Digitaalisten tuotteiden ja palveluiden hyödyntäminen sekä erilaisten prosessien digitalisointi nähdään useissa yrityksissä mahdollisuuksina, joiden varaan voidaan rakentaa olemassa olevien toimintojen tehostamista sekä edesauttaa tulevaisuuden kilpailukyvyn ja arvonluonnin rakentumista. Digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen ei kuitenkaan aina ole yksinkertaista ja ratkaisujen hyödyntämiseen liittyy joukko erilaisia tekijöitä. Näitä ovat esimerkiksi yrityksen kasvuhalukkuus sekä teknologinen kehitys ja markkina- ja kilpailutilanne yrityksen toimialalla.

Kirjoittajat: Tero Rantala, Sariseelia Sore, Juhani Ukko ja Minna Saunila

Digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen

Yritysten on mahdollista hyödyntää digitaalisuutta monin eri tavoin. Yritys voi esimerkiksi lisätä tuotevalikoimansa fyysisiin tuotteisiin digitaalisia ominaisuuksia tai laajentaa tuotevalikoimaansa kokonaan digitaalisilla tuotteilla. Tällöin yrityksen toiminnan lähtökohtana on esimerkiksi parantaa asiakasarvoa laajemman ja monipuolisemman digitaalisen tuotevalikoiman avulla.

Osittain digitalisoitujen tai kokonaan digitaalisten tuotteiden lisäksi yritykset pyrkivät hyödyntämään digitaalisuutta myös osana palveluvalikoimaansa (Breidbach & Maglio 2016; Rantala ym. 2019). Olemassa oleviin fyysisesti toteutettaviin palveluihin, esimerkiksi huoltopalveluihin, on mahdollista lisätä digitaalisia ominaisuuksia, joilla tuotetaan lisäarvoa asiakkaalle. Enenevässä määrin esimerkiksi juuri huoltopalveluita tuotetaan ja tarjotaan kokonaan digitaalisessa muodossa, jolloin fyysisten toimintojen määrä minimoiden palveluiden toteuttamisesta tehdään ennakoidumpaa, tarkempaa ja nopeampaa.

Tuote- ja palveluvalikoiman digitalisoinnin lisäksi yritykset pyrkivät tehostamaan ja optimoimaan toimintaansa lisäämällä digitaalisuutta prosesseihinsa. Kehittyvät ja monipuolistuvat sovellukset esimerkiksi tuotannon ohjaukseen, valvontaan ja toimitusketjujen hallintaan lisääntyvät ja ovat aiempaa useamman yrityksen saatavilla toimialasta ja kokoluokasta riippumatta.

Yrityksen sisäiset ja ulkoiset tekijät vaikuttimina

Digitaalisten ratkaisujen käyttöönottoon ja hyödyntämiseen liittyy sekä yrityksen sisäisiä että ulkoisia tekijöitä (Toppari ym. 2019). Yritysten sisäisistä tekijöistä kasvuhalukkuus liittyy läheisesti digitaalisten ratkaisujen hyödyntämiseen. Yritysten on mahdollista kasvattaa liiketoimintaansa esimerkiksi lisäämällä digitaalisia palveluita fyysisten toimitusten yhteyteen. Tällaisia ratkaisuja löytyy muun muassa teollisuudesta, jossa fyysisten laite- tai tehdastoimitusten yhteyteen tarjotaan digitaalisia palveluita seuraamaan ja optimoimaan toimitusten käyttöä.

