Helmikuussa 2024 käynnistyi LAB-ammattikorkeakoulun sisäistä TKI-toimintaa ja hankevalmistelutyötä kehittävä ja vahvistava monialainen yhteiskehittämisen ohjelma, Design Spurtti. Tässä artikkelissa kuvataan Design Spurtin tarkoitusta, tavoitteita ja toimenpiteitä.

Kirjoittajat: Anna Palokangas, Katariina Pakarinen & Marjut Suokas

Tätä on Design Spurtti

Design Spurtti on vuoden 2024 aikana toteutettava koko LABin yhteinen valmennuskokonaisuus. Sen keskeisenä tavoitteena on lisätä ja vahvistaa monialaista yksikkörajat ylittävää yhteistyötä, jotta hankevalmistelutyöstä tulisi sujuvampaa, mielekkäämpää ja tehokkaampaa. Toinen tärkeä tavoite on tuoda uutta intoa ja ideoita työhön ja täten vahvistaa työnimua arjessa. Design Spurtti nojaa monialaiseen yhteistyöhön ja yhdessä kehittämiseen. Keskeistä kokonaisuudessa on uusiin ihmisiin tutustuminen, toisilta oppiminen ja osaamisen jakaminen.

Monialaisen yhteistyön lisäksi Design Spurtilla on organisaation toimintatapojen kehittämisen tavoite. Spurtissa tehtävän kehitystyön kautta yhdenmukaistetaan toimintamallia ja vahvistetaan työn tuloksellisuutta sekä parannetaan hankkeiden vaikuttavuutta. Design Spurtti auttaa osallistujia omaksumaan LABin strategian painopisteitä omaan työhönsä. Kokonaisuus tekee myös tutuksi muotoiluajattelua, muotoilun käyttäjälähtöistä toimintatapaa ja yhteiskehittämistä tulosten saavuttamiseksi.

Design Spurtti on jatkumoa syksyllä 2023 järjestetystä hankevalmistelutyön työpajasta, jossa LABin asiantuntijat ilmaisivat innostuksensa monialaisen yhteistyön kehittämiseen. Työpajassa keskityttiin raamittamaan moniammatillisen yhteistyön unelmatilaa, jotta TKI-toiminta olisi parasta mahdollista niin LABin asiantuntijoille, organisaatiolle kuin yhteistyökumppaneillekin. Syksyinen työpaja sai runsaasti kiitosta tehokkuudesta ja toimivuudesta, mutta myös uudenlaisesta ja kepeästä tavasta tehdä työtä.

Design Spurtti on rakennettu useampaan tasoon niin sisällöllisesti kuin toteutuksellisestikin. Spurtin ydintiimissä on mukana yli 20 monialaisesta TKI-toiminnasta kiinnostunutta LABilaista. Liiketalouden, tekniikan, muotoilun, hyvinvoinnin ja kielikeskuksen yksiköistä valittiin mukaan esihenkilöiden ehdotusten ja käytettävissä olevien resurssien perusteella 4-5 henkilöä per yksikkö. Ydintiimillä on mahdollisuus ottaa osaan tapaamisista kavereita mukaan ja osa tapaamista ovat koko LABin henkilökunnalle avoimia. Design Spurtin ovat suunnitelleet LAB Muotoiluinstituutin palvelumuotoilun asiantuntijat, jotka myös fasilitoivat kokonaisuuden ja yhteiskehittävät osallistujien kanssa hanketyön monialaista toimintamallia LABille.

Visualisointi kompassista, jonka ympärillä on kahdeksan tavoitetta.

Kuva 1: Design Spurtin startissa helmikuussa määriteltiin yhdessä osallistujien kanssa toimintaa ohjaava kompassi. (Kuva: Anna Palokangas, Katariina Pakarinen & Marjut Suokas)

Näistä osista Design Spurtti koostuu

Design Spurtti on oivallusmatka, joka koostuu neljästä teemoitetusta kokonaisuudesta, Rundista, jotka on jaettu vielä kolmeen pienempään osaan – Bootcampiin, Follow-upiin sekä Pop-upiin. Kokonaisuuksien teemat, vastuullisuus, kestävä kehitys ja kasvu, on valittu LABin strategiaa mukaillen.

Bootcamp on koko päivän intensiivistä työskentelyä kampuksen ulkopuolella. Se tarjoaa paikan, aikaa ja mahdollisuuden yhteiseen ajatteluun ja innostumiseen arjesta poikkeavassa ympäristössä. Bootcampeilla opitaan uutta, laajennetaan ajattelua ja näkökulmia toistemme ja ulkopuolisten asiantuntijoiden avustuksella. Ryhmätöiden kautta etsitään haasteita ja mahdollisuuksia ja ideoidaan konkreettisesti uusia yhteistyön tapoja ja hankeideoita.

Follow-upit ovat puolen päivän mittaisia kokonaisuuksia, joissa tavoitteena on rikastaa ja työstää eteenpäin Bootcampillä syntyneitä hankeideoita. Follow-up -tilaisuuteen osallistujat voivat tuoda mukanaan kavereita kehittämään ideaa eteenpäin. Tilaisuuksiin osallistuu myös tukipalveluiden henkilökuntaa ja TKI-johtajia, jotka toimivat sparraajina tarpeen mukaan. Samalla heille tarjoutuu mahdollisuus kuulla ja keskustella hankeideoiden äärellä, mitä aiheita LABin asiantuntijoiden näkemyksen mukaan olisi tärkeää käsitellä tulevissa projekteissa.

