selaa aiheittain –haulla voi hakea. Selaa aiheittain –haku on näppärä tapa aloittaa tiedonhaku, jos ei ole tarkkaa hakusanaa mielessä. Näin voi edetä aihepiiristä täsmennetympään alaan, esim. yhteiskunnallisista kysymyksistä terveyteen.

Julkaisuhakunäkymä. Kuvassa tehty haku Covid-19 –hakusanalla. Vasemmalla puolella Käytä rajaimia –toiminto.

Kuva 2. Tutkimusjulkaisuhaku: Covid-19

Mitä ovat EU:n data-aineistot?

Maaliskuussa 2021 EU Open Data Portal ja European Data Portal yhdistivät aineistonsa. Näin saatiin keskitetty pääsy avoimeen dataan. Sieltä löytyy lähes 1.3 miljoonaa tietoaineistoa (datasets), joita tuottavat tällä hetkellä mm. kuusi EU:n toimielintä virastoineen, 36 maata ja useat kansainväliset organisaatiot. Portaalin pääsivulta ohjataan uuteen viralliseen eurooppalaiseen dataportaaliin, nimeltään Data.europa.eu. Menettelyllä haluttiin parantaa data-aineiston uudelleen- ja yhteiskäyttöä ja julkisen dataresurssin näkyväksi tekemistä. Haluttiin tuoda esille, mitä data-aineisto on ja miten se vaikuttaa sosioekonomiseen ympäristöön. Siten julkinen datavarasto toimii ikään kuin näyteikkunana yhteiskuntaan. Tätä näyteikkunaa opetuksessa on mahdollista hyödyntää vapaasti. (data.europa.eu: Eurooppalaisen datan virallinen portaali 2021)

EU:n tarjoamalla aidolla materiaalilla, data-aineistolla, voi harjoitella datanhallintaa, kuten datan keräämistä, versiointia, tallennusta, uudelleenkäyttöä ja jakamista. Tutkimusaineistot soveltuvat myös oppimis- ja opetusmateriaaliksi tai tausta-aineistoksi tutkimuksen tekemistä käsitteleville kursseille. Opinnäytetyön tekijät pääsevät hyödyntämään data-aineistoa opinnäytetöissään. Esimerkiksi tutkimuksellisen opinnäytetyön tekijä voi käyttää data-aineistoa tutkimusaineistonaan tai vertailevana aineistona itse keräämänsä aineiston rinnalla. Opiskelija voi halutessaan avoimen tieteen FAIR-periaatteen (Fairdata.fi 2021) mukaisesti ja tietosuoja-asiat mielessä pitäen jakaa oman muokatun datansa myöhemmin avoimena datana yhteiseen käyttöön, vaikkapa seurantatutkimukseen. Dataa voi hyödyntää sellaisenaan, mutta sitä voi myös jatkokehittää tai visualisoida esimerkiksi taiteen alan opinnäytetöissä. Datan arvoa lisää, että kyse on oikeasta aineistosta, jota EU:n tutkimuslaitokset ja toimielimet tuottavat. Kenties opiskelija näin innostuu opiskelusta ja tutkimustyöstä valmistumisen jälkeenkin.

Miten data-aineistoja portaalin kautta haetaan?

Data- eli tietoaineistojen, datasets, hakemisessa hakutapoja on erilaisia. Haun voi aloittaa tietoaineistot-kohdasta ja lisätä hakusanan. Myös tässä rajaustoiminnot tulevat vasemmalle puolelle. Toiminnoista voi valita esimerkiksi luokan (categories) “terveys”. Hakutuloksissa aineistokuvaukset on käännetty suomeksi automaattisella toiminnolla, mutta kannattaa toki käyttää englanninkielisiäkin hakusanoja. Luettelo-hakutoiminnolla tuloksena saa eri maiden ja instituutioiden dataportaaleja ja hakemistoja.

Hakuesimerkki Covid-19 –hakusanalla tietoaineistoista, datasets.