Yrityksen ulkopuolisista tekijöistä digitaalisten ratkaisujen hyödyntämiseen liittyy läheisesti teknologinen kehitys yritysten toimialalla. Digitaalisten ratkaisujen lisääntyminen mahdollistaa yrityksille jatkuvasti uudenlaisten tuotteiden ja palveluiden kehittämisen sekä prosessien tehostamisen. Koska digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen ei ole itseisarvo yritysten toiminnassa, tulee toimintojen parantamiseksi löytää omiin tarpeisiinsa soveltuvimmat ratkaisut sekä niille toimivat konseptit ja liiketoimintamallit. Yrityksen ulkopuolisista tekijöistä myös kilpailu- ja markkinatilanne vaikuttavat digitaalisten ratkaisujen hyödyntämiseen. Yritysten välinen kilpailutilanne ajaa yhtäältä yrityksiä seuraamaan kilpailijoidensa digitaalisten ratkaisujen hyödyntämistä ja toisaalta lisää hintakilpailua yritysten välillä. Kilpailutilanteen lisäksi myös yritysten markkinatilanne vaikuttaa oleellisesti niiden mahdollisuuksiin investoida digitaalisiin ratkaisuihin.

Digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen Päijät-Hämeen alueen pk-yrityksissä

Osana Päijät-Hämeen alueella toteutettavia #DigiLAHTI- ja digiUP-hankkeita on selvitetty sitä, mitkä tekijät vaikuttavat digitaalisten ratkaisujen hyödyntämiseen yrityksissä. Selvitystyön tavoitteena on ollut tuottaa lisää ymmärrystä siitä, miten yritysten sisäinen kasvuhalukkuus sekä niiden toimintaympäristöön liittyvät tekijät (teknologinen kehitys, markkinatilanne, kilpailutilanne) vaikuttavat yritysten prosessien digitalisoinnin asteeseen sekä digitaalisten tuotteiden ja palveluiden hyödyntämiseen tarjonnassa.

Selvitystyön tulokset (kuva 1) osoittavat, että teknologinen kehitys yritysten toimialalla vaikuttaa positiivisesti kaikkiin tarkasteltuihin digitaalisten ratkaisujen hyödyntämisen kohteisiin. Toisin sanoen teknologinen kehitys alalla tarjoaa yrityksille vaihtoehtoja digitaalisuuden lisäämiseen prosesseissa, digitaalisten tuotteiden kehittämiseen sekä digitaalisen palvelutarjonnan monipuolistamiseen. Yritysten oman osaamisen ja ymmärryksen varaan jää löytää ja implementoida itselleen soveltuvimmat ratkaisut kehittyvän teknologian tarjoamista mahdollisuuksista.

Yritysten sisäinen kasvuhalukkuus puolestaan vaikuttaa positiivisesti niiden halukkuuteen hyödyntää digitaalisia tuotteita. Tämä tulos indikoi sitä, että kasvuhaluiset yritykset osaltaan uskovat kasvun muodostuvan selkeimmin digitaalisen tuotevalikoiman avulla, joko lisäämällä digitaalisuutta olemassa olevaan tuotevalikoimaan tai kehittämällä niiden rinnalle uusia, täysin digitaalisia tuotteita.

Yritysten ulkoisista tekijöistä tiukalla kilpailu- ja markkinatilanteella on sen sijaan negatiivinen vaikutus siihen, miten paljon yritykset hyödyntävät digitaalisia ratkaisuja toiminnassaan. Tiukka tai heikko markkinatilanne saattaa osaltaan johtaa siihen, ettei yrityksillä ole varaa investoida digitaalisiin ratkaisuihin. Vaikka niistä saataisiinkin liiketoiminnallista hyötyä, saattaa investointien takaisinmaksuajat olla yritysten markkinatilanteeseen nähden liian pitkiä, jolloin niistä aiheutuvat riskit ovat liian suuria tulevaisuudessa realisoituviin hyötyihin nähden. Tiukka kilpailutilanne yritysten välillä puolestaan saattaa johtaa siihen, että yritysten on esimerkiksi hintakilpailua ajatellen pakko pystyä pitämään kulurakenteensa maltillisena. Jos digitaalisten ratkaisujen aiheuttamia kustannuksia ei pystytä kilpailutilanne huomioiden siirtämään palveluiden tai tuotteiden hintaan asiakasarvoa lisäävinä ominaisuuksina, saattaa niistä muodostua taakka yrityksen liiketoiminnalle.