Pop-upit ovat muutaman tunnin mittaisia etätapaamisia, jotka ovat avoimia kaikille LABin työntekijöille. Tapaamisessa hankeideat esitellään lyhyesti ja niitä kiteytetään ja kirkastetaan sekä tiimien että vierailevien kollegoiden toimesta. Osallistujat pääsevät keskustelemaan haluamistaan projekteista kyseisen työryhmän kanssa ja heiltä suorastaan toivotaan haastavia kysymyksiä ja näkökulmia, jotta hankeaihiot saadaan mahdollisimman selkeiksi ja ymmärrettäviksi. Viimeistään Pop-upin jälkeen hankeaihiot siirtyvät LABin projektien käsittelyprosessiin.
Visualisointi neljään osaan jaetusta ympyrästä, johon on kuvattu Design Spurtin tilaisuudet.
Kuva 2: Design Spurtin vuosikello. (Kuva: Anna Palokangas, Katariina Pakarinen & Marjut Suokas)

Design Spurtti nojaa muotoiluun

Design Spurtti pohjaa muotoiluajatteluun ja yhteiskehittämiseen. Design Spurtissa divergentti ja konvergentti ajattelu vaihtelevat. Divergentillä ajattelulla ja toiminnalla tarkoitetaan laajentavaa ja ideoivaa ajattelua. Konvergentin ajattelun ja toiminnan vaiheessa rajataan ja kiteytetään tekemistä. Molemmat vaiheet ovat merkityksellisiä. Kehittämistyössä tärkeää on ymmärtää näiden kahden, keskenään erilaisen ajattelun ja toimintatavan vuorottelun merkitys ja liitännäisyys toisiinsa. Tällainen ajattelutapojen vaihtelu on tyypillistä muotoilulle ja vie muotoiluprosessia eteenpäin (Kälviäinen 2019, 40).

Palvelumuotoilun työskentelytapaa kuvaava tuplatimanttimalli kuvaa hyvin divergentin ja konvergentin lähestymistavan vaihtelua kehitysprosessin edetessä (Design Council 2023). Muotoilulle tyypillisesti tuplatimantti kiteyttää ja selkeyttää käsillä olevaa aihetta visualisoinnin keinoin. Design Spurtin toteutus on luontevaa kuvata tuplatimanttimallia mukaillen (kuva 3). Tiedon visualisoinnin hyödyntäminen ja sen edistäminen hanketyössä on yksi valmennuksen välillisistä tavoitteista.

Design Spurtin toteutuksessa hyödynnetään muutenkin muotoilun käyttäjälähtöisiä ja yhteiskehittämisen menetelmiä. Iteroiva työote kulkee mukana koko prosessin ajan ja LABin hanketyön mallia työstetään yhteiskehittäen osallistujien kanssa. Menetelmiä ja työotetta myös avataan osallistujille niin, että he voivat halutessaan hyödyntää oppimaansa Spurtin ulkopuolella.

Design Spurtista yhteistä innostusta

Tätä kirjoittaessa olemme lähes puolessa välissä yhteistä matkaamme. Design Spurtin ensimmäinen Rundi on takana ja toinen hyvässä vauhdissa. Palaute on ollut kiittävää ja numeeriset arviot ovat keskiarvolla 4/5. Palautteiden mukaan parasta on ollut tutustuminen kollegoihin ja heidän osaamisiinsa ja ajatusten ristipölytys ryhmissä. Osallistujat ovat kokeneet, että ajatteluun ja ideointiin on ollut aikaa ja monialaisissa ryhmissä on syntynyt ideoita muun muassa vastuullisuutta edistävistä projekteista (Mynttinen 2024). Yhdessä tekemisen ilo kuvaa hyvin kokoontumisiamme. Innolla jäämme odottamaan mitä tuloksia saammekaan vuoden 2024 aikana aikaan.
Visualisointi, jossa kuvattuna hankevalmistelun vaiheet kahden timantin sisällä.
Kuva 3. Design Spurtissa seuraillaan tuplatimanttimallia. (Kuva: Anna Palokangas, Katariina Pakarinen & Marjut Suokas)

Lähteet

Design Council. 2023. The Double Diamond. Viitattu 15.4.2024. Saatavissa https://www.designcouncil.org.uk/our-resources/the-double-diamond/

Kälviäinen, M. 2019. Strateginen muotoilu ja yhteissuunnittelu. Luentomateriaali. Viitattu 12.4.2024.

Mynttinen, M. 2024. DesignSpurtin hankeideoinnilla kohti vastuullisuutta. LAB Pro. Viitattu 15.4.2024. Saatavissa https://www.labopen.fi/lab-pro/designspurtin-hankeideoinnilla-kohti-vastuullisuutta/

Kirjoittajat

Anna Palokangas työskentelee LAB-ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutissa palvelumuotoilun TKI-asiantuntijana. Design Spurtissa hän toimii fasilitaattorina ja monialaisen hanketyön toimintamallin kehittäjänä.

Katariina Pakarinen työskentelee asiantuntijana LAB-ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutissa. Design Spurtissa hän toimii fasilitaattorina, toimintamallin kehittäjänä ja visualisoijana.

Marjut Suokas työskentelee LAB-ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutissa TKI-asiantuntijana. Design Spurtissa hän toimii fasilitaattorina ja tuo mallinnukseen liiketoimintamuotoilun osaamisensa.

Artikkelikuva: Ryhmäkuva ensimmäisen Bootcampin päätteeksi. Kuva: Katariina Pakarinen

Julkaistu 3.5.2024

Viittausohje

Palokangas, A., Pakarinen, K. & Suokas, M. 2024. Design Spurtti innostaa monialaiseen yhteiskehittämiseen. LAB Pro. Viitattu pvm. Saatavissa https://www.labopen.fi/lab-pro/design-spurtti-innostaa-monialaiseen-yhteiskehittamiseen/