Tulevaisuuksien ennakoinnin opintojaksot toteutettiin syksyllä 2021 yhteistyössä Yritys Hunter –hankkeen kanssa. Opiskelijat saivat hankkeelta toimeksiannon ideoida ja löytää keinoja korkeakoulutetun työvoiman pitämiseen Lahdessa valmistumisen jälkeen muuttuvassa työelämässä. Useat opintonsa päättävät muuttavat töiden perässä pois opiskelupaikkakunnalta ja arvokas, koulutettu työvoima siirtyy muualle. Osaajapula koskettaa alueita Suomessa, mutta eri tavoin. Artikkelin huomiot ja havainnot perustuvat opintojaksolla laadittuihin tuotoksiin.

Kirjoittajat: Alisa Huolman & Kirsi Kallioniemi

Viime vuonna tehdyn selvityksen mukaan alueiden kehityksen näkökulmasta on tärkeää kyky työllistää oman alueen oppilaitoksista valmistuneet. Koulutuksella ja inhimillisellä pääomalla on taipumus keskittyä sinne, missä on korkeakouluja, osaamis- ja tuotantokeskittymiä tai tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa. (Aro, Aro & Mäkelä, 2021.) Koronaviruspandemian tuomien rajoitusten myötä meillä on tehty teknologinen loikka. Varsinainen loikkaus on tapahtunut työtavoissa, käytännöissä ja työkulttuurissa. (Sitra 2021.) Etätyöratkaisuja alettiin laajasti soveltamaan käytännön pakosta pandemian myötä (Ahvenharju ym. 2020, 50). Korkeakouluopiskelijat ovat joutuneet pandemian aikana totuttautumaan muutokseen opintojen toteutuksissa ja työskentelytavoissa, minkä vuoksi heistä on tulossa tulevaisuuden etätyöskentelyn ammattilaisia. Suomessa ja muualla Euroopassa on tapahtunut niin suuri etätyöloikka, että etätyön voidaan ennakoivan yleistyvän ja jatkuvan pitkälle tulevaisuuteen (Ruohomäki 2020, 27–28).

Työelämän tulevaisuus on ennakoinnin kestoaihe

Etätyötä pidetään megatrendinä, mikä koskettaa yhä laaja-alaisemmin ihmisten arkea niin työelämässä, vapaa-ajalla, harrastuksissa sekä tapahtuma-alalla. Etätyöskentely antaa paljon vapauksia, mutta sen myötä syntyy uusia haasteita ja odotuksia työntekijöille sekä työnantajille. Etätyöskentely kannustaa yhä itsenäisempään ja joustavampaan työskentelyyn. Tästä syystä työntekijöiltä odotetaan enemmän taitoja itsensä johtamisessa ja oma-aloitteellisuudessa. Nämä kokonaisuudet näkyvät jo nyt useissa työyhteisöissä ja työhakuilmoituksissa.  Etätyöskentelyssä korostuu molemminpuolinen joustavuus, motivaatio ja luottamus. Nämä ovatkin pehmeitä taitoja, joita työnantajat odottavat sekä arvostavat tulevaisuudessa yhä enemmän. (Duunitori 2020.) Muuttuva työelämä ja yhteiskunta etätöineen edellyttävät enemmän myös jatkuvaa oppimista. Tämän kasvavan trendin myötä uuden oppimisen, luovuuden, kokonaisuuksien hahmottamisen merkitys kasvaa. Osaamisen kehittämisen rakenteisiin ja käytäntöihin kohdistuukin tulevaisuudessa lisääntyvää muutospainetta. (Sitra 2020, 48.)

Opiskelijat toivovat avoimempaa keskustelua työelämän murroksesta

Työelämäyhteistyö on opiskelijoiden, oppilaitosten ja yritysten välistä yhteistyötä. Siinä muodostuu win-win-tilanne, jolla mm. opiskelija kerryttää omaa ammatillista osaamista, yritykset saavat uusinta tietoa ja osaamista liiketoimintaansa sekä oppilaitos kehittää opetustaan vastaamaan paremmin muuttuvan työelämän tarpeita. (Tuomi & Andelin, 2020.) Opiskelijoiden opintojakson aikana tekemistä materiaaleista käy ilmi, että opiskelijoilla on tarve saada tietää yhä enemmän sekä selkeämmin, miten eri työpaikoilla huomioidaan työelämän murros. Opiskelijoiden laatimassa tulevaisuuden työelämän visiossa oli näkymä, että jo työnhakuilmoituksessa tuotaisiin esille, mitä aikaisemmat työntekijät ovat oppineet ja minkälaisia taitoja ovat kehittäneet työtehtävien aikana. Tämän lisäksi yritykset voisivat tuoda esille aikaisempien työntekijöidensä urapolkuja sekä näkemyksiä itsensä johtamisesta. Opintojaksolla työstetystä materiaalista nousi esille myös opiskelijoiden toive tietää tarkemmin, miten yritykset huomioivat megatrendinä pidetyn etätyöskentelyn. Toisessa opiskelijoiden hahmottelemassa tulevaisuuden työelämän visiossa oli näkymä, että yritykset toisivat nettisivuillaan tai artikkeleissaan esille etätyöskentelyn haasteita ja keinoja niiden ratkaisemiseksi. Näin työtä hakevat saisivat selkeämmän kuvan siitä, miten yritys huomioi työelämän kasvavat trendit sekä megatrendit, jotka ovat merkittävässä asemassa tulevaisuudessa.