Digitaalisten tuotteiden, palveluiden ja prosessien hyödyntämiseen vaikuttavat tekijät päijäthämäläisissä pienyrityksissä
Kuva 1. Digitaalisten tuotteiden, palveluiden ja prosessien hyödyntämiseen vaikuttavat tekijät päijäthämäläisissä pienyrityksissä. Kuva: Minna Saunila.

#DigiLAHTI- ja digiUP-hankkeet kehittävät päijäthämäläisten yritysten digivalmiuksia
Artikkeli on kirjoitettu sekä #DigiLAHTI – Uutta kasvua digitaalisuudesta pk-yrityksille että digiUP – Digitaalisen transformaation johtaminen hankkeissa. #DigiLAHTI-hankkeen tavoitteena on tehostaa yritysten prosesseja kehittämällä uusia toimintamalleja, palveluita ja tuotteita yritysten toimintaa digitalisoimalla. Hankkeen toteuttajina toimivat LUT-yliopisto, LAB ammattikorkeakoulu ja Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy. DigiUP-hankkeen tavoitteena on lisätä alueen yritysten valmiuksia yhdistää digitalisuus osaksi strategiaa ja strategisen tason toimintoja. Hankkeen toteuttajina toimivat LUT-yliopisto ja LAB ammattikorkeakoulu. Molempia hankkeita rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto ja Päijät-Hämeen liitto.

Lähteet

Breidbach, C. F. & Maglio, P. P. 2016. Technology-enabled value co-creation: An empirical analysis of actors, resources, and practices. Industrial Marketing Management. 56, 73-85.

Rantala, T., Ukko, J., Saunila, M., Puolakoski, H. & Rantanen, H. 2019. Creating sustainable business value through digitality. World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development. 15 (4), 325-340.

Toppari, J., Saunila, M., Rantala, T., Ukko, J. & Rantanen, H. 2019. Päijäthämäläisen pienyrittäjän digiopas. Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT: Lahti. LUT Scientific and Expertise Publications Tutkimusraportit – Research Reports No. 96

Kirjoittajat

Tero Rantala työskentelee tutkijatohtorina LUT-yliopistossa. Hänen tutkimuksensa keskittyy suorituskyvyn johtamiseen digitaalisessa liiketoimintaympäristössä sekä kestävän liiketoiminnan ja kiertotalouden suorituskyvyn johtamiseen.

Sariseelia Sore työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa koordinaattorina digitaaliset ratkaisut YAMK-koulutuksessa. Lisäksi hän toimii LABin osatoteutuksen projektipäällikkönä sekä #DigiLAHTI-hankkeessa että digiUP-hankkeissa.

Juhani Ukko toimii erikoistutkijana LUT-yliopistossa. Hänen tutkimuksensa keskittyy suorituskyvyn johtamiseen ja sen eri ulottuvuuksiin, kuten palveluliiketoimintaan, yritysten väliseen yhteistyöhön sekä kestävään arvonluontiin.

Minna Saunila toimii erikoistutkijana LUT-yliopistossa. Hänen tutkimuksensa keskittyy innovaatioihin, palveluliiketoimintaan ja kestävään arvonluontiin. Hän toimii myös #DigiLAHTI-hankkeen LUT-yliopiston osahankkeen projektipäällikkönä.

Artikkelikuva: https://pxhere.com/fi/photo/1452897 (CC0)

Julkaistu 9.3.2020

Viittausohje

Rantala, T., Sore, S., Ukko, J. & Saunila, M. 2020. Digin hyödyntämiseen vaikuttavat tekijät. LAB Open. [Viitattu ja pvm]. Saatavissa: http://www.labopen.fi/lab-pro/digin-hyodyntamiseen-vaikuttavat-tekijat/

Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 logoEuroopan unioni euroopan aluekehitysrahasto logo  DigiLahti hankkeen logoDigiUp hankkeen logo