Kuva 3. Data-aineiston haku: Covid-19

Laadukas ja luotettava avoin tutkimustieto on avain uusiin innovaatioihin

EU-aineistojen avointa saatavuutta tukee Horizon Eurooppa -puiteohjelma 2021-2027, joka edistää tieteellisten julkaisujen ja tutkimusdatan saatavuutta ja vastavuoroisuutta avoimessa tieteessä (Euroopan komissio 2019). Tiedekirjaston tehtävä EDC-kirjastona on tarjota saataville EU:n tuottamia julkaisuja, välittää luotettavaa EU-tietoa ja toimia rajapintana EU:n ja korkeakouluyhteisöjen välillä. (LUT-tiedekirjasto 2021). Siten esimerkiksi tiedonhankinnan yksilö- ja ryhmäohjauksessa vaikkapa opinnäytetyövaiheessa voidaan käsitellä myös EU-aineistoja. Toivottavasti saamme tämän laadukkaan ja luotettavan EUR-OPin välittämän EU-tiedon luontevaksi osaksi LABin arkea.

Tulevaisuuden haasteet odottavat ratkaisua. Laadukkaan ja luotettavan tutkimustiedon käyttö tutkimuksessa ja sen käyttöön harjaantuminen opiskelun aikana luovat hyvää pohjaa uusille innovaatioille. Tätä myös EU omalla avoimella aineistotarjonnallaan vahvistaa.

Lähteet

EU Science Hub. 2021. The European Commission’s science and knowledge service. [Viitattu 25.5.2021]. Saatavissa: https://ec.europa.eu/jrc/en/publications-list

Euroopan komissio. 2019. Horisontti Eurooppa: EU:n seuraava tutkimuksen ja innovoinnin investointiohjelma. [Viitattu 25.5.2021]. Saatavissa: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/presentations/horizon_europe_fi_investointeja_jotka_muokkaavat_tulevaisuuttamme.pdf

Euroopan unionin julkaisutoimisto. 2021. Tietoja julkaisutoimistosta. [Viitattu 25.5.2021]. Saatavissa: https://op.europa.eu/fi/web/about-us/who-we-are

data.europa.eu: Eurooppalaisen datan virallinen portaali. 2021. [Viitattu 25.5.2021]. Saatavissa: https://data.europa.eu/fi

Fairdata.fi. 2021. Huolehdi tutkimusaineistoistasi. [Viitattu 25.5.2021]. Saatavissa: https://www.fairdata.fi/tietoa-fairdatasta/fairdata-kokonaisuus/

Hajdu, M. 2019. Opportunities and resources at the JRC. Training Seminar for European Documentation Centres, Florence, Italy. 2-3.12.2019.

Helosalo, A-L. & Vilja-Sarromaa, H. 2019. EU:n tallekirjastoverkosto siltana korkeakouluyhteisöjen ja EU:n välillä: komission strategiset painopisteet vahvistavat kirjastojen roolia. LAMK Pro. [Viitattu 25.5.2021]. Saatavissa: http://www.lamkpub.fi/2019/12/20/eu:n-tallekirjastoverkosto-siltana-korkeakouluyhteisojen-ja-eu:n-valilla:-komission-strategiset-painopisteet-vahvistavat-kirjastojen-roolia/

LUT-tiedekirjasto. 2021. EU-tallekirjastopalvelut (EDC). [Viitattu 9.6.2021]. Saatavissa: https://www.lut.fi/kirjasto/eu-tallekirjasto

Kirjoittajat

Anna-Liisa Helosalo toimii tietoasiantuntijana LUT-yliopistoa ja LAB-ammattikorkeakoulua palvelevassa LUT-tiedekirjastossa.

Heli Vilja-Sarromaa toimii tietoasiantuntijana LUT-yliopistoa ja LAB-ammattikorkeakoulua palvelevassa LUT-tiedekirjastossa.

Artikkelikuva: https://pxhere.com/en/photo/1608807 (CC0)

Julkaistu 10.6.2021

Viittausohje

Helosalo, A.-L. & Vilja-Sarromaa, H. 2021. Euroopan unionin e-aineistoja oppimisen ja tutkimuksen tueksi. LAB Pro. [Viitattu pvm]. Saatavissa: https://www.labopen.fi/lab-pro/euroopan-unionin-e-aineistoja-oppimisen-ja-tutkimuksen-tueksi/