Paikalliset yritykset merkittävässä roolissa valmistuneiden opiskelijoiden pitämisessä Lahdessa

Opiskelijoiden näkökulmasta etätyöskentely mahdollistaa paremmin koulun ja työelämän yhdistämisen. Opiskelijoiden esittämien toiveiden mukaan opiskelu ja työelämä tulisivat integroitumaan yhä enemmän etätyöskentelyn myötä tulevaisuudessa. Yritykset ja yhdistykset tekevät jo nyt yhteistyötä opintojaksojen ja projektien toteutuksessa oppilaitosten kanssa. Muutaman vuoden takaa on tieto, että Lahdessa toimivista 315 yrityksestä vain 20 % on tehnyt yhteistyötä ammattikorkeakoulun kanssa (Taloustutkimus 2018). Tästä syystä olisi tärkeää, että yhä useampi paikallinen yritys hyödyntäisi etätyöskentelyn mahdollisuuksia, sekä opiskelijoiden ammattitaitoa jo opiskeluiden aikana.

Koulutettuja vastaanottavat alueet hyötyvät muuttajien osaamisesta, tiedoista, taidoista eli inhimillisestä pääomasta, kun taas luovuttavat alueet menettävät panoksensa koulutusinvestointiin ja ennen kaikkea tulevaisuuspotentiaalia. (Aro, Aro & Mäkelä, 2021.) Jos valmistuvien opiskelijoiden poismuuttoliikettä halutaan pienentää, ovat paikalliset yritykset siinä erityisen tärkeässä roolissa. Yhteistyön ja yhteisten projektien avulla opiskelijat voisivat jo opintojen aikana tutustua työnantajiin ja lisätä molemminpuolisia kontakteja. Yritykset saisivat yhteistyön avulla osaavia tekijöitä ja tuoretta ajattelua sekä sitoutettua opiskelijan yritykseen. Opiskelijat saisivat arvokasta työkokemusta, jonka avulla voisivat työllistyä oman alan tehtäviin. Etätyöskentelyn myötä yhteistyö on helpommin järjesteltävissä, sillä opiskelijat voisivat tehdä työtehtäviä opintojen ohella. Oppilaitosyhteistyön kautta opiskelijoille avautuu valmistumisen jälkeen mahdollisuuksia työllistyä näihin yhteistyöyrityksiin, sillä tietoa kyseisistä yrityksistä ja niiden toiminnasta olisi jo olemassa. Tätä varten tarvitaan etenkin paikallisten yritysten ja oppilaitosten molemminpuolista aktiivisuutta, jotta osaava työvoima saataisiin pidettyä paikkakunnalla myös valmistumisen jälkeen.  

Lähteet

Ahvenharju, S., Pouru-Mikkola, R., Minkkinen, M. & Ahlqvist, T. 2020. Tulevaisuustiedon lähteillä: Analyysi ennakointiraporteista ja tulevaisuuden ilmiöistä. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 6/2020. Viitattu 18.3.2022. Saatavissa https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/julkaisut/Documents/tuvj_6+2020.pdf

Aro, T., Aro, R. ja Mäkelä, I. 2021. Miten osaajat liikkuvat alueilla? Ammatillisen toisen asteen ja korkea-asteen koulutuksesta valmistuneiden sijoittuminen työmarkkinoille ja alueille. Sitran selvityksiä 192. Viitattu 29.3.2022. Saatavissa https://media.sitra.fi/2021/10/26105419/sitra-miten-osaajat-liikkuvat-alueilla.pdf

Duunitori. 2020. 10 halutuinta työelämätaitoa juuri nyt- kuinka monta sinä haluat?  Viitattu 18.3.2022. Saatavissa https://duunitori.fi/tyoelama/pehmeat-taidot

Ruohomäki, V. 2020. Etätyöloikka ja hyvinvointi koronakriisin alussa. Työpoliittinen aikakauskirja.  Vol. 63(2), 24–28. Viitattu 29.3.2022. Saatavissa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-575-1

Sitra. Megatrendit. 2020. Viitattu 21.3.2021. Saatavissa https://media.sitra.fi/2019/12/15143428/megatrendit-2020.pdf

Sitra. 2021. Työn tulevaisuus megatrendien valossa. Viitattu 18.3.2022. Saatavissa https://www.sitra.fi/artikkelit/tyon-tulevaisuudet-megatrendien-valossa/

Taloustutkimus. 2018. Lahti: Yritystutkimus 2018. Raportti 21.11.2018. Viitattu 21.3.2022. Saatavissa https://www.epressi.com/media/userfiles/132779/1547032902/lahti_yritystutkimus500_raportti.pdf

Tuomi, K. & Andelin, N. 2020. Työelämäyhteistyö: Käsikirja opiskelijoille. Viitattu 29.3.2022. Saatavissa https://www.lahdenyliopistokampus.fi/wp-content/uploads/2020/05/Ka%CC%88sikirja-opiskelijoille_sivuittain.pdf

Kirjoittajat

Alisa Huolman, tradenomiopiskelija, Liiketalouden yksikkö, LAB-ammattikorkeakoulu. Alisa osallistui Tulevaisuuksien ennakointi opintojaksolle syksyllä 2021.

Kirsi Kallioniemi, lehtori, Liiketalouden yksikkö, LAB-ammattikorkeakoulu. Kirsi toimi opettajana opintojaksolla Tulevaisuuksien ennakointi syksyllä 2021.

Artikkelikuva: https://pxhere.com/en/photo/1187090 (CC0)

Julkaistu 31.3.2022

Viittausohje

Huolman, A. & Kallioniemi, K. 2022. Etätyöskentelyn myötä tulevaisuuden työelämän taidotkin muuttuvat. LAB Pro. Viitattu pvm. Saatavissa https://www.labopen.fi/lab-pro/etatyoskentelyn-myota-tulevaisuuden-tyoelaman-taidotkin-muuttuvat/